drukuj    zapisz    Powrót do listy

6260 Statut 6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), Umorzenie postępowania, Rada Gminy~Rada Gminy, Umorzono postępowanie kasacyjne, II OSK 2781/16 - Postanowienie NSA z 2018-11-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 2781/16 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2018-11-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2016-11-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Barbara Adamiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6260 Statut
6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
II SA/Wa 583/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-07
Skarżony organ
Rada Gminy~Rada Gminy
Treść wyniku
Umorzono postępowanie kasacyjne
Powołane przepisy
Dz.U. 2018 poz 1302 art. 60
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodnicząca: Sędzia NSA Barbara Adamiak po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r., sygn. akt II SA/Wa 583/16 w sprawie ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie zmiany statutu gminy postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 7 września 2016 r., sygn. akt II SA/Wa 583/16 w sprawie ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie zmiany statutu gminy, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 22 ust. 1-4, § 23 ust. 2, § 27, § 28 ust. 1 i 2, § 29 ust. 2, § 49, § 78 ust. 4.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosła Gmina [...].

W piśmie z dnia 4 października 2018 r. pełnomocnik skarżącej kasacyjnie oświadczył, że cofa skargę kasacyjną z powodu uchwalenia nowego Statutu Rady Miejskiej w [...].

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), skarżący mogą cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Zgodnie z art. 193 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

W związku z tym, że skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. została skutecznie cofnięta, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 193 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt