drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Ochrona danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Odrzucono skargę, II SA/Wa 568/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 568/14 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2014-06-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-03-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Dąbrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Ochrona danych osobowych
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 47 par 1, art 49 par 1, 57 par 1, 58 par 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodnicząca Sędzia WSA Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym skargi Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. [...] na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazania przywrócenia stanu zgodnego z prawem postanawia 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. [...] złożył za pośrednictwem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych skargę na decyzję z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...].

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, jej braków formalnych poprzez uiszczenie wpisu oraz nadesłanie odpisu skargi, celem doręczenia uczestnikowi postępowania. Powyższe wezwanie zostało odebrane w dniu 19 maja 2014 r.

W wykonaniu powyższego wezwania strona skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi w dniu 14 maja 2014 r.

Jednakże do dnia rozpoznania skargi nie został uzupełniony drugi ze wskazanych braków formalnych – nie nadesłano odpisu skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Każde merytoryczne rozpatrzenie skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu administracyjnego, skargę wniesie uprawniony podmiot oraz gdy skarga spełnia wymogi formalne i została złożona w przewidzianym w prawie trybie i terminie. Stwierdzenie braku którejkolwiek z wymienionych przesłanek uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co w konsekwencji prowadzi do jej odrzucenia.

Zgodnie z treścią artykułu 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej jako "p.p.s.a.") skarga do sądu administracyjnego powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymagania te zostały wskazane w art. 46 p.p.s.a., który stanowi, że każde pismo strony powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Ponadto w art. 47 omawianej ustawy wskazano, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Artykuł 49 § 1 p.p.s.a. stanowi, iż w przypadku, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Owo zastrzeżenie zostało spełnione w przypadku uregulowania zawartego w treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a, który z brakiem uzupełnienia w terminie braków formalnych skargi wiąże skutek jej odrzucenia.

Kwestia skutków braku uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej odpisu dla stron postępowania była przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn.. I OPS 13/13, wydanej w składzie 7 sędziów orzekł, że niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd, a także, że złożenie przez skarżącego wymaganych odpisów skargi po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a, ale przed odrzuceniem skargi, oznacza, że skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Uzasadniając powyższą uchwałę, Naczelny Sąd Administracyjny w szczególności zwrócił uwagę na zasadę równości stron postępowania i zasadę kontradyktoryjności, których realizacji służy określony w art. 47 § 1 obowiązek załączania odpisów pism dla stron postępowania. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego "Niedołączenie przez skarżącego odpisu skargi w sposób oczywisty wywiera wpływ na sytuację procesową pozostałych stron postępowania, jest brakiem, który uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu. Przyjęcie odmiennego poglądu nie daje się pogodzić z brzmieniem wskazanego przepisu oraz zasadą równości stron postępowania i zasadą kontradyktoryjności, a w konsekwencji niekiedy może prowadzić do stwierdzenia, że strona postępowania została pozbawiona możliwości udziału w tym postępowaniu." Utrudnia to bowiem, a czasem może wręcz uniemożliwić, wyrażenie swojego stanowiska przez inne występujące w postępowaniu strony, co wpływa na prawidłowe prowadzenie postępowania przez sąd. W tak rozumianym kontekście brak dołączenia odpisu skargi jest brakiem uniemożliwiającym nadanie prawidłowego biegu, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a.

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że "przepisy regulujące postępowanie sądowoadministracyjne pozwalają wyodrębnić czynności procesowe, w zależności od kryterium podmiotowego, na czynności procesowe sądu, stron i innych uczestników postępowania. Sporządzanie odpisów pisma przez sąd w celu usunięcia braków za jedną ze stron postępowania nie tylko nie mieści się w zakresie dopuszczalnych czynności procesowych sądu, ale ponadto mogłoby wskazywać na działanie sądu w interesie jednej ze stron, a to z kolei podważałoby zasadę bezstronności sądu."

Jako konkluzję przyjętą przez Naczelny Sąd Administracyjny można przyjąć stanowisko wyrażone w uzasadnieniu uchwały, zgodnie z którym "Przyjęcie poglądu, że braku odpisów skargi nie można zakwalifikować jako braku istotnego skargi, którego nieuzupełnienie uniemożliwia skardze nadanie prawidłowego biegu, pozostaje ponadto w sprzeczności z niebudzącą wątpliwości treścią przepisów: art. 47 §1, art. 49 §1 i 2, art. 57 § 1 i art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. Odmienna interpretacja wskazanych przepisów mogłaby nosić cechy wykładni contra legem."

Sąd rozpatrujący skargę w niniejszej sprawie zgadza się z powyżej opisanym poglądem.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy zauważyć, że strona skarżąca została zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r. wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi, w tym nadesłania odpisu skargi celem doręczenia uczestnikowi postępowania.

Powyższe zarządzenie zostało odebrane w dniu 19 maja 2014 r., a więc termin do uzupełnienia braków mijał w dniu 26 maja 2014 r.

Do dnia dzisiejszego brak formalny skargi w postaci nienadesłania odpisu skargi nie został uzupełniony, nie został również złożony wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych.

Powoływany już art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że w przypadku, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi sąd skargę odrzuca.

W tym stanie rzeczy Sąd, działając w oparciu o przepisy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 1 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt