drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Egzekucyjne postępowanie, Minister Finansów, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, III SA/Wa 2001/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 2001/14 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2015-06-19  
Data wpływu
2014-06-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Góra-Błaszczykowska /przewodniczący/
Ewa Radziszewska-Krupa /sprawozdawca/
Waldemar Śledzik
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Egzekucyjne postępowanie
Sygn. powiązane
II FSK 3072/15 - Wyrok NSA z 2017-12-08
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 1015 art. 67 par. 1 i 2, art. 79, art. 19, art. 54 par. 1, art. 1a pkt 2,
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Sędziowie sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa (sprawozdawca), sędzia WSA Waldemar Śledzik, Protokolant starszy referent Iwona Choińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne postanawia: poinformować Ministra Finansów o istotnym naruszeniu prawa dotyczącym terminów załatwiania sprawy przez ten organ.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm., dalej zwana: "P.p.s.a.") informuje Ministra Finansów o rażącym uchybieniu popełnionym w toku rozpoznawania zażalenia na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w R. (dalej zwany: "DIS") z [...] marca 2012r. nr [...], w którym oddalono skargę na czynność egzekucyjną polegającą na zajęciu świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego.

Z akt administracyjnych sprawy nadesłanych do Sądu wynika, że zażalenie noszące datę 17 marca 2012r. wpłynęło do DIS 20 marca 2012r. (k. 50-51 akt administracyjnych). Skarżąca pismem z tej samej daty - 17 marca 2012r. - wniosła również zażalenie na ww. postanowienie DIS bezpośrednio do Ministra Finansów, a z koperty załączonej do ww. zażalenia wynika, że Minister Finansów otrzymał zażalenie Skarżącej 26 marca 2012r. (k. 52a akt administracyjnych). Z akt rozpoznawanej sprawy nie wynika ponadto, w jakiej dacie DIS przekazał Ministrowi Finansów zażalenie Skarżącej, które wpłynęło do DIS 20 marca 2012r. Z akt wynika jedynie, że 27 marca 2012r. doszło do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów przekazanych Ministrowi Finansów.

Zgodnie natomiast z przepisami art. 11 i art. 35 § 1, 2 i 3 in fine k.p.a. w związku z art. 18 ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. poz. 1015 ze zm.; dalej zwana: "u.p.e.a.") organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko oraz załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Z akt sprawy nie wynika, aby Minister Finansów prowadził jakiekolwiek postępowanie wyjaśniające wiążące się z ww. skargą na czynności egzekucyjne. Tym samym, stosownie do treści art. 35 § 3 k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w związku z art. 18 u.p.e.a. Minister Finansów powinien wydać postanowienie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania zażalenia.

Sprawa zażalenia była natomiast załatwiana przez Ministra Finansów przez około dwa lata, a z akt administracyjnych nadesłanych do Sądu nie wynika, co było tego przyczyną. Zaskarżone postanowienie wydano [...] kwietnia 20014r. (doręczone Skarżącej – 2 maja 2014r.), a zażalenie nosiło datę 17 marca 2012r. Do akt nie załączono dokumentów, z których wynikałoby kiedy DIS przekazał zażalenie Skarżącej do Ministra Finansów, natomiast zażalenie bezpośrednio wysłane przez Skarżącą wpłynęło do Ministra Finansów 27 marca 2012r. W aktach sprawy brak jest ponadto dowodów, które wskazywałyby na wykonanie przez Ministra Finansów obowiązku, o którym mowa w art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. i w związku z art. 18 u.p.e.a.

Opisany wyżej sposób działania Ministra Finansów naruszał w sposób oczywisty przepisy o terminie załatwiania spraw (art. 35 § 3 k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. i art. 17 u.p.e.a. w związku z art. 18 u.p.e.a.), a zaskarżone postanowienie Ministra Finansów wydano także ze znaczącym naruszeniem zasady szybkości postępowania (art. 12 k.p.a. w związku z art. 18 u.p.e.a.). Powyższe działanie narusza ponadto zasadę budowania zaufania do organów państwa, wynikającą z art. 8 k.p.a., który na mocy art. 18 u.p.e.a. miał zastosowanie w sprawie. Szczególnie naganny jest fakt, że w tym postępowaniu zasada ta znacząco została naruszona przez organ, który w związku z tym, że jest organem odwoławczym od postanowień wydawanych przez organ nadzoru nad egzekucją administracyjną (art. 23 § 1, 4 pkt 1, 5 u.p.e.a.) sprawuje nadzór nad egzekucją administracyjną, sprawując funkcję kontrolną i mając możliwość zastosowania środków zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mimo że oddalił skargę gdyż nie stwierdził istotnego wpływu opisanych uchybień na wynik sprawy, postanowił skierować do Ministra Finansów postanowienie sygnalizacyjne. Zgodnie z art. 155 § 2 P.p.s.a. organ, który otrzymał takie postanowienie obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomić w terminie trzydziestu dni sąd o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt