drukuj    zapisz    Powrót do listy

6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, Koszty sądowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, II OZ 1403/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 1403/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-01-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Bożena Walentynowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II SA/Gl 877/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-10
II OZ 983/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 214 § 1 i 2, 230 § 1 i 2 art. 233, art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 226 poz 1885 § 2 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bożena Walentynowicz po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. L., J. L., J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt II SA/Gl 877/07 o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w sprawie ze skargi E. L., J. L., J. L., M.W. i in. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pod nazwą: wielotorowej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt II SA/Gl 877/07 Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wydanym na podstawie art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 214 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. zwanej dalej zwanej P.p.s.a), oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wezwał skarżących E. L., J. L. i J. L. do uiszczenia solidarnie – w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi - wpisu sądowego w kwocie 100 zł od skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyli E. L., J. L. i J. L., wnosząc o jego uchylenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Stosownie do art. 214 § 1 P.p.s.a., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Zgodnie zaś z art. 214 § 2 P.p.s.a. pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie.

W myśl art. 230 § 1 P.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami wszczynającymi postępowanie przed sądem administracyjnym są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 P.p.s.a.).

Artykuł 230 § 1 P.p.s.a. przewiduje dwa rodzaje wpisów: wpis stosunkowy i wpis stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne; w innych sprawach pobiera się wpis stały (art. 231 P.p.s.a.). Jeżeli więc przedmiotem sprawy nie są należności pieniężne, od których pobiera się wpis stosunkowy w zależności od wysokości należności objętych zaskarżeniem, to w sprawie należy uiścić wpis stały.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). § 2 ust. 1 stanowi, iż wpis stały wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego, a więc wpis wynosi 100 zł.

Jak stanowi art. 220 § 1 P.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności od pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku Przewodniczący obowiązany jest wezwać wnoszącego (wnoszących) pismo, aby uiścił (uiścili) opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Wobec powyższego skarżący zasadnie zostali wezwani do uiszczenia solidarnie należnego wpisu, którego wysokość ustalona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 198 i art. 197 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt