drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Wstrzymanie wykonania aktu Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono wniosek
oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, I SA/Po 62/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 62/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-09-10  
Data wpływu
2008-01-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Gabriela Gorzan /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
I FZ 270/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-31
I FZ 271/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-31
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono wniosek
oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 88, art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Gabriela Gorzan po rozpoznaniu w dniu 10 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego 1) o przywrócenie terminu do złożenia dodatkowych materiałów do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, 2) o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi T.K.. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [..] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dodatkowych materiałów do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, 2) oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. /-/ G. Gorzan

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 24.04.2008r. sygn. akt I SA/Po 62/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił wniosek T. K. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz oddalił jego wniosek o przywrócenie terminu do złożenia dodatkowych materiałów do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

W kwestii wniosku o przywrócenie terminu Sąd wyjaśnił, że jego merytoryczne rozstrzygnięcie jest konieczne z uwagi na negatywny skutek procesowy związany z niewykonaniem w zakreślonym terminie wezwania wysłanego do skarżącego w trybie art.255 ustawy z 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) - zwanej dalej "ppsa". Zdaniem Sądu mylne zaadresowanie koperty nie jest okolicznością wyłączającą winę strony w uchybieniu terminu, a zatem skarżący nie może skutecznie domagać się jego przywrócenia.

Po rozpoznaniu zażalenia skarżącego na powyższe postanowienie Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 31.07.2008r. sygn. I FZ 271/08 uchylił postanowienie tut. Sądu w części obejmującej oddalenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia uzupełniających materiałów do zwolnienia od kosztów sądowych, wskazując, że taki wniosek jest niedopuszczalny, bowiem uchybienie terminu przez stronę do złożenia uzupełniających dokumentów nie powoduje ujemnych skutków procesowych w zakresie postępowania sądowego.

Przedstawione stanowisko w tej sprawie przez NSA wiąże tut. Sąd i wskazuje zarazem na przesłanki uznania niedopuszczalności z mocy ustawy wniosku wymienionego w komparycji postanowienia pod punktem "1", a w konsekwencji tego konieczność jego odrzucenia na podstawie art.88 p.p.s.a. Powyższe uzasadnia rozstrzygnięcie zawarte w sentencji pod punktem "1".

Natomiast oddalenie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, zawartego w skardze uzasadnione jest brakiem podania przez skarżącego jego uzasadnienia. O wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji Sąd może orzec na podstawie art.61 §3 i 5 ppsa wówczas, gdy zachodzą przesłanki w tym przepisie wymienione. Skoro skarżący nie podał we wniosku okoliczności wskazujących na niebezpieczeństwo wyrządzenia wykonaniem zaskarżonej decyzji znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, a wniosek uzasadnia jedynie w ten sposób, iż wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje daleko idące ujemne konsekwencje dla strony i pozbawi ją środków do życia (vide str.9 skargi), nie wyjaśniając w jaki sposób i z jakiego powodu, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi ...,- zł, wykonanie decyzji może spowodować dla strony takie skutki, należało uznać, iż brak podstaw do uwzględnienia tak sformułowanego wniosku.

Stwierdzając zatem, że przesłanki określone w art.61 §3 ppsa nie zachodzą, orzeczono jako w punkcie "2" sentencji postanowienia.

/-/ G.GorzanPowered by SoftProdukt