drukuj    zapisz    Powrót do listy

6145 Sprawy dyrektorów szkół 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Oświata, Burmistrz Miasta, Oddalono skargę, II SA/Bk 58/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 58/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2022-03-17 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2022-01-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Elżbieta Trykoszko
Małgorzata Roleder
Marek Leszczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6145 Sprawy dyrektorów szkół
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Oświata
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2021 poz 1372 art. 101 ust. 1
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - t.j.
Dz.U. 2021 poz 1082 art. 66 ust. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - t.j.
Dz.U. 2022 poz 329 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.), Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Roleder, sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 marca 2022 r. sprawy ze skargi M.T. na zarządzenie Burmistrza K. z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K. oddala skargę

Uzasadnienie

Burmistrz K. zarządzeniem z dnia [...] listopada 2021 r., nr [...], w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K., na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 762) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), po zasięgnięciu opinii P. Kuratora Oświaty, odwołał z dniem [...] listopada 2021 r., bez wypowiedzenia, panią M. T. (dalej: Dyrektor) ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K.

W uzasadnieniu zarządzenia organ wskazał, że zarządzeniem Burmistrza K. z dnia [...] grudnia 2019 r., nr [...], M. T. została powołana na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K. na okres od [...] grudnia 2019 r. do [...] sierpnia 2024 r.

Pismem z dnia [...] października 2021 r. Burmistrz wystąpił do P. Kuratora Oświaty w B. o wyrażenie opinii w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora M. T. w trakcie trwania roku szkolnego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego. P. Kurator Oświaty w B. pismem z dnia [...] listopada 2021 r., po przeanalizowaniu wniosku organu prowadzącego uwzględnił jego argumenty, w szczególności związane z bezpieczeństwem uczniów i pracowników szkoły w czasie pandemii oraz konieczność zapewnienia prawidłowego, niezakłóconego funkcjonowania szkoły i pozytywnie zaopiniował zamiar odwołania M. T. ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K. w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Organ wyjaśnił, że Dyrektor naruszyła obowiązki w sposób tak istotny, że nie pozwala to na dalsze zajmowanie przez nią zajmowanego stanowiska. Jako powody wydania zarządzenia organ wskazał:

1) niedopełnienie obowiązków określonych w §13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19 (Dz.U. poz. 493, oraz w art. 32a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020r. poz. 1845.) polegające na utrudnianiu pracy służbom sanitarnym w podejmowaniu działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia COVID-19, co w konsekwencji doprowadziło do niedopełnienia obowiązków wynikających z art. 207 §2 k.p. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), mocą których jako dyrektor szkoły zobowiązana była chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych higienicznych warunków pracy;

2) ignorowanie i niewykonywanie poleceń organu prowadzącego, polegające na nieprzekazywaniu informacji o podejmowanych działaniach w zakresie organizacji zadań Zespołu oraz nieinformowanie organu o wszystkich zdarzeniach dotyczących funkcjonowania Zespołu związanych z Covid-19;

3) niedopełnianie obowiązków określonych w § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) oraz §1, §2 ust. 4 w zw. z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 982 z późn. zm.) poprzez nierealizowanie obowiązków określonych w w/w przepisach i nie wystąpienie do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć szkolnych w szczególności całkowite zaprzestanie informowania Organu o zawieszeniu zajęć i sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki w trakcie zawieszenia zajęć;

4) ignorowanie poleceń organu prowadzącego dotyczących założeń organizacyjnych i finansowych placówki określonych w arkuszu organizacji Zespołu i planu finansowego i zaciąganie zobowiązań finansowych z przekroczeniem uprawnień i planu finansowego.

Uzasadniając naruszenie nr 1 organ wyjaśnił, że Dyrektor odmówiła współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w M. a wręcz skrajnie lekceważyła rygory wynikające ze stanu epidemiologicznego. Bezspornie w niniejszej sprawie wystąpiła sytuacja wyjątkowa, gdyż zaniedbanie obowiązków przez Dyrektora szkoły zagraża zdrowiu i życiu nie tylko uczniów i pracowników placówki, ale także mieszkańców miasta i gminy K. Tym samym powoduje destabilizację w realizacji funkcji (dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej) szkoły.

W związku z wykryciem w szkole przypadków zarażenia COVID-19 Dyrektor zobligowana jest podjąć wszystkie wymagane prawem czynności. Od 1 września 2020 r. obowiązuje § 13c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), który zobowiązuje dyrektora jednostki systemu oświaty do uwzględniania w funkcjonowaniu jednostki odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Zatem na podstawie ww. normy prawnej dyrektor został obowiązany przestrzegać wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej a ich realizacja jest obligatoryjna i potwierdza należyte wykonywanie jego obowiązków jako kierownika placówki i pracodawcy. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które obowiązują od 1 września 2021 r. Owe wytyczne stanowią w pkt 10 " Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników ", że w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w szczególności poprzez ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Do obowiązków dyrektora placówki należy niezwłoczne sporządzenie listy osób, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną i przekazanie ich inspektorowi sanitarnemu. Zakres danych, o które państwowy powiatowy inspektor sanitarny może się ubiegać wskazuje treść art. 32a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1845). Państwowy inspektor sanitarny w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o osobach, które mogły mieć styczność z osobami zakażonymi łub podejrzanymi o zakażenie, chorymi lub podejrzanymi o chorobę zakaźną, osobami zmarłymi z powodu choroby zakaźnej lub osobami, wobec których istnieje takie podejrzenie od każdego, kto takie dane posiada. Obowiązki dyrektora w tym zakresie wynikają także z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy i jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pomimo tak jednoznacznie wskazanych obowiązków, M. T. jako pracodawca i osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo podopiecznych uczęszczających do kierowej przez nią placówki zlekceważyła je, początkowo odmawiając współpracy z jednostką sanitarną a następnie nie wykonała tych obowiązków w sposób należyty i staranny. Pismem z dnia [...] października 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w M. poinformował Burmistrza K. o braku współpracy Dyrektora z Inspektorem. Inspektor wskazał, iż w związku ze stwierdzeniem w dniu [...] października 2021 r. przypadku pozytywnego wyniku wirusa SARS-CoV-2 u nauczyciela Zespołu, konieczne było ustalenie listy osób z kontaktu. W powyższym piśmie Inspektor poinformował, iż do [...] października 2021 r. do godziny 13.40 ( mail z Powiatowej Stacji Sanepidu w M. przekazany do UM w K.) Inspektorat nie otrzymał od dyrekcji Zespołu listy osób z kontaktu z nauczycielem z pozytywnym wynikiem wirusa SARS-CoV-2 z dnia [...] października 2021 r. Poinformował ponadto o braku współpracy z Dyrektorem tej placówki w zakresie działań podejmowanych w celu ograniczania rozprzestrzeniania zakażenia SARS-CoV-2 w istniejącym już ognisku w Zespole. Brak w/w listy skutkował tym, że Inspektor Sanitarny nie mógł skierować na kwarantannę, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u łudzi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.) osób, które były narażone na zakażenie SARS-CoV-2 w istniejącym jak wspomniano powyżej ognisku. Z korespondencji otrzymywanej od Inspektora Sanitarnego wynika, że istniejące w Zespole od dnia [...] września 2021r. zwiększone ryzyko epidemiczne związane z zakażeniem SARS-Co-2, wymaga wprowadzania ograniczeń, które zredukują ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego uczniom i pracownikom.

Dalej organ wskazał, że w kolejnym piśmie z dnia [...] października 2021 r. Inspektor informuje, że od dnia [...] października 2021 r. po powzięciu informacji o kolejnym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w Zespole i wielokrotnym kontakcie telefonicznym (począwszy od dnia [...] października 2021 r.) z Dyrektor Zespołu, w przedmiocie sporządzenia przez nią i przekazania do inspektoratu "listy osób z kontaktu", otrzymywał włącznie wiadomości mailowe z żądaniami. Podczas jednej z rozmów M. T. zwróciła uwagę pracownikom Inspektoratu, że to Sanepid powinien udostępnić listę osób z którymi miała kontakt osoba zakażona, następnie winien poinformować kto ma być objęty kwarantanną.

Wyjaśniając sprawę organ ustalił ponadto, iż podczas pierwszych rozmów telefonicznych pracowników Inspektoratu z M. T. w dniu [...] października 2021 r. kategorycznie odmówiła ona przekazania listy twierdząc, iż w dniu [...] października jest święto i nikogo nie będzie w szkole. Informacja o osobach z kontaktu z rzeczonym nauczycielem została wprowadzona do systemu za pomocą formularza gov.pl dopiero w dniu [...] października 2021 r. w godzinach popołudniowych. Przedmiotowa lista została sporządzona nierzetelnie. Jak się później okazało, urzędnicy wprowadzający na jej podstawie decyzje o kwarantannie próbowali je podjąć wobec osób które nie powinny być nią objęte, nie podejmowali ich natomiast wobec osób, które wymagały jej zastosowania. I tak od dnia [...] października 2021 r. do dnia [...] października 2021 r. osoby, które winne odbywać już kwarantannę narażały inne osoby na zakażenie poprzez niedopełnienie obowiązków przez Dyrektora Zespołu. Inspektor poinformował ponadto, iż do dnia [...] października 2021 r. Dyrektor Zespołu nie wskazała osoby oraz nr telefonu do kontaktu, która udzielałaby informacji poza godzinami pracy szkoły w istotnych sprawach związanych z istniejącym ogniskiem zakażenia.

Zdaniem organu powyższe oznacza, że M. T. jako Dyrektor ZSO w K. odmawiając ustalenia listy osób, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną (a następnie wskutek nierzetelnego wykonania tego obowiązku) dopuściła się rażącego zaniedbania obowiązków związanych z rygorami stanu epidemiologicznego. Działanie takie, jak też i zaniechanie stosownych działań, powoduje bezpośrednie przyczynienie się do niepożądanego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zarówno w środowisku szkoły jak i poza nią. Takie postępowanie jest w obecnej sytuacji epidemiologicznej niedopuszczalne. Skrajne lekceważenie rygorów wynikających ze stanu epidemiologicznego w regionie, w szczególności w okresie wystąpienia wyjątkowo dużej ilości zakażeń na COVID-19, nie pozwala na dalsze zajmowanie przez M. T. stanowiska Dyrektora Zespołu. M. T. naruszyła przepisy prawa, które w tak szczególnym okresie winne być respektowanie priorytetowo i bezdyskusyjne realizowane.

Uzasadniając naruszenia 2 i 3 organ wyjaśnił, że zarzuca M. T. ignorowanie jego poleceń w zakresie informowania organu o podjętych działaniach w zakresie organizacji zadań Zespołu oraz niezwłocznego informowania o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania Zespołu związanych z Covid-19. Zarzuca także niedopełnianie obowiązków określonych w § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1604) oraz § 1, §2 ust. 4 w zw. z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19 (Dz. U. poz. 982 z późn. zm.). W jego ocenie organ prowadzący (podobnie jak i kierownik jednostki organizacyjnej OFK współpracującej z Zespołem) od dłuższego czasu, spotykali się z ignorancją ze strony M. T. na wielu płaszczyznach współpracy. Jednakże w sytuacji, gdy lekceważone są przepisy i polecenia związane z realizacją zadań placówek oświaty w czasie stanu epidemii COYID-19, tego rodzaju zdarzenia nie mogą być akceptowane i upoważniają Organ prowadzący do podjęcia decyzji w przedmiocie odwołania Pani M. T. ze stanowiska Dyrektora Zespołu.

Powyższy zarzut oparto na następujących zdarzeniach. Z treści korespondencji otrzymanej od dyrekcji Zespołu wynika, iż trzykrotnie została podjętą decyzja o objęciu poszczególnych klas nauką zdalną:

- pismo Nr [...] z dnia [...] września 2021r. - informacja dotycząca zachorowania pracownika i objęciu kwarantanną dwóch klas w ZSO w K. oraz o podjęciu decyzji o objęciu klas nauką zdalną (bez wskazania oddziałów);

- pismo Nr [...] z dnia [...] października 2021r. - informacja dotycząca zachorowania ucznia klasy VIIB ZSO w K. i objęciu kwarantanną klasy VIIB oraz nauczycieli prowadzących w niej zajęcia oraz o podjęciu decyzji o objęciu tej klasy nauką zdalną;

- pismo Nr [...] z dnia [...] października 2021r. - informacja dotycząca zachorowania ucznia klasy VA ZSO w K. i objęciu kwarantanną klasy VA oraz nauczycieli prowadzących w niej zajęcia oraz o podjęciu decyzji o objęciu tej klasy nauką zdalną.

Także na podstawie korespondencji otrzymywanej od Inspektora Sanitarnego ustalono, iż Wicedyrektor ZSO w K. występowała o zawieszenie zajęć i wprowadzenie nauczania zdalnego w stosunku do następujących klas:

- pismo z dnia [...] września 2021 r. - klasa 1IB i 1VB- na podstawie Opinii PPIS w M. [...] z dnia [...] września 2021 r. Dyrekcja podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć do dnia [...] maja 2021 r.

- pismo z dnia [...] października 2021 r. - klasa VA i VIIB- na podstawie opinii PPIS w M. [...] z dnia [...] października 2021r. Dyrekcja podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć do dnia 1 października 2021r. natomiast w klasie V A - zawieszenie zajęć do dnia [...] października 2021r.

- pismo z dnia [...] października 2021r - klasy OB, VIA, VIIA, VIIB, VIILA, VIHB - na podstawie opinii PPIS w M. [...] r. z dnia [...] października 2021 r. Dyrekcja podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć do dnia [...].10.2021r.

W związku z faktem, iż organ prowadzący dowiadywał się o decyzjach w przedmiocie zawieszenia zajęć szkolnych dopiero po ich podjęciu przez Dyrekcję Zespołu, pismem z [...] października 2021 r. zobowiązał M. T. do przedstawienia informacji dotyczącej podjętych przez Dyrekcję działań w zakresie organizacji zadań Zespołu w K.. Informacja z dnia [...] września 2021r. zawierała wyłącznie informację o zachorowaniu pracownika szkoły i objęciu dwóch klas nauką zdalną, bez wskazania jakich klas ona dotyczy. Taki komunikat uniemożliwiał organowi prowadzącemu m. in. podjęcie działań w zakresie ewentualnych zmian dotyczących dowożenia uczniów do szkoły. Organ zwrócił się ponadto o niezwłoczne informowanie o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania Zespołu w związku z COVlD-19. Jedocześnie organ zwrócił uwagę na konieczność respektowania obowiązku określonego w § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), tj. uzyskania zgody organu prowadzącego na zawieszenie zajęć szkolnych. Rezultatem powyższego polecenia było całkowite zaprzestanie informowania organu prowadzącego o sytuacji w Zespole. Od tego czasu wiedzę o wnioskach o wydanie opinii w celu ewentualnego zawieszenia zajęć organ miał wyłącznie na podstawie opinii PPIS w M. , które były doręczane do jego wiadomości.

Dyrektor Zespołu mimo poleceń określonych w piśmie z dnia 5 października 2021r. nie informowała organu prowadzącego o podjętych decyzjach w sprawie zawieszenia zajęć. Zignorowała także obowiązek wystąpienia do organu o zgodę na podjęcie takiej decyzji, mimo iż zobligowana była do jej uprzedniego uzyskania.

Reasumując Organ stwierdził, iż Dyrektor Zespołu w K. :

- nie występowała do Burmistrza K. o uzyskanie zgody organu prowadzącego przed podjęciem decyzji o zawieszeniu zajęć i wprowadzeniu nauki zdalnej w wszystkich w/w klasach.

- nie poinformowała o podjęciu decyzji i nie zawiadomiła o zawieszeniu zajęć w klasach GA* IA, IB* HA oraz grupie przedszkolnej oraz w klasach OB, VIA, YI1A, VIIB, Y IIIA, YIIIB.

- nie zawiadomiła organu prowadzącego o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki w trakcie zawieszenia zajęć w klasach OA, IA, IB, HA oraz grupie przedszkolnej "G. " oraz w klasach OB, VIA, VII A, VI IB, VIII A,\IIIB, niedopełniając tym samym obowiązków określonych w § 18 ust. 2a-2c, ust 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. IA z 2020 r. poz. 1604) oraz § 1 , §2 ust. 4 w zw. z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 982 z późn. zm.).

Odnośnie znaruszenia nr 4 organ wyjaśnił, że pismem z dnia [...] lipca 2021 r. poinformował dyrektorów placówek oświatowych Gminy K. o obowiązku powiadamiania o projektowanych zmianach arkuszy organizacji szkoły i uzyskania akceptacji projektowanych zmian, jeszcze przed wprowadzeniem tych zmian do projektów. W dniu [...] sierpnia 2021 r. Dyrektor Zespołu złożyła wniosek o akceptację projektu aneksu nr 2 do arkusza organizacji na rok szkolny 2021/2022. W treści projektu arkusza (pomimo wykorzystania przyznanej ilości etatów zatwierdzonych zarządzeniem Burmistrza z dnia [...] sierpnia 2021 r. ) Dyrektor wykazała 2 nowych nauczycieli: A. Ł. do zatrudnienia na 25,5/25 etatu i M. S. do zatrudnienia na wakacie zajęć socjoterapeutycznych w wymiarze 2/20 etatu. Pomimo polecenia z dnia [...] lipca 2021 r., w dniu [...] sierpnia 2021 r. do OFK (jednostka organizacyjna gminy K. - Obsługa Finansowo-Księgowa Szkół prowadzonych przez Gminę K.) Dyrektor Zespołu przedłożyła umowę o pracę zawartą w dniu 24 sierpnia 2021 r. pomiędzy Zespołem a A. Ł. W konsekwencji Dyrektor Zespołu zawarła umowę o pracę z nauczycielem wbrew ustaleniom zwartym w obowiązującym arkuszu organizacji szkoły. Zrobiła to nie tylko przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący Aneksu nr 2 do arkusza, ale także jeszcze przed jego złożeniem do zatwierdzenia organowi. Okoliczność ta spowodowała zaciągniecie zobowiązania bez pokrycia w planie finansowym. Co więcej, w dniu [...] września 2021 r. do OFK wpłynęło pismo powierzające A. Ł. stanowisko wicedyrektora i przyznające jej dodatek funkcyjny. Tego samego dnia wpłynęło pismo do Burmistrza o zaopiniowanie A. Ł. na stanowisko wicedyrektora, podczas gdy zgodnie z art. 64 PO powierzenie stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Obowiązujący w dniu zawarcia umowy arkusz organizacji zarówno w dniu jej zatrudnienia jak i powołania na stanowisko wicedyrektora, nić przewidywał tego etatu. W konsekwencji takich działań, w obecnej chwili liczbą zatwierdzonych przez Burmistrza etatów jest mniejsza niż liczba umów, które zawarta Dyrektor. Zatem działania podejmowane przez Dyrektora Zespołu pozostają w całkowitej sprzeczności z zatwierdzonym przez Organ arkuszem organizacji placówki. W dniu [...] września 2021 r. Burmistrz K. wydał zarządzenie, w którym podtrzymał liczbę zatwierdzonych wcześniej etatów - 38,88 jako Aneks nr 3, który przekazano Dyrekcji Zespołu w dniu [...] września 2021 r. W dniu [...] września 2021 r. Dyrektor wystąpiła z kolejnym Aneksem nr 4, w treści którego nie dostosowała organizacji placówki do w/w zarządzenia Burmistrza. W stosunku do aneksu nr 3 zrobiła wyłącznie zmiany w przydziale zajęć nauczycieli. Sprawa A. Ł. zatrudnionej bez zmienionego arkusza organizacji oraz bez uprzedniej opinii organu prowadzącego pozostała przez Dyrektor zlekceważona. Dyrektor nie podjęła nawet próby rozmów w tym przedmiocie, poprzestając na składaniu kolejnych projektów do arkusza pozostających w sprzeczności w ustaleniami i poleceniem z dnia [...] lipca 2021 r.

Dalej Burmistrz wskazał, że wydał kolejne zarządzenie z dnia [...] września 2021 r. - były to zmiany w etatach pracowników niepedagogicznych i ilości godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Liczba etatów nauczycieli pozostała na poziomie Aneksu nr 3 z dnia [...] września 2021 r. Dyrektor Zespołu złożyła do akceptacji Burmistrza aneks organizacji szkoły bez opinii związków zawodowych bądź z pominięciem jednego z nich. Brak opinii związków zawodowych narusza obowiązujące przepisy, ponieważ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 20)9 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) wskazuje wprost, że dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu arkusz organizacji szkoły zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe (§ 17 ust .7). Nie zważając na obowiązujący arkusz organizacji szkoły M. T. w dniu 27 października 2021 r. wystąpiła o sfinansowanie godzin niezatwierdzonych przez organ prowadzący. Mając na uwadze powyższe fakty uznać należy, iż postawa M. T. wskazuje na całkowite lekceważenie oraz ignorowanie ustaleń i zarządzeń organu prowadzącego, co w konsekwencji potwierdza, iż niemożliwym jest pozostawienie jej na tym stanowisku.

Skargę na powyższe zarządzenie, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, złożyła M. T., w której zaskarżonemu zarządzeniu zarzuciła naruszenie:

1) przepisów prawa materialnego tj.:

- art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, przez jego błędną wykładnię skutkującą przyjęciem, że przyczyny odwołania oraz wskazywane na ich poparcie w uzasadnieniu zarządzenia zdarzenia i okoliczności stanowią przypadek szczególnie uzasadniony, o którym mowa w tym przepisie,

2) przepisów i zasad postępowania poprzez:

- wadliwe zastosowanie procedury odwołania z pełnionej funkcji i uchybienie podstawowym zasadom postępowania administracyjnego, tj. prawu do czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania, swobodnego wypowiedzenia się strony przed rozstrzygnięciem oraz zasadzie praworządności.

W uzasadnieniu skargi skarżąca wskazała, że nie zgadza się z zarzutami podniesionymi w zarządzeniu, które uważa za nieprawdziwe, nieuzasadnione i w najmniejszym nawet stopniu niezagrażające bezpieczeństwu pracowników i uczniów ZSO w K.. Podkreśliła też, że do kwestionowanego zarządzenia nie dołączono opinii P. Kuratora Oświaty, na której treść organ prowadzący powołuje się w akcie odwołania. Podstawą jej odwołania było arbitralne przypisanie odpowiedzialności za czyny niezawinione i niepopełnione, zaś odwołanie miało charakter subiektywny. Przesłanka z art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego musi mieć charakter nagły, nadzwyczajny i powinna kategorycznie wykluczać możliwość pełnienia przez nauczyciela funkcji kierowniczej. W konsekwencji powoduje stan konieczności natychmiastowego przerwania wykonywania funkcji dyrektora z uwagi na zagrożenie interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły. Tymczasem, niezależnie od charakteru podnoszonych zarzutów, nie można ich uznać za uniemożliwiające skarżącej pełnienia dotychczasowej funkcji oraz za powodujące destabilizację pracy placówki. Burmistrz K. natomiast naruszył przepis art. 7 k.p.a., ponieważ w toku postępowania skarżąca nie była wzywana do zapoznania się ze stanowiskiem organu. Ponadto Burmistrz naruszył art. 8 k.p.a., ponieważ pomimo nieudowodnienia winy skarżącej w zakresie zarzucanych czynów, odwołał ją ze stanowiska. Poprzez wybiórczą i nieobiektywną analizę dowodów nastąpiło także naruszenie art. 80 i art. 81 k.p.a.

Dalej skarżąca wyjaśniła, że materialnoprawną podstawą wydania zarządzenia zapadłego w niniejszej sprawie jest art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego. Treść powyższego przepisu zawiera dwa elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Po pierwsze, ustawodawca wprowadza klauzulę generalną w postaci "przypadków szczególnie uzasadnionych", która wymaga analizy. Po drugie, przepis wskazuje na uznaniowość organu powierzającego nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce. Żadna tego typu sytuacja z udziałem skarżącej nie zaistniała.

Odnosząc się do pierwszego naruszenia, w którym organ prowadzący wskazuje, że powodem podjęcia decyzji o odwołaniu M. T. ze stanowiska Dyrektora ZSO w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe jest nienależyte wypełnianie obowiązków Dyrektora placówki w czasie stanu epidemii, polegające na odmowie współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w M. , a wręcz skrajne lekceważenie rygorów wynikających ze stanu epidemiologicznego, należy przede wszystkim podkreślić, że powoływana przez Burmistrza K. podstawa prawna pierwszego zarzutu (niedopełnienie obowiązków wynikających z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) jest nieprawidłowa i nie może stanowić uzasadnienia zarządzenia w myśl art. 66 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, ponieważ powoływany przepis nie istnieje (został uchylony). Ponadto zarzut jest sformułowany bardzo ogólnikowo. Przywoływany zaś przez Burmistrza przepis § 13c ww. rozporządzenia, zgodnie z którym dyrektor jednostki systemu oświaty uwzględnia w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie został połączony z konkretnym zachowaniem lub zaniechaniem po stronie skarżącej.

Podobnie zdaniem skarżącej, powoływanie się przez Burmistrza K. na naruszenie przez nią art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest również całkowicie bezpodstawne. Żaden z przypisywanych skarżącej przejawów zachowania nie wskazuje na naruszenie powołanego przepisu prawa. Z powyższego przepisu wynika prawo żądania informacji od podmiotów, które dane takie mogą ustalić. Nie można natomiast zarzucać skarżącej, że nie była w stanie ustalić informacji o uczniach, którzy znajdowali się w chwili skierowania zapytania przez Inspektora Powiatowego na kwarantannie lub izolacji. PPIS również nie dysponował dostateczną wiedzą w tym zakresie i błędnie zakwalifikował do izolacji osoby, które albo już się w niej znajdowały, albo te, które nie powinny być nią objęte. Skarżąca nie lekceważyła jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa i nie odmówiła współpracy z Inspektorem Powiatowym. Zaprzecza aby odmówiła przekazania żądanych przez PPIS informacji. Jest jednak faktem, że w okresie od [...] do [...] października 2021 r. (od czwartku do niedzieli) zajęcia w Szkole się nie odbywały. Nie wykonywano również żadnych czynności służbowych, z czym mógłby być związany obowiązek obecności któregokolwiek z pracowników w Zespole.

Skarżąca wskazała też, że w dniu [...] października br. przekazała drogą e-mailową dane swojego zastępcy do kontaktu, tj. A. Ł., która wnioskowała do PPIS o wskazanie drogą elektroniczną danych osób skierowanych na kwarantannę lub izolację. Zarzut jest więc pozbawiony podstaw, a o słuszności stanowiska skarżącej świadczą m.in. następujące dokumenty, którymi organ prowadzący również dysponuje:

- korespondencja e-mail z dnia 7, 12, 14, 15 października br. prowadzona pomiędzy ZSO w K., a Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w M. oraz dokonane zgłoszenia podejrzeń o zakażenia wirusem Sars-CoV-2, która wykazuje fakt przekazania instytucji nadzoru wszelkich niezbędnych informacji na temat bezpieczeństwa epidemiologicznego pracowników oraz podopiecznych placówki;

- wnioski z [...] października oraz [...] listopada br. sporządzone przez Wicedyrektora ZSO w K. A. Ł. i skierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w M. o wydanie opinii sanitarnych z uwagi na brak natychmiastowej reakcji PPIS na dokonywane zgłoszenia o zachorowaniach;

- notatka służbowa z dnia [...] listopada 2021 r. sporządzona przez Wicedyrektora ZSO w K. A. Ł., obrazująca trudności osób zarządzających Szkołą w komunikacji z organem prowadzącym oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w M.

W ocenie skarżącej powołanie się na brak możliwości współpracy organu prowadzącego z dyrektorem, utrata zaufania do dyrektora, czy też brak prowadzenia dokumentacji szkoły, nie mieszczą się w zakresie "przypadków szczególnie uzasadnionych", o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2016 r. Prawo oświatowe.

Zdaniem skarżącej podobnie, jako bezpodstawne, należy ocenić kolejne przyczyny odwołania wskazane w pkt 2 i 3 zarządzenia. Twierdzenia organu prowadzącego są gołosłowne i niepotwierdzone dowodami. Zarzut niedopełnienia obowiązków określonych w § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach jest nieuzasadniony. Nauka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w K. odbywała się (i nadal tak jest) w systemie hybrydowym. Uczniowie zdrowi uczęszczają na zajęcia stacjonarnie, natomiast uczniowie objęci reżimem sanitarnym realizują naukę zdalnie z domu. W szkole opracowano i przekazano pracownikom do wiadomości procedury bezpieczeństwa. Nie można zatem w tych warunkach twierdzić, że skarżąca nie dopełniła obowiązków należytej dbałości o zdrowie uczniów i nauczycieli. Podkreślić należy, że wszelkie ustalenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mogą być dokonane ustnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z jednej strony zarzuca się skarżącej brak odpowiedniego działania w wyjątkowej sytuacji, jaką jest stan epidemii, zaś z drugiej przypisuje się jej nieprawidłowe działanie w zakresie prowadzenia zajęć w systemie hybrydowym. Skarżąca oraz jej zastępczyni zwracały się o opinię sanitarną do PPIS w M. , wskazując dokładne dane uczniów, którzy mieli kontakt z nauczycielem zakażonym wirusem Sars-Cov-2. Ponadto wysyłając wniosek o zawieszenie zajęć w stosunku do niektórych grup uczniów, skarżąca zawsze zwracała się mailowo do organu prowadzącego o pozytywne zaopiniowanie wniosku. Bezpodstawne jest zatem twierdzenie, że organ prowadzący dowiadywał się o zawieszeniu zajęć lub wprowadzeniu hybrydowego nauczania post factum. Organ prowadzący dowiadywał się o zawieszeniu zajęć nie od PPIS w M. , lecz z kierowanych e-mailowo lub ustnie próśb o zaopiniowanie wniosków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgoda na powyższe również mogła być wyrażona ustnie. Burmistrz K. opiera zatem uzasadnienie swojego zarządzenia z dnia [...] listopada 2021 r. na nieprawdziwych i nieuzasadnionych okolicznościach, co nie może oczywiście czynić skutecznym czynności odwołania skarżącej z pełnionej funkcji.

Dalej skarżąca podniosła, że nie jest zrozumiałe, dlaczego zarzuca się jej naruszenie § 1, § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, skoro zgodnie z jego treścią o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Skarżąca wywiązała się z tego obowiązku, co znajduje swoje potwierdzenie w dołączonych wydrukach wiadomości e-mail. Samo podejrzenie czy też domniemanie nieprawidłowości nie jest szczególnie uzasadnionym przypadkiem odwołania dyrektora ze stanowiska w rozumieniu art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2016 r. Prawo oświatowe, a organ nie jest organem uprawnionym do jego oceny.

O prawidłowym wypełnianiu obowiązków przez Skarżącą świadczą m.in. dokumenty w postaci:

- protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej Pozwanego z [...] września 2021 r. wraz z obowiązującymi procedurami opracowanymi w związku z pandemią Covid-19, które dowodzą prawidłowo przedsięwziętych i zastosowanych działań zmierzających do ochrony zdrowia i życia uczniów oraz osób zatrudnionych w ZSO w K.;

- pisma nauczyciela ZSO w K. K. B. z dnia [...] października br., z którego wynika, że nauczycielka posiadała wiedzę o tym, iż klasa Oa przebywa na kwarantannie, a także o braku zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej w klasach mających kontakt z osobą zakażoną, co dowodzi również, - wbrew twierdzeniom Burmistrza K., że obowiązujące procedury były znane i stosowane zgodnie z ich założeniami;

- pisma Wicedyrektora ZSO w K. A. Ł. z dnia [...] października br. skierowanego do Burmistrza K., zawierającego wniosek o wsparcie kadrowe i organizacyjne Szkoły w okresie pandemicznym, które pozostało bez odpowiedzi ze strony organu prowadzącego i świadczy o stosunku władz Gminy K. do problemów zgłaszanych przez Szkołę, co w konsekwencji spowodowało także konieczność wystosowania pisma z [...] listopada 2021 r. do P. Kuratora Oświaty.

Skarżąca odniosła się też do zarzutu nr 4. Stwierdziła, że jest on nieprawdziwy i bezzasadny. Zgodnie z treścią art. 64 ustawy Prawo oświatowe, to Dyrektor ZSO w K. powierza stanowisko i odwołuje swojego zastępcę. Burmistrz K. wskazał w uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia, że Dyrektor Zespołu złożyła wniosek o akceptację projektu aneksu nr 2 do arkusza organizacji na rok szkolny 2021/2022. Skoro zatem Dyrektor Szkoły powierza stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, a sam Burmistrz ten fakt potwierdza, to postawiony zarzut jest całkowicie niezrozumiały. Brak zatem podstaw do zarzucania skarżącej, że doszło do zignorowania poleceń organu prowadzącego i działania wbrew ustaleniom. Burmistrz nie wyjaśnił też, z jakiego powodu twierdzi, że skarżąca zaciągała zobowiązania finansowe z przekroczeniem uprawnień. Ponadto opinie organów wymienionych w przepisie art. 64 ust. 1 Prawa oświatowego nie są dla kierownika jednostki wiążące. Zwłaszcza opinii organu prowadzącego nie należy mylić z koniecznością uzyskania zgody. Opinia bowiem, o której mowa w przytoczonym przepisie, dotyczy imiennie określonej kandydatury na stanowisko kierownicze, które już zostało utworzone. Stanowisko wicedyrektora (przewidziane w statucie placówki) lub stanowisko kierownicze średniego szczebla w szkole powierza zawsze jej dyrektor. Organ prowadzący nie może tego czynić, ponieważ żaden przepis obowiązującego prawa nie daje mu podstaw do kształtowania polityki kadrowej w szkole i dokonywania względem osób zatrudnianych w szkole czynności prawnych z zakresu prawa pracy. Naruszeniem ustawy wydaje się nawet wskazywanie dyrektorowi szkoły, kto ma zajmować stanowisko kierownicze (a więc zalecanie określonego obsadzania stanowisk kierowniczych). Akt dyrektora szkoły o powołaniu lub odwołaniu wicedyrektora szkoły podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego jako akt z zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Burmistrz K. nie skorzystał z tej drogi zakwestionowania decyzji Dyrektora ZSO w K.. Zarządzenie Dyrektora polegające na powierzeniu stanowiska A. Ł. wywołało skutek z mocy samego prawa, co oznacza, że Dyrektor ZSO nie musiała składać w tej sprawie żadnego oświadczenia woli (np. zawrzeć z wicedyrektorem aneksu do umowy o pracę).

Na koniec skarżąca wyjaśniła, że biorąc powyższe pod uwagę, nie sposób zakwalifikować przypisywane jej przyczyny odwołania z pełnionej funkcji jako uzasadniające odwołanie Dyrektora ZSO w trybie natychmiastowym. Pomimo zastrzeżeń do pracy skarżącej, Szkoła realizowała wszystkiej swoje zadania. W przedmiotowej sprawie okoliczności mające uzasadniać odwołanie Dyrektora skupiają się wokół nieuprawnionej interpretacji podejmowanych autonomicznych decyzji, czego w okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie można uznać za "szczególnie uzasadniony przypadek". W uzasadnieniu zarządzenia nie wyjaśniono, w jaki sposób powyższe okoliczności uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie szkoły, nie podano także dostatecznych powodów uzasadniających odwołanie Dyrektora ZSO w trybie natychmiastowym. Okoliczności, na które się powoływano nie nosiły cech rażącego naruszenia prawa przez kierownika placówki, nie prowadziły do destabilizacji pracy placówki, nie zagrażały interesowi publicznemu, nie były nagłe i nie wymagały natychmiastowego przerwania wykonywania funkcji Dyrektora.

W obszernej odpowiedzi na skargę organ odniósł się do zarzutów skargi oraz wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z szeregu dokumentów (szczegółowo je wskazał i omówił) celem wykazania faktów potwierdzających niedopełnienie przez skarżącą obowiązków i brak współpracy skarżącej jako kierownika jednostki z służbami sanitarnymi oraz ignorowania i niewykonywania poleceń organu prowadzącego, zaciągania zobowiązań finansowych z przekroczeniem uprawnień i planu finansowego, tj. na wykazanie faktów opisanych w punktach 1,2,3 i4 uzasadnienia do Zarządzenia nr [...] z dnia [...] listopada 2021r.

Dalej wskazał, że przedmiotowe odwołanie Dyrektora szkoły różni się od postępowania toczącego się na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, gdyż nie stosuje się w nim przepisów tego Kodeksu, tylko jest to postępowanie odrębne prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo Oświatowe. Organ zastosował prawidłową procedurę i podjął decyzję o odwołaniu skarżącej po uzyskaniu pozytywnej opinii P. Kuratora Oświaty. Ponadto w sposób wyczerpujący uzasadnił swoje stanowisko przyjęte w zarządzeniu. Także zarzut nieudokumentowania winy skarżącej w zakresie wskazanych w odwołaniu przyczyn podjęcia decyzji w przedmiocie odwołania jest bezskuteczny, bowiem stwierdzić należy, iż z art. 66 ust. 1 pkt 2 "u.p.o" nie wynika, aby podstawą do odwołania dyrektora szkoły były tylko zawinione przypadki działania bądź zaniechania dyrektora, ale także przypadki niezawinione, jednak uniemożliwiające sprawowanie tej funkcji. Nie mniej nie jest prawdą, że organ uchybił zasadzie swobodnego wypowiedzenia się strony przed rozstrzygnięciem, bowiem w dniu [...] listopada 2021 r. Burmistrz K. w godz. ok. 8.00. - 8.15 (rozmowa telefoniczna) prosił skarżącą o spotkanie w przedmiocie uchybień w obowiązkach. Skarżąca potwierdziła, iż stawi się na spotkanie ok godz. 9, jednakże ok. godziny 9.30 skarżąca za pośrednictwem pracownika ZSO złożyła pismo, iż nie może stawić się osobiście na spotkanie i prosi o wymianę korespondencji drogą mailową. Burmistrz kolejny raz przed godziną 10.00 próbował nawiązać kontakt telefoniczny ze skarżącą, ale bez skutku. Wobec powyższego postanowił spotkać się ze skarżącą w ZSO i stawił się tam ok. godziny 10. Skarżąca zapoznała się z treścią Zarządzenia, ale nie ustosunkowała się do jego uzasadnienia, jedynie porównała oba egzemplarze.

Organ odniósł się też do wszystkich podniesionych zarzutów i stwierdził, że są one niezasadne. Odnośnie zarzutu nr 1 organ wyjaśnił, że skarżąca początkowo odmówiła współpracy z Inspektorem Powiatowym, a następnie nienależycie wykonała ciążące na niej obowiązki, lekceważąc tym samym rygory wynikające ze stanu epidemiologicznego. W niniejszej sprawie wystąpiła więc sytuacja wyjątkowa, gdyż zaniedbanie obowiązków przez skarżącą zagroziło zdrowiu i życiu nie tylko uczniów i pracowników placówki ale także mieszkańców miasta i gminy K. Tym samym spowodowało destabilizację w realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej szkoły.

Wyjaśniając powyższą sprawę Burmistrz ustalił ponadto, iż podczas pierwszych rozmów telefonicznych prowadzonych przez pracowników Inspektoratu ze skarżącą w dniu [...] października 2021 r. kategorycznie odmówiła ona przekazania listy twierdząc, iż w dniu [...] października jest święto i nikogo nie będzie w szkole. Tymczasem dzień [...] października 2021 r., tj. Dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem wolnym od pracy, ale jedynie od zajęć lekcyjnych (art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762). Zatem należy przyjąć, że 14 października nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w szkołach, ale jedynie nie prowadzi się w tym dniu zajęć lekcyjnych, nie jest więc dniem wolnym od zajęć innego rodzaju, np. okolicznościowych akademii lub spotkań. Na uwagę zasługują twierdzenia (aczkolwiek nieprawdziwe ) zawarte w skardze o treści, iż " w okresie od [...] do [...] października 2021 ( od czwartku do niedzieli) zajęcia się w szkole nie odbywały. Nie wykonywano również żadnych czynności służbowych, z czym mógłby być związany obowiązek obecności któregokolwiek z pracowników w Zespole. Wymaga podkreślenia, że w dniu 14 października br. skarżąca przekazała drogą e-mailową dane swojego zastępcy do kontaktu, tj. A. Ł.. ". W rzeczywistości szkoła w dniach [...] października 2021 r. (czwartek i piątek) pracowała, nie odbywały się wyłącznie zajęcia dydaktyczne w szkole podstawowej, nie były to dni wolne dla personelu w tym obsługi a przedszkole funkcjonowało w normalnym trybie. Zatem nieobecność dotyczyła zapewne wyłącznie osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie placówki i zapewne była powodem nienależytej współpracy ze służbami sanitarnymi. Także przekazanie przez skarżącą w dniu [...] października 2021 r. danych do kontaktu nie czyniło zadość wnioskowi służb sanitarnych, bowiem przekazano wyłącznie nr telefonów kontaktowych z A. Ł. czynnych wyłącznie w godzinach od 8 do 16, co wykluczało kontakt w istotnych sprawach w godzinach popołudniowych i w dni wolne, a w sytuacji związanej z pandemią było dla służb sanitarnych niewystarczające. Informacja o osobach z kontaktu z rzeczonym nauczycielem została wprowadzona do systemu za pomocą formularza gov.pl dopiero w dniu [...] października 2021 r. (niedziela) w godzinach popołudniowych. Przedmiotowa lista została na dodatek sporządzona nierzetelnie. Inspektor Powiatowy poinformował ponadto, iż do dnia [...] października 2021 r. Dyrektor Zespołu nie wskazała osoby (nr telefonu do kontaktu), która udzielałaby informacji w istotnych sprawach związanych z istniejącym ogniskiem zakażenia poza godzinami pracy szkoły.

Burmistrz odniósł się ponownie do naruszeń nr 2 i 3 i wyjaśnił, że w związku z faktem, że dowiadywał się o decyzjach w przedmiocie zawieszenia zajęć szkolnych, dopiero po ich podjęciu przez Dyrekcję Zespołu, zobowiązał skarżącą pismem z dnia [...] października 2021 r., nr [...], do przedstawienia informacji dotyczącej podjętych przez Dyrekcję działań w zakresie organizacji zadań Zespołu w K.. Burmistrz zażądał o powyższe informacje zważywszy na fakt, iż informacje Dyrekcji Zespołu przekazane pismem z dnia [...] września 2021 r., nr [...], oraz pismem z [...] października 2021 r., nr [...], zawierały wyłącznie informacje o zachorowaniu pracownika szkoły lub ucznia i objęciu dwóch klas bądź jednej nauką zdalną, bez wskazania jakich klas nauka zdalna dotyczy. Taki komunikat uniemożliwiał organowi prowadzącemu m.in. podjęcie działań w zakresie ewentualnych zmian dotyczących dowożenia uczniów do szkoły. Organ ponadto zwrócił się do skarżącej pismem z dnia [...] października 2021r., nr [...], o niezwłoczne informowanie o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania Zespołu w związku z COVID-19. Jedocześnie Organ zwrócił uwagę na konieczność respektowania obowiązku określonego w § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1604), tj. uzyskania zgody organu prowadzącego na zawieszenie zajęć szkolnych. Rezultatem powyższego polecenia było całkowite zaprzestanie przez skarżącą informowania organu prowadzącego o sytuacji w Zespole. Od tego czasu wiedzę o wnioskach o wydanie opinii w celu ewentualnego zawieszenia zajęć, organ miał wyłącznie na podstawie opinii PPIS w M. , które były doręczane do jego wiadomości: Opinia [...] z dnia [...] października 2021 r. - dotyczyła klas 0A, IA, IB, IIA oraz grupy przedszkolnej - zawieszenie zajęć do dnia [...] października 2021 r. oraz opinia [...] z dnia [...] października 2021r. dotyczyła klas: OB, VIA, VIIA, VIIB, VIIIA, VIIIB - zawieszenie zajęć do dnia [...] października 2021r. Natomiast twierdzenia skarżącej o rzekomych ustnych opiniach co do wniosków nie polegają na prawdzie, bowiem po otrzymaniu pisma od organu prowadzącego zobowiązującego skarżącą zaprzestała korespondencji w tej sprawie, na wszelkich polach kontaktu z organem prowadzącym.

Odnośnie naruszenia nr 4 organ szczegółowo opisał stan faktyczny i stwierdził, że skarżąca wprowadziła Burmistrza K. w błąd i przekroczyła uprawnienia, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przydzielenia dodatku funkcyjnego i wydatkowania środków na godziny ponadwymiarowe dla innych nauczycieli z uwagi na zmniejszone pensum zatrudnionej A. Ł. oraz wydatkowania dodatkowych środków finansowych bez zgody organu prowadzącego. Zatrudnienie w dniu [...] sierpnia 2021 r. A. Ł. a następnie jej powołanie na wicedyrektora bez uprzedniej opinii organu prowadzącego (osoby nie posiadającej uprawnień do pełnienie funkcji wicedyrektora) oraz zatrudnienie pozostałych nauczycieli wbrew ustaleniom zawartym w Arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym Zarządzaniem nr [...] Burmistrza z dnia [...] sierpnia 2021 r. jednoznacznie wskazuje na naganną postawę skarżącej.

Na koniec organ wskazał, że zdarzenia (zarówno łącznie i z osobna), które stały się podstawą Zarządzenia Burmistrza w przedmiocie odwołania skarżącej ze stanowiska Dyrektora ZSO w K. stanowią szczególny przypadek, o jakim mowa w przepisie art. 66 ust. 1 pkt 2 u.p.o, bowiem nie tylko w przekonaniu organu mieszczą się w tym pojęciu i obiektywnie uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie szkoły, a jedyną możliwością zapobieżenia takiej sytuacji było odwołanie skarżącej w trakcie roku szkolnego. Wprawdzie ustawodawca nie przewidział związania organu treścią opinii kuratora oświaty, to jednak nie budzi wątpliwości, że zawarte w niej pozytywne stanowisko przekonało Burmistrza, o zasadności zarzutów które legły u podstaw jego zarządzenia.

W piśmie procesowym z dnia [...] marca 2022 r. strona skarżąca wniosła o dopuszczenie dowodów z protokołów kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w K. sporządzonych przez P. Kuratora Oświaty oraz Państwową Inspekcję Pracy, a także innych pism i notatek na okoliczność przebiegu opisu zdarzeń będących podstawą wydania zaskarżonego zarządzenia oraz oceny pracy skarżącej jako Dyrektora szkoły.

W piśmie złożonym na rozprawie skarżąca opisała podejmowane czynności w celu przeciwdziałania COVID-19.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna i podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329; dalej: "p.p.s.a.") sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, stosując środki przewidziane w ustawie. Natomiast stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Ponadto na podstawie art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się jednolicie, że zarządzenie organu samorządu terytorialnego w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły jest zaskarżalnym do sądu administracyjnego aktem podjętym w sprawie z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559; dalej: u.s.g.). Natomiast zgodnie z art. 91 ust. 1 u.s.g. uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru, a po tym terminie sąd administracyjny na skutek skargi wniesionej przez uprawniony podmiot. Z kolei art. 101 ust. 1 u.s.g. stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Przepis art. 94 u.s.g. stosuje się w tych sprawach odpowiednio (art. 101 ust. 4 u.s.g.).

Skarżąca jest w ocenie Sądu osobą legitymowaną do wniesienia przedmiotowej skargi, gdyż w orzecznictwie sądów administracyjnych jednolite jest stanowisko, że legitymację do wniesienia skargi na akt organu samorządu terytorialnego w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły ma osoba odwołana z tego stanowiska.

Jako podstawę prawną odwołania skarżącej ze stanowiska Dyrektora organ wskazał art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082: dalej: P.o.). Zgodnie z tym przepisem, organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy wymogi formalne rozstrzygnięcia zostały zachowane, gdyż P. Kurator Oświaty w piśmie z dnia [...] listopada 2021 r. wyraził pozytywną opinię o odwołaniu M. T. ze stanowiska Dyrektora.

Jako niezasadne należy uznać zarzuty skargi dotyczące naruszenia przepisów art. 6 k.p.a., art. 7 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 10 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a. i art. 81 k.p.a. Zaskarżone zarządzenie w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły nie jest decyzją administracyjną i w postępowaniu poprzedzającym jej wydanie nie znajdują zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nie przewidują także stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego wprost lub odpowiednio do podjęcia aktu o odwołaniu dyrektora ze stanowiska (por. wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2022 r., sygn. akt III OSK 913/21).

W ocenie Sądu niezasadny jest też zarzut skargi dotyczący naruszenia przez organ przepisu art. 66 ust. 1 pkt 2 P.o. Jak trafnie wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z dnia 9 września 2021 r., sygn. akt III OSK 2403/21), pojęcie "szczególnie uzasadnionych przypadków" na tle art. 66 ust. 1 pkt 2 P.o. powinno być rozumiane wąsko. Szczególnie uzasadnione przypadki oznaczają tylko takie sytuacje, w których nie jest możliwe pełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczej i zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania wykonywania funkcji dyrektora z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły. Zagrożenie to musi być przy tym na tyle istotne, iż nie pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków przez daną osobę. Podstawą odwołania dyrektora określoną w tym przepisie nie mogą być przypadki zwyczajne, typowe - bazujące na negatywnej ocenie pracy czy wykonania bieżących zadań nauczyciela - dyrektora szkoły. Co ważne jednak, z przepisu tego nie wynika, aby podstawą do odwołania dyrektora szkoły były tylko zawinione przypadki działania dyrektora, ale także przypadki niezawinione, uniemożliwiające sprawowanie tej funkcji w pełnym zakresie (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 r., sygn. akt II SA/Wa 2580/19).

W stanie faktycznym niniejszej sprawy organ prowadzący zarzucił skarżącej cztery naruszenia: (1) utrudnianie pracy służbom sanitarnym w podejmowaniu działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia COVID-19, (2) ignorowanie i niewykonywanie poleceń organu prowadzącego polegające na nieprzekazywaniu informacji o podejmowanym działaniach w zakresie organizacji zajęć Zespołu oraz nieinformowanie organu o wszystkich zdarzeniach dotyczących funkcjonowania Zespołu związanych z COVID-19, (3) brak występowania do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć szkolnych, a w szczególności całkowite zaprzestanie informowania organu o zawieszeniu zajęć i sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki w trakcie zawieszenia zajęć, (4) ignorowanie poleceń organu prowadzącego dotyczących złożeń organizacyjnych i finansowych placówki określonych w arkuszu organizacji Zespołu i planu finansowego i zaciąganie zobowiązań finansowych z przekroczeniem uprawnień i planu finansowego.

Organ w obszernym uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia oraz w jeszcze obszerniejszej odpowiedzi na skargę szeroko uzasadnił swoje stanowisko odnośnie wskazania naruszonych przepisów oraz opisu naruszeń ze strony skarżącej. Przywołał oraz dołączył do akt dowody wykazujące w jego ocenie naruszenia skarżącej. Natomiast skarżąca w uzasadnieniu skargi oraz w kolejnych pismach stanęła na stanowisku, że stawiane jej zarzuty są bezpodstawne i zachowaniem swoim nie naruszyła przepisów powoływanych przez organ. Sąd postanowieniem z dnia 17 marca 2022 r., na rozprawie, dopuścił powyższe dowody zawnioskowane i dołączone do akt przez obie strony, z wyjątkiem zawnioskowanych dowodów, o które sam Sąd musiałby się zwracać do innych organów – na mocy przepisu art. 106 § 3 p.p.s.a.

W ocenie Sądu część stawianych przez organ skarżącej zarzutów jest zasadna i dawała podstawę do wydania zaskarżanego zarządzenia. Jako niezasadne należy natomiast uznać naruszenie o nr 4 dotyczący kwestii finansowych. Jak wskazano bowiem w przywoływanym już wyroku NSA z dnia 9 września 2021 r., sygn. akt III OSK 2403/21, stwierdzone zaniedbania w zakresie gospodarki finansowej szkoły, czy organizacji jej pracy nie stanowią szczególnie uzasadnionych powodów odwołania osoby z funkcji dyrektora szkoły w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 P.o. Sąd w składzie niniejszym w pełni powiela ten pogląd.

Inaczej natomiast przedstawia się kwestia zarzucanych skarżącej pozostałych trzech naruszeń. Zauważenia bowiem wymaga, że wszystkie one dotyczą wprawdzie negatywnej oceny pracy czy wykonania bieżących zadań Dyrektora szkoły, co w normalnej sytuacji nie dawałoby podstawy do wydania zarządzenia w omawianym trybie. W sprawie nie mamy jednak do czynienia z normalną sytuacją, tylko z sytuacją epidemiczną, wywołaną wirusem COVID – 19. Wszystkie trzy zarzuty są zaś powiązane z sytuacją wywołaną wirusem COVID-19.

Sąd nie podziela stanowiska skarżącej, że organ oparł się przy wydawaniu zarządzenia na nieobowiązujących przepisach. Wprawdzie ma rację skarżąca, że w dacie wydawania zarządzenia nie obowiązywał przepis § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) przywołany w zarzucie nr 1, ale obowiązywał przepis § 13c tego rozporządzenia, przywołany i szczegółowo opisany przez organ w uzasadnieniu zarządzenia do tego naruszenia.

Sąd nie podziela też stanowiska skarżącej, że naruszenie nr 1 zostało sformułowano ogólnikowo. Organ precyzyjnie opisał te naruszenie i zarazem wykazał, że na skarżącej jako na Dyrektorze szkoły spoczywał obowiązek współpracy z Inspektorem Powiatowym i mimo prób wykazywania przez skarżącą, że zadośćuczyniła tym obowiązkom, organ wykazał, że tak nie było. W szczególności dotyczy to sytuacji z okresu od [...] października 2021 r. do [...] października 2021 r. Skarżąca zobowiązana była w dniu [...] października 2021 r. przekazać Inspektorowi Powiatowemu listę osób z którymi miała kontakt osoba zarażona wirusem SARS COV 2 jednakże tego nie zrobiła. Stąd Inspektor Powiatowy o tę listę zwrócił się bezpośrednio do Burmistrza K. pismem z dnia [...] października 2021 r. opisując szeroko, że skarżąca nie realizuje nałożonych na nią zadań. Lista taka została sporządzona dopiero w dniu [...] października 2021 r. (niedziela po południu) i to nierzetelnie. Próba tłumaczenia skarżącej, że pomiędzy [...] października 2021 r. zajęcia w szkole się nie odbywały, pozostaje bez wpływu na brak realizacji nałożonego na skarżącą obowiązku. Dzień [...] października 2021 r. był dniem wolnym od nauki ale nie od pracy i administracja szkoły w tym dniu pracowała.

Podobnie po raz drugi sytuację braku wykonywania w tej mierze zadań przez skarżącą Inspektor Powiatowy opisał w piśmie skierowanym do Burmistrza z dnia [...] października 2021 r. Wskazał tam ponadto, że do dnia [...] października 2021 r. dyrekcja szkoły nie wskazała osoby i numeru telefonu komórkowego do kontaktu w w/w sprawie, która udzielałaby informacji poza godzinami pracy szkoły, tj. popołudniami oraz w dni wolne i święta. Tłumaczenia zatem skarżącej, że informacja taka została przekazana w terminie nie podlega prawdzie. W terminie przekazano bowiem informację niepełną.

Ze szczegółowo opisanego przez organ stanu faktycznego dotyczącego omawianej kwestii jawi się obraz, w którym skarżąca z niewiadomych przyczyn wdała się w konflikt z Inspektorem Powiatowym nie realizując nałożonych na nią ustawowo obowiązków, czym doprowadziła do tego, że w dniach od [...] do [...] października 2021 r. osoby, które winny odbywać kwarantannę narażały inne osoby na zakażenie. Konflikt ten przybrał taką miarę, że skarżąca zamiast realizować zadania na rzecz Inspektoratu Powiatowego, zaczęła żądać od tego Inspektoratu podjęcia działań na rzecz szkoły kierowanej przez nią, a następnie kategorycznie odmówiła sporządzenia listy i przekazania listy twierdząc, że w dniu [...] października 2021 r. jest święto i nikogo nie będzie w szkole. Działanie takie należy ocenić negatywnie jako przypadek szczególnie uzasadniony w rozumieniu przepisu art. 66 ust. 1 pkt P.o.

W tym miejscu zauważenia wymaga, że w orzecznictwie pojawił się pogląd, że samo niewłaściwe lub nie do końca właściwe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków ze względu na działanie w wyjątkowych, niespotykanych wcześniej okolicznościach, tj. w okresie wprowadzenia stanu epidemicznego i przejścia szkół na nauczanie zdalne, nie zawsze muszą stanowić "szczególnie uzasadnionego przypadku" w rozumieniu art. 66 ust. 1 pkt 2 P.o. (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2020 r., sygn. akt II SA/Ol 556/20). Podkreślenia jednak wymaga, że w stanie faktycznym tamtej sprawy naruszone obowiązki nie zagrażały życiu i zdrowiu uczniów i personelu. W sprawie niniejszej zaś, co bezspornie wykazuje organ, w oparciu o stanowisko przedstawione przez Inspektora Powiatowego, "niestosowanie się Dyrekcji do poleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej skutkowało będzie wzrostem zakażeń nie tylko w istniejącym już ognisku szkolnym (liczba zachorowań powyżej 3 osób) ale w mieście i gminie K. skąd pochodzą uczniowie, nauczyciele oraz inne osoby pracujące w ZSO w K.". Działanie skarżącej, a właściwie brak prawidłowego działania w określonych warunkach, naraził na utratę zdrowia i życia wiele osób.

Jeśli zaś chodzi o naruszenia nr 2 i 3, to w opinii Sądu są one również wykazywane przez organ w sposób uzasadniony. Jak wynika z § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1604)), dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Jak z powyższego zatem widać, Dyrektor każdorazowo przed zawieszaniem zajęć, a takie zawieszenia ewidentnie wystąpiły, winna uzyskać m.in. zgodę organu prowadzącego. Wprawdzie, zgodnie z § 18 ust. 2b przywołanego rozporządzenia zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 2a, mogły być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Jednakże, jak wykazuje organ, skarżąca o takie zgody nie występowała, tylko post factum informowała organ o zawieszaniu zajęć. W związku z tym faktem organ zobowiązał skarżącą pismem z dnia [...] października 2021 r. do zwracania się do niego o taką zgodę, co spowodowało, że skarżąca zaprzestała w ogóle informować go o sytuacji w Zespole. O zawieszaniu zajęć organ wiedział wyłącznie z opinii Inspektora Powiatowego, które były do niego przesyłane w drodze informacyjnej.

Sąd podziela stanowisko organu, że tego rodzaju postępowanie skarżącej jako Dyrektora szkoły, utrudniało mu a wręcz uniemożliwiało podjęcie działań w zakresie ewentualnych zmian dotyczących dowożenia uczniów do szkoły. Tym bardziej, że nie chodziło o jednorazowe zawieszenie zajęć, tylko zawieszenie kilkukrotne. O ile więc w sytuacjach innych niż epidemiologiczne działanie takie można by uznać za inne niż przypadki szczególnie uzasadnione w rozumieniu art. 66 ust. 1 pkt 2 P.o. (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2020 r., sygn. akt I OSK 1479/19), o tyle sytuacja zupełnie inaczej się przedstawia, gdy mamy do czynienia z warunkami pandemii.

W uzasadnieniu zarządzenia organ akcentował, że spotykał się ze strony skarżącej już od dłuższego czasu z ignorancją na wielu płaszczyznach współpracy. Skarżąca temu zaprzecza powołując się na korespondencję e-mailową, ale w ocenie Sądu rację należy przyznać organowi. Po pierwsze, jak wynika z materiału zgromadzonego w sprawie, podstawą wydania zarządzenia nie był wyłącznie konflikt pomiędzy Burmistrzem i Dyrektorem, tylko niewłaściwe zachowanie skarżącej względem Inspektora Powiatowego. A zatem to podmiot trzeci, zewnętrzny w tym konflikcie, w sposób obiektywny wykazał niezgodne z prawem działania skarżącej. Kolejnym zewnętrznym podmiotem w sprawie jest również P. Kurator Oświaty, który bazując na przedstawionym mu opisie całej sprawy, uwzględnił te argumenty i kierując się w szczególności bezpieczeństwem uczniów i pracowników szkoły w czasie pandemii oraz koniecznością zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania szkoły, wydał w dniu [...] listopada 2021 r. pozytywną opinię o odwołaniu skarżącej ze stanowiska Dyrektora

Ponadto w ocenie Sądu, o negatywnym nastawieniu skarżącej do ciążących na niej obowiązkach świadczy również jej stosunek do Burmistrza jako organu prowadzącego. Chodzi o to, w jaki sposób doszło do wręczenia skarżącej przedmiotowego zarządzenia. Otóż skarżąca została poproszona telefonicznie o spotkanie z Burmistrzem jako organem prowadzącym, na co pismem z dnia [...] listopada 2021 r. poinformowała organ, że w związku z ogromną ilością obowiązków oraz spraw związanych z organizacją pracy ZSO w K. oraz przebiegającą kontrolą z PIP nie może przyjechać osobiście na spotkanie. Wobec powyższego to Burmistrz wraz ze skarbnikiem Gminy i inspektorem ds. szkolnictwa UM w K. udali się tego samego dnia do ZSO w K. i tam wręczyli zarządzenie skarżącej (patrz notatka z dnia [...] listopada 2021 r. podpisana przez te trzy osoby). Wszystkie wskazane powyżej okoliczności przesądzają, w ocenie Sądu, o tym, że dalsze pozostawanie skarżącej na stanowisku Dyrektora zaczęło destabilizować funkcjonowanie zarządzanej przez nią szkoły. W obliczu faktu, że w miejscu pracy kwarantanną objęto 10 oddziałów na 15 funkcjonujących w szkole podstawowej oraz oddział przedszkolny (w tym nauczycieli i pracowników obsługi), organ prowadzący nie mógł w dalszym ciągu tolerować zachowania skarżącej i w związku z tym musiał podjąć działania nagłe i adekwatne.

W tym miejscu należy podkreślić jeszcze jedną kwestię. W orzecznictwie sądów administracyjnych funkcjonuje pogląd, że "szczególnie uzasadnione przypadki oznaczają" tylko takie sytuacje, w których nie jest możliwe pełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczej i zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania wykonywania funkcji dyrektora z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły. Nie mogą to być zatem sytuacje, które wydarzyły się w odległym czasie.

W stanie faktycznym sprawy przesłanka ta jest spełniona. Wprawdzie zarządzenie wydano dopiero w dniu [...] listopada 2021 r., ale stało się tak dlatego, gdyż to P. Kurator Oświaty dopiero w dniu [...] listopada 2021 r. wydał opinię, bez której wydanie zarządzenia nie było dopuszczalne. Natomiast organ prowadzący zwrócił się do Kuratora o wydanie opinii już w dniu [...] października 2021 r.

Reasumując, zdaniem Sądu, postępowanie przed organem zostało przeprowadzone prawidłowo, zaś zgromadzony w sprawie materiał był wystarczający do podjęcia właściwego rozstrzygnięcia. Jeśli natomiast chodzi o ocenę prawną wydanego zarządzenia, to należy stwierdzić, że mające zastosowanie w sprawie przepisy zostały prawidłowo zinterpretowane i zastosowane. Sąd nie doszukał się naruszeń przepisów prawa materialnego czy procesowego, które skutkowałyby koniecznością stwierdzenia nieważności zaskarżonego zarządzenia.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 151 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt