drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Inne, Inne, zobowiązano do udzielenia informacji publicznej, II SAB/Kr 94/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 94/10 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2010-10-29 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2010-07-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Jan Zimmermann /przewodniczący/
Joanna Tuszyńska
Mirosław Bator /sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 317/11 - Wyrok NSA z 2011-06-02
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
zobowiązano do udzielenia informacji publicznej
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 4
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Zimmermann Sędziowie: NSA Joanna Tuszyńska WSA Mirosław Bator (spr.) Protokolant: Katarzyna Zbylut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2010 r. sprawy ze skargi Fundacji [...] w P. na bezczynność [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w K. I. zobowiązuje [...] Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w K. do udzielenia informacji publicznej żądanej we wniosku z dnia 15 września 2010 r. II. zasądza od [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w K. na rzecz skarżącej Fundacji [...] w P. kwotę 100,00 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Skargę na bezczynność [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Fundacja [...] w P. , domagając się rozpatrzenia w trybie art. 6 ust 1 pkt 5 e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wniosku złożonego faxem w dniu 15 czerwca 2010 r. We wniosku tym strona skarżąca zwróciła się o doręczenie kopii rachunków zysków i strat [...] Agencji Rozwoju Regionalnego za rok 2009 r., listem poleconym na wskazany adres.

W odpowiedzi na skargę [...]Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wniosła o jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stwierdzając, że Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie należy do kategorii podmiotów o których mowa w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a zatem nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. W związku z tym nie udzielenie przez nią informacji nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Wskazano, że dostęp do dokumentu o który wniosła strona skarżąca zapewnia Krajowy Rejestr Sądowy. W aktach rejestrowych spółki dostępny będzie więc komplet dokumentacji finansowej za rok 2009. Dalej wskazano, że Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką prawa handlowego, w której Województwo [...] posiada 88,567% akcji, a więc posiada pozycję dominującą, nie jest jednak podmiotem realizującym zadania publiczne w rozumieniu przepisów Konstytucji RP, z których wywodzone jest prawo dostępu do informacji. Pomimo większościowego udziału Województwa [...] w akcjonariacie [...] Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, a tylko takie jednostki, utworzone w tym celu zgodnie z art. 8 ustawy o samorządzie województwa realizują zadania województwa wskazane w art. 14 tej ustawy. Wskazano, że zgodnie ze statutem spółki [...] Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką, o jakiej mowa w 13 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej czyli jest spółką, która prowadzi m. in. działalność promocyjną i doradczą, a także "służy rozwojowi województwa". Wskazano też, że będąc regionalną instytucją finansującą [...] Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie wykonuje zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Instytucje takie wyłaniane są w drodze konkursu. Z uwagi jednak na otwarty dostęp do konkursów regionalne instytucje finansujące są określane jako regionalny partner Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. nie zaś jako podmiot, który w delegacji pewnych kompetencji i zadań wykonuje władztwo publiczne. Stwierdzono, że [...] Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie jest instytucją publiczną, organem administracji publicznej, czy publiczną jednostką organizacyjną. Nie pracuje w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego, nie wydaje też decyzji administracyjnych. Pomimo statutowych celów, wpisujących się w cele działalności jednostek publicznych (promocja przedsiębiorczości, rozwój regionu) jest spółką bazującą na systematycznym zagospodarowywaniu nieruchomości będących własnością spółki. Zyski spółki opierają się na dochodach z nieruchomości. Ponadto realizuje również wiele projektów związanych z promocją przedsiębiorczości i regionu, dofinansowanych ze środków unijnych, jako beneficjent wyłoniony w drodze otwartych konkursów w ramach programów operacyjnych. Zaznaczono, że chociaż [...] Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, to jednak udzieliła informacji Fundacji [...] w P. w terminie 14 dni od otrzymania pisma, wskazując jednocześnie, że informacje o które wnosi Fundacja są dostępne w innym trybie i funkcjonują w obiegu publicznym. Zapewnia to jawność Krajowego Rejestru Sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Skarga zasługuje na uwzględnienie, bowiem informacja jakiej zażądała strona skarżąca stanowi informację publiczną, a podmiot do którego się zwrócono się o udostępnienie tej informacji czyli [...] Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest podmiotem obowiązanym do udzielenia takiej informacji w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Problematykę dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Zaznaczyć na wstępie należy, że rozpatrywana sprawa dotyczy bezczynności organu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. W takim przypadku skarga na bezczynność nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej. Stanowisko takie wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 maja 2006 r. sygn. akt l OSK 601/05, a sąd rozpoznający niniejszą sprawę pogląd ten w pełni podziela.

Przepis art. 4 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej,

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wymieniony wyżej przepis wskazuje na bardzo szeroki katalog podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej, który nie jest katalogiem zamkniętym. Przepis ten jest konsekwencją przyjętego w ustawie rozwiązania, tj. ustawowego nakazu udostępnienia wszystkich tych informacji publicznych, które pozostają w posiadaniu zobligowanego podmiotu, a których ujawnienia nie zabraniają odrębne przepisy prawa (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Wa 106/2008). Zaznaczyć należy także, że katalog informacji publicznej podlegającej udostępnieniu zawarty w art. 6 ustawy również nie jest katalogiem zamkniętym. Mając na uwadze powyższe, a także regulację art. 61 Konstytucji RP, zgodnie z którą obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publicznej, uznać należy, że prawo do informacji jest zasadą, zaś wyjątki od tej zasady należy interpretowane ściśle.

Zgodnie z § 5 Statutu [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do zadań [...]j Agencji Rozwoju Regionalnego należy m.in. zarządzanie przekazanym mieniem Skarbu Państwa, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz inicjatyw społeczno-gospodarczych, podejmowanie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia, uczestnictwo programach europejskich, przekształcenia strukturalne i własnościowe. [...] Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje ponadto projekty związane z promocją przedsiębiorczości i regionu, które są dofinansowane ze środków unijnych. Z powyższego jednoznacznie wynika, że [...] Agencję Rozwoju Regionalnego SA w K. ze względu na rodzaj zadań do wykonywania których została powołana i zobowiązana (niezależnie od tego w jaki sposób z zadań tych się wywiązuje faktycznie) należy zaliczyć do kategorii podmiotów wykonujących zadania publiczne, o których mowa w przepisie art. 4 ust. 1 powołanej ustawy. Ponadto jak wskazuje sama [...]Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w K. Województwo [...] posiada 88,567 % ich akcji i pozycję dominującą. W sposób oczywisty podmiot ten jest zatem podmiotem wykonującym zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ust 1. Z jednej strony bowiem, wszystkie statutowe zadania tego podmiotu funkcjonalnie związane są z wykonywaniem zadań publicznych (trudno by inaczej traktować takie zadania jak podejmowanie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia czy uczestnictwo programach europejskich) z drugiej dysponują majątkiem publicznym a końcu podmiot ten jest osobą prawną w której Skarb Państwa ma pozycję dominującą. Wbrew stanowisku [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do udostępnienia informacji publicznej nie są zobowiązane wyłącznie podmioty wykonujące władztwo publiczne takie jak organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) rozstrzygające sprawy w formie decyzji administracyjnych, ale także inne podmioty które jedynie wykonują zadania publiczne. Tak więc, co do zasady [...] Agencja Rozwoju Regionalnego SA w K. jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji, jeżeli ta ma charakter informacji publicznej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 1 powołanej ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Z kolei art. 6 ust 1 pkt 5e przesądza, iż udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c (m. inn: Skarb Państwa i państwowych osób prawnych), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. W rozpatrywanej sprawie strona skarżąca wystąpiła z żądaniem udzielenia informacji dotyczącej rachunków zysków i strat [...] Agencji Rozwoju Regionalnego za rok 2009 r. W sposób oczywisty o publicznym charakterze żądanej informacji przesądza przepis art. 6 ust 1 pkt 5e - dotyczy ona bowiem dochodów i start podmiotu w którym Skarb Państwa ma pozycję dominującą - jakim to podmiotem jest [...] Agencja Rozwoju Regionalnego SA w K. , a ponieważ informacja nie została udostępniona wnioskodawcy, jak również nie została wydana decyzja o odmowie jej udostępnienia, zarzut bezczynności należy uznać za uzasadniony. Koniecznym stało się zatem zobowiązanie [...] Agencji Rozwoju Regionalnego SA w K. do udzielenia stronie skarżącej żądanej informacji, o czym orzeczono na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270). Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nastąpiło na podstawie art. 200 w związku z art. 205 § 1 wskazanej powyżej ustawy.Powered by SoftProdukt