drukuj    zapisz    Powrót do listy

6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę, , Wojewoda, oddalono skargę, II SA/Kr 656/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 656/19 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2019-10-16 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2019-06-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Agnieszka Nawara-Dubiel /przewodniczący/
Krystyna Daniel
Małgorzata Łoboz /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Sygn. powiązane
I OSK 1311/20 - Wyrok NSA z 2020-11-24
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel Sędziowie : WSA Krystyna Daniel WSA Małgorzata Łoboz (spr.) Protokolant : starszy referent sądowy Katarzyna Krawczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2019 r. sprawy ze skargi [...] S.A. w K. na decyzję Wojewody [...] z dnia 8 kwietnia 2019 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia nieruchomości oddala skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 16 stycznia 2019 r. znak: [...] Prezydent Miasta K. orzekł: w pkt 1 - o odmowie zobowiązania A. W. właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...], obręb [...], jedn. ewid. [...] do udostępnienia spółce [...] S.A. z siedzibą w K. ww. nieruchomości na okres 6 miesięcy w celu przeprowadzenia czynności związanych z remontem odcinka linii elektroenergetycznej 110 kV relacji [...], położonej na wskazanej wyżej nieruchomości; w pkt 2 - o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia na podstawie art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...], obr. [...], jedn. ewid. [...] wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu swojej decyzji organ I instancji wskazał, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione, wymagane art. 124b u.g.n. przesłanki do wydania decyzji zobowiązującej A. W. do udostępnienia spółce [...] S.A. z siedzibą w K. nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] obr. [...] jedn. ewid. [...] w celu przeprowadzenia czynności związanych z remontem odcinka linii elektroenergetycznej 110 kV relacji [...], położonej na wskazanej wyżej nieruchomości. W związku z tym należało odmówić wnioskowi spółki [...] S.A. z siedzibą w K. z dnia 27 września 2018 r. Na podstawie przedłożonych do akt sprawy dokumentów organ I instancji stwierdził, że celem realizowanego przedsięwzięcia jest dostosowanie linii 110 kV relacji [...] do zwiększonej obciążalności przewodów fazowych poprzez pracę w temperaturze +80°C oraz poprawę stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji linii. Wnioskodawca wyjaśnił także, iż w ramach ww. prac nastąpi wymiana istniejącego przewodu odgromowego na nowy przewód OPGW, wzmocnienie i wymiana części konstrukcji słupów, wymiana izolacji, naprawa uziemień i fundamentów, malowanie konstrukcji słupów. Jak wynika natomiast z pism kierowanych do A. W. , właściciela przedmiotowej działki, w ramach prac nastąpi wymiana istniejącego przewodu odgromowego na nowy przewód OPGW 72J. Wnioskodawca odnosząc się do rozbieżności w opisie ww. przewodów oraz różnic pomiędzy istniejącym przewodem odgromowym a przewodem OPGW 72J wyjaśnił, iż w ramach ww. prac nastąpi wymiana istniejącego przewodu odgromowego stalowo-aluminiowego (AFL) na nowy przewód OPGW posiadający 72 włókna światłowodowe, który oprócz ochrony linii elektroenergetycznej przed wyładowaniami atmosferycznymi pozwoli na uruchomienie komunikacji pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi dla wnioskodawcy. Dodatkowo wyjaśniono, iż "konstrukcja wsporcza" posadowiona na działce nr [...] wymaga podwyższenia o 5 metrów, które polegać będzie na "wstawieniu dodatkowego niezbieżnego członu trzonu o wysokości 5 metrów, powyżej dolnego członu słupa."

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy organ I instancji stwierdził, że projektowane prace wykraczają poza definicję ustawową remontu, a stanowią przebudowę sieci.

Mając na uwadze powyższe, Wojewoda uznał za bezprzedmiotowe żądanie udzielenia zezwolenia na podstawie art. 124 ust. 1a u.g.n. na niezwłoczne zajęcie działki nr [...] wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i w tym zakresie postępowanie umorzył.

Odwołanie od ww. decyzji Prezydenta Miasta K. złożyła [...] S.A. z siedzibą w K. zarzucając zaskarżonej decyzji naruszenie:

1. Przepisów prawa materialnego tj. art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dalej jako u.g.n. (t.j. Dz. U. z 2018 r., póz. 121 z późn. zm.), przez jego błędną wykładnię i niewydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb remontu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji [...];

2. Naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 7 w zw. z art. 77, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. przez ich niezastosowanie i w konsekwencji brak wszechstronnego rozpoznania sprawy, co doprowadziło do nieuzasadnionej odmowy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb remontu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji [...], a zatem naruszenie to miało istoty wpływ na wynik sprawy (...) Skarżąca jeszcze raz podkreśla, że w ramach przedmiotowej inwestycji nie jest planowana wymiana przewodów roboczych. Prace remontowe dotyczą stanowisk słupowych i przewodu odgromowego. Z uwagi na zły stan techniczny linii konieczna jest wymiana istniejącego przewodu odgromowego na nowy przewód OPGW, wzmocnienie i wymiana części konstrukcji słupów oraz wykonanie innych prac mających na celu poprawę stanu technicznego linii takich jak: wymiana izolacji, naprawa uziemień i fundamentów, malowanie konstrukcji słupów. Podkreślono jednocześnie, że na skutek prac remontowych parametry linii tj. długości i napięcie znamionowe wynoszące 110 kV, nie ulegną zmianie. Nie zmieni się również przebieg linii, nie nastąpi zwiększenie mocy czy natężenia, ani zwiększenie pola elektroenergetycznego. Parametry linii, takie jak natężenie prądu oraz moc przesyłowa, są uzależnione od aktualnego obciążenia sieci elektroenergetycznej i nie mogą być rozpatrywane jako parametry użytkowe w myśl art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane. Lokalizacja słupów pozostanie bez zmian. W ramach planowanych prac nie nastąpi wzrost wartości użytkowej, ponieważ funkcja użytkowa pozostaje ta sama, tj. przesył energii elektrycznej. Modernizacja dotyczy całej linii, jednak prace na poszczególnych stanowiskach uzależnione są od stanu słupa i przewodów. Nadmieniono, że po pięćdziesięciu latach eksploatacji wszystkie przewody wydłużyły się, wobec czego niezbędne jest podjęcie działań, które pozwolą na zachowanie normatywnych odległości od ziemi. Linia 110 kV [...] zlokalizowana jest na 75 stanowiskach słupowych, wzmocnieniu podlega tylko 18 stanowisk. Linia z pewnością nie będzie rozbierana i ponownie wznoszona. Po wykonaniu zaplanowanych prac parametry linii nie ulegną zmianie, zatem będzie to ta sama linia energetyczna, pracująca z takim samym napięciem oraz mająca ten sam przebieg jak obecnie. Z kolei średnice przewodów odgromowych są niemal identyczne (użyty OPGW jest nawet mniejszy i lżejszy), co oznacza, że odtwarzamy stan pierwotny z materiału powszechnie dostępnego w XXI wieku. Zastosowanie materiałów zamiennych wynika z obecnie stosowanych technologii dla linii elektroenergetycznych oraz obowiązujących standardów (...). Dodatkowo w odniesieniu do uzasadnienia przez wnioskodawcę potrzeby realizacji remontu linii wskazano, że wnioskodawca odpowiednio uzasadnił potrzebę realizacji remontu zarówno we wniosku, jak i w piśmie uzupełniającym, jak również wniósł o udzielenie zezwolenia na podstawie art. 124a w zw. z art. 124b ust. 3 w zw. z art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami na niezwłoczne zajęcie części przedmiotowej nieruchomości wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, po wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępniania nieruchomości.

Decyzją z dnia 8 kwietnia 2019 r. znak: [...] Wojewoda w pkt I. utrzymał w mocy punkt 1 sentencji decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 16 stycznia 2019 r. znak: [...]; w pkt II. uchylił punkt 2 sentencji zaskarżonej decyzji w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W uzasadnieniu decyzji przytoczono treść przepisów mających zastosowanie w sprawie, a w szczególności art. 124b u.g.n. oraz zawarto jego interpretację, jak i przytoczono orzecznictwo w tym zakresie. W oparciu o powyższe wywody Wojewoda stwierdził, że wymienione w art. 124b ust. 1 u.g.n. czynności winny być związane z "konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii określonych obiektów linowych", a więc mają służyć ogólnie określonej konserwacji i utrzymywaniu w należytym stanie takich obiektów. Ocena planowanych prac winna uwzględniać specyfikę konkretnej sprawy i nie może abstrahować od definicji legalnych zawartych w przepisach u.g.n. oraz innych aktów prawnych, bowiem instytucja zobowiązania do udostępnienia nieruchomości stanowi formę władczej ingerencji w prawa jednostki. Nadto wyjaśniono, że co do zasady zmiana niecharakterystycznych parametrów linii elektroenergetycznej oznacza, iż prace w tym zakresie należy uznać za przebudowę (art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) - nie remont, zaś zmiana charakterystycznych parametrów wykracza poza roboty budowlane stanowiące przebudowę.

Konfrontując powyższe uwagi z treścią wniosku spółki [...] zawierającą opis koniecznych do wykonania prac, zwrócono uwagę, iż zgodnie ze słownikową definicją (wobec braku definicji legalnej), pojęcie "parametr" oznacza "wielkość charakterystyczną dla danego materiału, procesu lub urządzenia", a zatem parametrem użytkowym i technicznym będą wszelkie wielkości (wyrażane w jednostkach miary, wagi, nachylenia etc.) elementów użytkowych (np. dachu, okna, schodów, balkonu, drzwi) i technicznych (np. ciężaru konstrukcji, odporności przeciwpożarowej), które występują w przypadku danego obiektu budowlanego. Zamiar podwyższenia słupa o 5 m (polegający na wstawieniu dodatkowego, niezbieżnego człona trzonu o wysokości 5 metrów, powyższej dolnego członu słupa), jak również zmiana przewodu odgromowego AFL (średnica -11,3 mm) na przewód OPGW (nominalna średnica zewnętrzna - 11,2 mm) - o odmiennych z uwagi na znajdujące się w nich włókna światłowodowe parametrach użytkowych – oznacza w ocenie Wojewody, że zmianie ulegną niecharakterystyczne parametry techniczne i użytkowe istniejącej linii elektroenergetycznej. Zatem nie sposób zakwalifikować wskazywanych przez wnioskodawcę prac jako remontu linii, lecz stanowić one będą przebudowę przedmiotowej sieci, co uniemożliwia wydanie decyzji w oparciu o przepis art. 124b ust. 1 u.g.n. Tego rodzaju prace mogą zostać przeprowadzone po wydaniu decyzji w trybie art. 124 ust. 1 u.g.n., zgodnie z którym starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W świetle powyższego zarzuty odwołania dotyczące kwalifikacji planowanych przez inwestora prac Wojewoda uznał za niezasadne.

Natomiast odnosząc się do punktu 2 zaskarżonej decyzji wskazano, iż zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, jakkolwiek jest immanentnie związane z decyzją zobowiązującą do udostępniania nieruchomości, stanowi jednak odrębną instytucję prawną, opartą o samodzielną normę prawa materialnego.

Mając powyższe na uwadze wskazano, iż zgodnie z art. 62 k.p.a., w sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony. W omawianym przypadku obie sprawy - choć zainicjowane jednym pismem - prowadzone są w oparciu o odrębne podstawy prawne, co wyklucza możliwość ich załatwienia w jednej decyzji administracyjnej.

Jednocześnie wskazano, iż nawet w sytuacji wydania decyzji o odmowie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości, postępowanie o wydanie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości nie jest bezprzedmiotowe, lecz winno zakończyć się rozstrzygnięciem merytorycznym.

Z powyższych względów konieczne było uchylenie pkt 2 sentencji zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy o wydanie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...], obr. [...] jedn. ewid. [...], do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Umorzenie przez organ I instancji postępowania administracyjnego z powodu jego bezprzedmiotowości wyklucza bowiem możliwość wydania przez organ II instancji rozstrzygnięcia merytorycznego, gdyż decyzja umarzająca postępowanie (w całości lub w części) nie jest decyzją merytoryczną rozstrzygającą sprawę co do jej istoty; jest decyzją o charakterze procesowym, zamykającą drogę do konkretyzacji praw lub obowiązków stron w danej sprawie. Organ odwoławczy nie może uchylić tej decyzji i orzec w tym zakresie co do istoty sprawy, gdyż tak wydana decyzja narusza zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (art. 15 k.p.a.). Uchylając w takim wypadku decyzję umarzającą postępowanie i rozstrzygając sprawę co do istoty, organ odwoławczy w zasadzie musi przeprowadzić od nowa całe postępowanie wyjaśniające, pozbawiając tym samym strony prawa do odwołania.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie [...] S.A. w K. zarzuciła zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów:

1. prawa materialnego tj. art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) dalej zwanej "u.g.n." w związku z art 3 pkt 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowalne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.), zwaną dalej pr. bud. poprzez ich błędną wykładnie i wadliwe przyjęcie, iż prace, które zamierza podjąć skarżący w związku z modernizacją linii 110 kV relacji [...] polegające na wymianie przewodu odgromowego na nowy przewód OPGW, wzmocnieniu i wymianie części konstrukcji słupów, wymianie izolacji, naprawie uziemień i fundamentów, malowaniu konstrukcji słupów stanowiących część ww. linii nie mieszczą się w definicji remontu zawartej w art. 3 pkt 8 pr. bud., a stanowią przebudowę linii, której definicję zawiera art. 3 pkt 7a pr. bud, pomimo tego, iż na skutek przeprowadzonych prac nie ulegną zmianie parametry techniczne i użytkowe ww. linii, tym samym będzie to ta sama linia elektroenergetyczna, pracująca pod tym samym napięciem oraz mająca ten sam przebieg,

2. prawa postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na treść wydanego rozstrzygnięcia tj.:

- art. 7 k.p.a., art 77 k.p.a., art. 80 k.p.a, art. 107 § 1 i 3 k.p.a. poprzez nienależyte zbadanie stanu faktycznego sprawy, skutkiem czego było błędne przyjęcie, że planowane przez inwestora prace nie mieszczą się w zakresie pojęcia remontu, co w konsekwencji doprowadziło do nietrafnego przyjęcia, że nie została spełniona przesłanka zawarta w art. 124b ust. 1 u.g.n. i zakwalifikowanie prac, jakie zamierza podjąć skarżący w związku z modernizacją linii 110 kV relacji [...], jako przebudowy linii, gdy tymczasem na skutek przeprowadzonych prac nie ulegną zmianie parametry techniczne i użytkowe ww. linii, tak więc prace te winny zostać zakwalifikowane jako remont,

- art. 138 pkt 1 k.p.a. poprzez utrzymanie w mocy decyzji Prezydenta Miasta K. odmawiającej zobowiązania właścicielki nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr [...] obręb [...] do udostępnienie części nieruchomości skarżącemu w celu wykonania remontu odcinka linii elektroenergetycznej 110 kV relacji [...] z uwagi na to, iż planowane prace nie mieszczą się w definicji remontu zawartej w art. 3 pkt 8

pr. bud.

Mając na uwadze powyższe skarżąca spółka wniosła uwzględnienie skargi i uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Wojewody oraz decyzji organu I instancji, jak i o zasądzenie od Wojewody na rzecz [...] S.A. kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie w pełni podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Rozpoczynając, wyjaśnić należy, że istota sądowej kontroli administracji publicznej sprowadza się do ustalenia czy w określonym przypadku, jej organy dopuściły się kwalifikowanych naruszeń prawa. Sąd administracyjny sprawuje swą kontrolę pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej - art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 z późn. zm.). Zakres tej kontroli wyznacza przepis art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwana dalej p.p.s.a.), stanowiąc, że Sąd rozstrzyga w granicach sprawy nie będąc przy tym związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Ponadto w myśl art. 135 p.p.s.a. Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.

Z punktu widzenia powyższego stwierdzić należy, że skarga okazała się być bezzasadna.

Po pierwsze, całkowicie bezzasadny jest zarzut naruszenia art. 7, 77, 80 i 107 § 1 i 3 k.p.a., który w ocenie skarżącego ma polegać na niezbadaniu stanu faktycznego, to jest zestawu prac prowadzonych przy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji [...], co doprowadziło organy do wniosku, że jest to przebudowa. Skarżący nie wskazał, na czym miało polegać niezbadanie stanu faktycznego, albowiem nie ulega wątpliwości, że wszystkie informacje, które zamieszczono w aktach sprawy, zostały przez organy wykorzystane, a informacje o planowanych pracach wręcz cytowane in extenso w decyzjach. Podkreślenia wymaga, że kwestia oceny, czy prace te stanowią remont, czy przebudowę, jest już kwestią subsumpcji, a więc może stanowić przedmiot ewentualnego zarzutu naruszenia prawa materialnego, a nie naruszenia w zakresie ustalenia stanu faktycznego.

Co się tyczy zarzutu naruszenia art. 124 b ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j., dalej "u.g.n."), to w pierwszej kolejności należy zacytować wzorzec kontroli:

"Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności".

Jak wynika z powyższego, istota sprawy dotyczy stwierdzenia, czy planowane czynności są związane z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii. W takiej bowiem sytuacji przepis ten będzie miał zastosowanie. Natomiast jeśli chodziłoby o przebudowę, to wykracza ona poza zakres cytowanego przepisu.

Przypomnieć zatem po raz wtóry należy ( gdyż uczyniły to już szczegółowo organy w uzasadnieniu decyzji), co wynika z akt sprawy. Mianowicie we wniosku /k.14 akt adm./ wskazano, że linia elektroenergetyczna 110 kV relacji [...] została uruchomiona w 1954r., zatem celem realizowanego przedsięwzięcia jest dostosowanie linii do zwiększonej obciążalności przewodów fazowych oraz poprawa staniu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej przez wymianę bądź naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji linii. Wskazano, że w odniesieniu do całej linii – planowane jest wykonanie prac mających na celu poprawę stanu technicznego linii takich jak wymiana izolacji, naprawa uziemień i fundamentów, malowanie konstrukcji słupów. Zaznaczono, że na skutek prac remontowych parametry linii tj. długość i napięcie nie ulegną zmianie.

Co do przedmiotowej nieruchomości, wskazano, że zakres prac obejmuje wymianę istniejącego przewodu odgromowego oraz wzmocnienie i wymianę części konstrukcji słupa, a także wykonanie innych prac mających na celu poprawę stanu technicznego linii, o których wyżej była mowa.

Jak wynika z powyższego, [...] prace miał prowadzić systematycznie w stosunku do całej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji [...]. Trzeba już w tym miejscu zauważyć, że "linia energetyczna stanowi obiekt budowlany jako całość. Z tej perspektywy należy więc oceniać prace wykonywane na obiekcie liniowym. Jeżeli zatem roboty budowlane prowadzone są w stosunku do całego obiektu, a tylko realizowane są etapami w stosunku do poszczególnych jego fragmentów i de facto efektem tych robót będzie demontaż całej linii przesyłowej (lub znacznej jej części) i zastąpienie jej nową substancją, to tym samym nie można takich robót kwalifikować jako remontu, lecz jako przebudowę lub odbudowę obiektu budowlanego" (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2018 r, II SA/Bd 956/17, LEX nr 2467369) .

Zakres prac opisywano we wniosku jako remont, ale w istocie zakres ten miał być uzależniony od stanu poszczególnych części linii, które miały być sukcesywnie poddawane pracom naprawczym. Dobrze obrazuje tę zależność treść pisma [...] S.A. z dnia 28.11.2018r. /k.14 akt adm. I instancji/ gdzie wskazano, że modernizacja dotyczy całej linii, jednak prace na poszczególnych stanowiskach uzależnione są od stanu słupa, oraz że po pięćdziesięciu latach eksploatacji wszystkie przewody wydłużyły się, wobec czego niezbędne jest podjęcie działań. Pismo to szczegółowo wskazało, jakie prace mają być wykonywane na przedmiotowej nieruchomości w odniesieniu do słupa nr 47. Miała być odnowiona powłoka antykorozyjna, co stanowi niewątpliwie konserwację. Z uwagi na obliczenia statyczne dla słupa tej konstrukcji – należy wzmocnić główne krawężniki trzonu, a dla zmniejszenia długości wyboczeniowej – należy dokręcić elementy drugorzędowe zapewniające dodatkową stabilizację konstrukcji. W ocenie Sądu te działania można zaliczyć do remontu. Natomiast kolejne opisane w piśmie działania to podwyższenie konstrukcji wsporczej słupa nr 47 o 5 metrów poprzez wstawienie dodatkowego niezbieżnego członu trzonu o wysokości 5 metrów powyżej dolnego członu słupa. Te działania, jak słusznie podkreślają organy, wykraczają poza remont czy konserwację, albowiem zmieniają parametry słupa, w tym jego wysokość. Jest oczywistym, że parametr ten jest zwiększany w przypadku słupa nr 47 i nie wiadomo, czy będzie dotyczył innych słupów, choć jest to prawdopodobne, biorąc pod uwagę konieczność prac przy wszystkich słupach. Niemniej świadczy to o przebudowie co najmniej części linii.

Co się tyczy przewodu odgromowego, który służy ochronie linii elektroenergetycznej przed wyładowaniami atmosferycznymi, to miał on być wymieniony na przewód OPGW z takim samym zadaniem. Sama taka wymiana wskazywałaby na remont. Natomiast podano, że dodatkowo przewód ten ma tubę, w której znajdują się 72 włókna światłowodowe, pozwalające na uruchomienie komunikacji pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi dla [...] S.A. Nie ulega zatem wątpliwości, że przewód ten nie spełnia tylko roli odgromnika, ale także części linii światłowodowej, która z całą pewnością zostanie także zamontowana na innych słupach, skoro ma służyć komunikacji. Sądowi z urzędu wiadomo, że podstawowym celem stosowania światłowodów w energetyce jest zapewnienie łączności pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi. Jest to spowodowane wykorzystywaniem nowoczesnej automatyki chroniącej linie elektroenergetyczne przed skutkami zwarć. Automatyka zabezpieczeniowa znajduje się na każdej stacji elektroenergetycznej, a w celu zapewnienia jej prawidłowej pracy wymagane jest zastosowanie szybkiego połączenia pomiędzy stacjami. W ocenie Sądu, jest to dodanie nowej funkcji komunikacyjnej, co powoduje dodanie nowego parametru. Nie ulega zatem wątpliwości, że nie jest to tylko remont, ale przebudowa linii. Jak to słusznie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, "Roboty (czynności) remontowe w rozumieniu art. 124b u.g.n. w zw. z art. 3 pkt 8 p.b., wykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym, muszą polegać na odtworzeniu (także z użyciem innych niż pierwotnie wyrobów) stanu pierwotnego (nie stanowiąc bieżącej konserwacji), bez zmiany parametrów użytkowych lub technicznych obiektu (co stanowi przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 7a p.b.), w tym bez zmiany charakterystycznych parametrów, jak np. powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość (gdyż zmiana w tym zakresie prowadzi do rozbudowy lub nadbudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 ww. ustawy)" (wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r., I OSK 406/17, LEX nr 2608633) . Dodanie przewodów komunikacyjnych z pewnością stanowi zmianę parametrów użytkowych obiektu i z tego względu stanowi przebudowę.

Należy jeszcze wskazać, że zgodnie z aktualnym i słusznym stanowiskiem orzecznictwa, obiekt liniowy trzeba traktować jako całość. Tym niemniej skarżący nie wskazał dokładnie, jakie prace będą konieczne przy każdym stanowisku (słupie), podał tylko ogólnie zakres prac, zaznaczając, że zależeć to będzie każdorazowo od stanu słupa. Tym samym Sąd, podobnie jak organy, ocenia zakres prac przede wszystkim w odniesieniu do słupa nr 47 znajdującego się na przedmiotowej działce, mając na uwadze, że podobne prace mogą być przeprowadzone w odniesieniu do każdego słupa, a prace dotyczące funkcji komunikacyjnej, czyli założenia światłowodów, na pewno będą. Te prace, jak to już wyjaśniono, wskazują na przebudowę linii, stąd też w konkluzji stwierdzić trzeba, że art. 124b ust. 1 u.g.n. nie znajdzie w sprawie zastosowania.

Z wymienionych przyczyn, w oparciu o art.. 151 p.p.s.a. oddalono skargę.Powered by SoftProdukt