drukuj    zapisz    Powrót do listy

6145 Sprawy dyrektorów szkół, Oświata, Wójt Gminy, Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji, II SA/Wa 158/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 158/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-06-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-01-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Góraj
Ewa Grochowska-Jung /przewodniczący sprawozdawca/
Janusz Walawski
Symbol z opisem
6145 Sprawy dyrektorów szkół
Hasła tematyczne
Oświata
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 1991 nr 95 poz 425 art. 36a ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska - Jung (spr.) Sędziowie WSA Andrzej Góraj Janusz Walawski Protokolant specjalista Aleksandra Weiher po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy [...] z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w [...] 1. stwierdza nieważność zarządzenia Nr [...] Wójta Gminy [...] z dnia [...] lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w [...] 2. zaskarżone zarządzenie nie podlega wykonaniu w całości

Uzasadnienie

Wójt Gminy J. zarządzeniem z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w J., [...]. W ogłoszeniu wskazano, iż do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436), odpowiednie do zajmowania stanowiska dyrektora zespołu szkół publicznych. W dalszej kolejności zostały wymienione elementy, jakie powinny zawierać oferty osób przystępujących do konkursu.

Do konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w J. przystąpiło dwóch kandydatów: G. K. i J. Z. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa w dniu [...] lipca 2010 r. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie niedopuszczenia do udziału w konkursie G. K. z powodu niespełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373.). Kandydatka nie przedstawiła bowiem wymaganego i wskazanego w ogłoszeniu o konkursie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym. Przedstawione przez G. K. zaświadczenie wystawione zostało na innym druku niż druk szczegółowo określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69 poz. 332 ze zm.), a ponadto nie zawierało wszystkich określonych informacji w szczególności - daty następnego badania lekarskiego.

W dalszej kolejności Wójt Gminy J. zarządzeniem z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] , działając na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) powierzył J. Z. stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w J. na okres 5 lat szkolnych, tj. od [...] września 2010 r. do [...] sierpnia 2015 r.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższe zarządzenie złożył Wojewoda [...] , w której wniósł o jego stwierdzenie jego nieważności. Zarządzeniu zarzucił istotne naruszenie § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej w zw. z art. 36a ust. 1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W uzasadnieniu Wojewoda wskazał, iż w świetle § 4 ust. 2 pkt 2 przywołanego wyżej rozporządzenia Komisja Konkursowa podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu. Tymczasem oferta G. K., wbrew stanowisku Wójta, wszystkie dokumenty zawierała. Odnosząc się natomiast do druku, na którym kandydatka przedstawiła zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na kierowniczym stanowisku, stwierdził, iż wzór druku określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ma jedynie charakter przykładowy, za wzorem którego lekarz specjalista medycyny pracy stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych lub ich występowanie i orzeka o zdolności lub braku zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Wojewoda wskazał, że również określenie daty kolejnego badania lekarskiego nie stanowi obligatoryjnego elementu tego orzeczenia. Wojewoda stwierdził, iż oferta G. K. zawierała pełną i prawidłową dokumentację wskazaną w ogłoszeniu konkursu, zatem uchwała w sprawie niedopuszczenia jej do udziału w konkursie i dalsze postępowanie konkursowe, a w konsekwencji treść zaskarżonego zarządzenia istotnie narusza prawo.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy J. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zajęte w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Skarga Wojewody [...] analizowana pod tym kątem zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 36a ust. 1 ustawy z dnia stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora (ust. 2). Przepis art. 5c pkt 2 stanowi natomiast, iż w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 36a ust. 1, 4-6, 10, 12 i 14, wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.

Natomiast regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373). Zgodnie z § 8 ust. 2 tego rozporządzenia organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia m.in. nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.

Stosownie zaś do § 4 ust. 2 pkt 2 Komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu. Natomiast wyliczenie wymaganych dokumentów, które powinna zawierać oferta kandydata, zawiera § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, który w ppkt f) wymienia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

W niniejszej sprawie spór sprowadza się do ustalenia, czy złożone przez G. K. zaświadczenie lekarskie z dnia [...] czerwca 2010 r. wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym spełnia wymogi zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 ppkt f) rozporządzenia. Od przesądzenia powyższego faktu zależy bowiem ocena prawidłowości przeprowadzonego konkursu i wydanego zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w J.

W ocenie Sądu, zaświadczenie G. K. spełnia wymogi dokumentu wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 4 ppkt f) rozporządzenia. Zostało ono bowiem wystawione przez lekarza medycyny pracy, który zaświadczył o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydatki do pracy na stanowisku kierowniczym. Nie ulega więc wątpliwości, iż przedstawiony dokument w swej treści odpowiadał zaświadczeniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 ppkt f) rozporządzenia. Bez znaczenia, w ocenie Sądu, pozostaje natomiast forma (druk) wydanego zaświadczenia. Należy powtórzyć za Naczelnym Sądem Administracyjnym, iż w praktyce dla prowadzonego postępowania konkursowego nie będzie miało znaczenia prawnego to, czy osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły przedstawi wymagane zaświadczenie (lekarza medycyny pracy, medycyny ogólnej lub rodzinnej), wydane na skutek wcześniej uzyskanego skierowania organu prowadzącego szkołę, czy też wydane bez takiego skierowania. W celu spełnienia warunku, stawianego ofercie konkursowej, osoba zainteresowana ma złożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez uprawnionego do tego lekarza, i jeśli takie złoży, warunek ten należy uznać za spełniony (por. wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2009 r., sygn. akt I OSK 141/09, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl). Skoro w niniejszej sprawie zostało przedstawione zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydatki do pracy na kierowniczym stanowisku, to nie można pominąć tego faktu, tylko dlatego, że dokument ten nie został złożony na druku określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Powyższe uwagi należy odnieść również do zarzutu organu, iż przedstawione zaświadczenie nie zawierało daty kolejnego badania, a załączone przez kandydatkę oświadczenia zostały przedstawione na jednym - a nie na odrębnych dokumentach, ponieważ takiego wymogu nie zawiera ani rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, ani też nie zawierało wydane na jego podstawie ogłoszenie Wójta Gminy J. o konkursie.

Mając na uwadze powyższe rozważania należy wskazać, iż w sprawie nie została spełniona przesłanka cytowanego powyżej § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej do podjęcia przez Komisję Konkursową uchwały o odmowie dopuszczenia G. K. do postępowania konkursowego, ponieważ jej oferta zawierała wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu konkursu. Tym samym, w ocenie Sądu, Wójt Gminy J., winien był skorzystać z uprawnienia przewidzianego w § 8 ust 2 pkt 1 cytowanego rozporządzenia, czyli unieważnić konkurs i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie z uwagi na nieuzasadnione niedopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego. Tymczasem wydając zaskarżone zarządzenie z dnia [...] lipca 2010 r. organ rażąco naruszył art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Z powyższych rozważań Sądu wynika bowiem, iż konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w J. [...] nie został prawidłowo przeprowadzony. Tym samym nie można mówić o wyłonieniu kandydata na powyższe stanowisko, a uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora została podjęta przedwcześnie. Zgodnie bowiem z cytowanym powyższej art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący nie może odmówić kandydatowi mianowania na stanowisko, ale dopiero w momencie prawidłowo przeprowadzonego konkursu. Skoro w niniejszej sprawie konkurs nie był przeprowadzony prawidłowo, nie doszło do wyłonienia kandydata. Dlatego też organ ponownie rozpoznając niniejszą sprawę weźmie pod uwagę te rozważania i wykona wytyczne Sądu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt