drukuj    zapisz    Powrót do listy

6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f, Koszty sądowe, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Oddalono zażalenie, II GZ 60/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 60/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-03-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-21
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maria Myślińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
III SA/Wa 2420/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-12
II GZ 257/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184, art 197 par 2.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par 2 ust 1 pkt 7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Maria Myślińska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2420/06 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2006 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Z. W. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. zażalenie na postanowienie tegoż Sądu z dnia 16 listopada 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2420/06 w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. zarządzeniem z 21 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2420/06 wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zarządzenie to zostało doręczone skarżącemu 18 stycznia 2008 r. W dniu 31 stycznia 2008 r. na powyższe zarządzenie skarżący złożył zażalenie, w którym podniósł, że w pierwszym rzędzie powinna zostać rozstrzygnięta sprawa, a następnie wezwanie do "opłaty 100 zł".

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Rozpoznanie zażalenia uzależnione jest od uprzedniego uiszczenia wpisu a nie rozpatrywania sprawy jak twierdzi skarżący.

Art. 220 p.p.s.a. stanowi, że pismo nieopłacone nie wywołuje żadnych skutków. Oznacza to, że Sąd I instancji zgodnie z cyt. przepisem wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia, którego wysokość jest zgodna z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Z cyt. przepisu wynika, że wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych – 100 zł. Z taką sytuacją mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt