drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Interpretacje podatkowe, Dyrektor Izby Skarbowej, uchylono zaskarżoną decyzję, I SA/Bd 385/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bd 385/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2007-06-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-05-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Dariusz Dudra /przewodniczący/
Ewa Kruppik-Świetlicka /sprawozdawca/
Halina Adamczewska-Wasilewicz
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Interpretacje podatkowe
Sygn. powiązane
II FSK 1408/07 - Wyrok NSA z 2009-01-07
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 14 poz 176 art.19 ust.1, art.21 ust.1 pkt 32 lit.a
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Dudra Sędziowie: Sędzia WSA Halina Adamczewska - Wasilewicz Asesor sądowy Ewa Kruppik – Świetlicka (spr.) Protokolant Asystent sędziego Joanna Jaworska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 czerwca 2007 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącej M. G. kwotę 200 zł (słownie dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie

Skarżąca M. G., wnioskiem z dnia [...] wystąpiła do II Urzędu Skarbowego w T. o udzielenie interpretacji w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – Op. ( Dz. U. z roku 2005 Nr 8 , poz. 60 ze zm. ). We wniosku przedstawiła następujący stan faktyczny:

W dniu 12 października 2004 r. dokonała sprzedaży 40 % udziału we współwłasności prawa do lokalu, położonego w T. przy ul. [...], który nabyła w dniu 17 stycznia 2001 r. ( przed upływem 5 lat od daty zakupu ). Wartość rynkowa udziału została w umowie określona na kwotę 60.400 zł.

W dniu 20 lipca 2006r. (przed upływem 2 lat od zbycia udziału) zakupiła mieszkanie za kwotę 113.000 zł. Wnioskująca oświadczyła, iż ww. cena mieszkania została zapłacona w części z kredytu 109,500 zł. oraz ze środków własnych w wysokości 3.500 zł.

W podsumowaniu wniosku wskazała, że w jej opinii całość przychodu ze sprzedaży udziału tj. z kwoty 60.400 zł. winna być zwolniona z opodatkowania, gdyż nabyła mieszkanie w ciągu 2 lat od daty zbycia udziału. Według wnioskującej ten fakt ma decydujące znaczenie w sprawie a nie sposób sfinansowania zakupu nowego mieszkania. W opinii wnioskującej w sprawie należy zastosować następujące przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) , a mianowicie :

art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a cyt. ustawy i zwolnić ją od obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu ze sprzedaży udziału. Dodatkowo podniosła, że w związku z zakupem mieszkania poniosła koszty notarialne oraz koszty remontu zakupionego mieszkania, które z racji położenia w starej kamienicy wymagało remontu.

Postanowieniem z dnia [...] Naczelnik II Urzędu Skarbowego w T. Nr [...] na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy Op. po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego regulujących zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia udziału w mieszkaniu, zbytego w okresie poniżej 5 lat od jego nabycia – uznał stanowisko strony za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu wskazał, że w sprawie mają zastosowanie następujące przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych, a mianowicie :

• art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c który stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

• art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, w którym ustawodawca określił, że przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty zbycia.

Organ wskazał, że podatek nie płacą ci podatnicy ( art. 28 ust. 2 a) , którzy w terminie 14 dni od dokonania sprzedaży złożyli oświadczenie, że przychód uzyskany przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a lub lit. e tj. w przypadku, gdy przychód ten w ciągu 2 lat od daty zbycia zostanie wydatkowany w całości lub w części :

a)

• na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

• na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

• na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

• na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części,

c) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,

d) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,

e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów,

Organ wskazał, ze zgodnie z art. 28 ust. 2 osoba, która uzyskała dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, jest z mocy prawa obciążona zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 % uzyskanego przychodu.

W przedstawionym stanie faktycznym, w odniesieniu do powołanych przepisów prawa podatkowego zwolnieniu od podatku dochodowego podlega dochód uzyskany ze sprzedaży z dnia 12 października 2004r. w części wydatkowanej na zakup innego lokalu mieszkalnego rozumiany jako poniesiony wydatek własny, jego remont i modernizacja oraz kwota przychodu odpowiadająca wielkością sumie spłat z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego do dnia 12 października 2006r.

W zażaleniu z dnia [...] M. G. wniosła o zmianę stanowiska organu I instancji i przyjęcie, iż uzyskany przez nią dochód ze sprzedaży udziału winien być zwolniony w całości z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia przed upływem 5 lat od dnia nabycia prawa. Na potwierdzenie faktu, że zakupiła mieszkanie po raz kolejny wskazała, że dowodem tym jest umowa notarialna z dnia 20 lipca 2006r.

Zarzuciła, iż organ nie wziął pod uwagę faktu, że ze sprzedaży udziału uzyskała zaledwie 6.000 zł. z uwagi na zwolnienie jej z długu tj. z praw i obowiązków wynikających z uprzednio zawartej umowy kredytowej na zakup sprzedanego później udziału.

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w B. odmówił zmiany postanowienia organu I instancji. W uzasadnieniu organ potwierdził jako prawidłowe stanowisko organu I instancji. Zdaniem organu nie jest rzeczą obojętną z punktu podatkowego sposób zapłaty za nowe mieszkanie. Organ wskazał, że długi i ciężary obciążające rzecz sprzedaną nie mogą być wzięte pod uwagę, gdyż zgodnie z art. 19 ust. 1 organ podatkowy bierze pod uwagę cenę rynkową sprzedanego prawa. Co oznacza, ze ceną tą była wartość podana w akcie sprzedaży, wynosząca 60.400 zł.

W skardze do Sądu M. G. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji, zasądzenie kosztów postępowania, a wydanemu rozstrzygnięciu zarzuciła naruszenie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności przepisów :

- art. 19 ust. 1 poprzez nieprawidłowe przyjęcie kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w mieszkaniu z dnia 12 października 2004r;

- art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a poprzez nieuznanie ceny sprzedaży wyrażonej w umowie jako kwoty wydatkowanej na zakup mieszkania w dniu 20 lipca 2006r. Ponownie jak w odwołaniu przywołała wskazane tam argumenty.

W uzasadnieniu wskazała, ze organ naruszył rażąco prawo nie przestrzegając art. 120 i 121 Ordynacji podatkowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył, co następuje :

Należy przede wszystkim zauważyć, że Sąd administracyjny bada zgodność zaskarżonej decyzji organu odwoławczego z punktu widzenia jej legalności, tj. zgodności tej decyzji z przepisami, powszechnie obowiązującego prawa. Z brzmienia art. 145 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270) wynika, że zaskarżona decyzja winna ulec uchyleniu wtedy, gdy Sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania lub inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy.

Oceniając zaskarżoną decyzję z punktu widzenia jej zgodności z prawem stwierdzić należy, że decyzja ta narusza prawo, aczkolwiek nie wszystkie podniesione w skardze zarzuty zasługują na uwzględnienie.

Przystępując do rozważenia sprzeczności wydanego rozstrzygnięcia z prawem

należy zauważyć, że organ II instancji także i podczas rozstrzygania co do prawidłowości wydanej przez organ I interpretacji winien sprawę ponownie rozpatrzyć i ja rozstrzygnąć.

Do przywołanego przez skarżącą stanu faktycznego zastosowanie ma ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ).

Jak wynika z akt sprawy wnioskująca zbyła 40 % udział w prawie do lokalu w dniu 12 października 2004r. przed upływem 5 lat od dnia nabycia udziału a zatem zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c cyt. ustawy takie zbycie udziału jest źródłem przychodu. Przy czym w art. 19 ust. 1 cyt. ustawy przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty zbycia.

Z uregulowania zawartego w art. 28 ust. 2 cyt. powyżej ustawy wynika, że zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa z upływem czternastodniowego terminu od dokonania sprzedaży.

Zobowiązanie to nie powstaje w oznaczonym w tym przepisie terminie w stosunku do osób, które w ciągu 14 dni od sprzedaży złożą oświadczenie przewidziane w art. 28 ust. 2 zd. 2, oraz w stosunku do osób, które przed upływem czternastodniowego terminu od sprzedaży wydatkują uzyskane pieniądze na nabycie rzeczy i praw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym nie złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od daty sprzedaży nie wyłącza możliwości zwolnienia uzyskanego przychodu z podatku, jeżeli podatnik w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a wydał uzyskane pieniądze na cele określone w tym przepisie.

Podatniczka nie złożyła oświadczenia o zamiarze przeznaczenia przychodu na swe cele mieszkaniowe ale w terminie 2 lat od sprzedaży udziału nabyła prawo do lokalu mieszkalnego, wydatkując na ten cel , jak oświadczyła środki z kredytu bankowego w wysokości 109, 500 zł oraz ze środków własnych w wysokości 3.500 zł, co razem pokryło cenę nabycia mieszkania, wynoszącą 113.000 zł.

We wniosku o interpretację podatniczka wyraziła swe stanowisko w sprawie uznając, ze fakt zakupu mieszkania w ciągu 2 lat od zbycia udziału jest wystarczającą okolicznością pozwalającą na uznanie, że przychód ze sprzedaży udziału winien być w całości zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Na dowód czego przywołała akt notarialny z dnia 20 lipca 2006r. na podstawie, którego stała się właścicielką mieszkania.

Zdaniem podatniczki sposób zapłaty za zakupione mieszkanie nie ma znaczenia w sprawie, przyznając, że cena została zapłacona z zaciągniętego w tym celu kredytu 109.500 zł oraz ze środków własnych w wysokości 3.500 zł. To stanowisko strony nie zasługuje zdaniem Sądu na uznanie. Sposób zapłaty ma tu decydujące znaczenie. W tej kwestii Sąd podziela stanowisko organów.

Organ II instancji uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe i odmówił zmiany stanowiska organu I instancji.

Sąd uchylając decyzję organu II instancji dostrzegł, iż organ II instancji w sposób niedostateczny dokonał analizy stanu faktycznego sprawy bowiem nie odniósł się zupełnie do kwestii środków własnych użytych na zakup mieszkania oraz nie wyjaśnił kwestii remontu nabytego mieszkania. Wreszcie po trzecie organ nie odniósł się do poniesionych kosztów nabycia mieszkania.

Wyżej wskazane kwestie w rozstrzygnięciu nie były wzięte pod uwagę pomimo faktu, ze były podnoszone przez skarżącą.

Ponadto jak wynika z akt sprawy organ odwoławczy powielił błąd organu I instancji wskazując, że termin na wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału jest liczony od dnia 20 lipca 2004r. i kończy się 20 lipca 2006 r. gdy tymczasem, jak wynika z aktu notarialnego załączonego do sprawy ( k- 5) - sprzedaż udziału miała miejsce w dniu 12 października 2004 r. a zatem termin na wydatkowanie wydłuża się do dnia 12 października 2006r. co oznacza, że i raty zaciągniętego kredytu winny być uwzględnione w zaskarżonym rozstrzygnięciu.

Organ odwoławczy przy ponownym rozpatrywaniu sprawy winien wziąć pod uwagę wyżej wskazany wywód i wyjaśnić czy środki własne wydatkowane na zakup i remont mieszkania nie pochodziły ze sprzedaży udziału oraz ustalić dokładnie wzywając na podstawie art. 169 § 1 i § 2 oraz art. 170 § 1 cyt. ustawy Op. do uzupełnienia braków przez złożenie rachunków i faktur potwierdzających poniesione koszty remontu oraz kosztów notarialnych nabycia mieszkania, co było podnoszone przez skarżącą a nie wyjaśnione przez organy.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) orzeczono jak w sentencji wyroku. O kosztach i wykonalności orzeczono w oparciu o art. 200 i art. 152 cyt. ustawy.Powered by SoftProdukt