drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Nieruchomości Administracyjne postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Oddalono skargę w całości, II SA/Wr 239/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 239/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2021-07-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-05-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Gabriel Węgrzyn /przewodniczący/
Olga Białek
Wojciech Śnieżyński /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Nieruchomości
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Oddalono skargę w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2020 poz 1990 art. 97 ust. 1
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn Sędziowie: Sędzia WSA Olga Białek Sędzia WSA Wojciech Śnieżyński (spr.) po rozpoznaniu w Wydziale II w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lipca 2021 r. sprawy ze skargi Z. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego oddala skargę w całości.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z [...] r. (nr [...]) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. umorzyło postępowanie zażaleniowe zainicjowane przez Z. W., który wniósł zażalenie na postanowienie Wójta Gminy J. Z [...] r. (nr [...]) o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie podziału nieruchomości gruntowej położonej w M. w granicach działki nr [...], stanowiącej drogę gminną.

W sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny:

Postanowieniem z [...] r. (nr [...]), wydanym na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami i § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, Wójt Gminy J., w związku z podjęciem z urzędu postępowania dotyczącego podziału nieruchomości położonej w M., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...], zaopiniował pozytywnie wstępny projekt podziału wymienionej działki, jako zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi M. w Gminie J. , zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy J. z dnia [...] r. Nr [...]. W następstwie podziału mają powstać trzy działki: nr [...] o powierzchni [...] ha, nr [...] o powierzchni [...] ha i nr [...] o powierzchni [...] ha. Organ podał też, że działka budowlana nr [...] (winno być [...]) ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej stanowiącej działkę nr [...], działki nr [...] i nr [...] pozostają we władaniu Gminy jako działki drogowe pełniące funkcje dojazdów do okolicznych pól i terenów rolniczych.

Z rozdzielnika postanowienia wynika, że poza przekazaniem do wiadomości postanowienia uprawnionemu geodecie, nie zostało ono doręczone innym osobom.

Przy piśmie Sądu Rejonowego w J. z [...] r., Wójt Gminy J. otrzymał odpis wniosku K. K. przy udziale Gminy J. o ustanowienie służebności drogi koniecznej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu po działce nr [...] na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości w granicach działki nr [...] oraz zabezpieczenia postępowania poprzez orzeczenie przez Sąd zakazu zbywania i obciążania działki drogowej nr [...] do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie.

Postanowieniem z [...] r. (nr [...]), wydanym na podstawie art 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Wójt Gminy J. zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące podziału działki drogowej nr [...].

Postanowienie to zostało doręczono właścicielom nieruchomości przylegających do działki drogowej nr [...], tj.: Z. W., K. K., D. T. oraz K. i J. H.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł Z. W., zarzucając w nim organowi naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez wadliwie przyjęcie, że wynik postępowania w sprawie likwidacji fragmentu działki drogowej nr [...] w celu jej sprzedaży na rzecz poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ma wpływ na sprawę z wniosku K. K. przeciwko Gminie J. o ustanowienie służebności drogi koniecznej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu po działce nr [...] na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości w granicach działki nr [...]. Wobec powyższego skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia oraz dalszego prowadzenie sprawy likwidacji fragmentu działki nr [...] w celu jej sprzedaży na rzecz poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości nr [...].

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J., podejmując opisane na wstępie postanowienie z [...] r., zwróciło uwagę na okoliczności dotyczące wydania przez Wójta Gminy J. postanowienia z [...] r. dotyczącego pozytywnego zaopiniowania z urzędu wstępnego projektu podziału działki nr [...]. W tym zakresie ustaliło, że położona we wsi M. droga gminna, nie stanowiąca drogi publicznej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr [...], przylega do działek: nr [...] i nr [...] stanowiących własność Z. W.; nr [...] stanowiącej własność K. K.; nr [...], nr [...] i nr [...] stanowiących własność D. T. oraz działki nr [...] stanowiącej własność K. i J. H. Z. W. zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż na jego rzecz fragmentu działki nr [...], przylegającego do działki nr [...], wskazując, że działka drogowa na tym odcinku nie jest przejezdna od wielu lat i stanowi teren zadrzewiony. W następstwie tego wniosku Wójt Gminy J. podjął czynności mające na celu likwidację drogi na tym fragmencie i zwrócił się do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr [...] o wyrażenie w tej kwestii swoich opinii. W odpowiedzi K. K. wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż na jej rzecz fragmentu drogi na odcinku od drogi nr [...] do końca działki nr [...], która stanowi jej własność. Wobec wyrażenia przez Z. W. i K. K. chęci zakupu fragmentu należącej do gminy działki nr [...], Wójt Gminy J., w celu przygotowania do sprzedaży tej nieruchomości, wdrożył procedurę jej wydzielenia ewidencyjnego. W ramach tej procedury Wójt Gminy J. wydał postanowienie z [...] r., którym pozytywnie zaopiniował wstępny projekt podziału działki nr [...].

Następnie Kolegium przedstawiło materialnoprawne i procesowe warunku podziału nieruchomości. Odmawiając uznania za strony postępowania podziałowego właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do innej nieruchomości, w odniesieniu do której na wniosek jej właściciela wszczęte zostało postępowanie administracyjne o podział, Kolegium wskazało na treść art. 97 u.g.n. Z przepisu tego wynika, że podział nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Powołując się na wyrok WSA w Warszawie z 13.06.2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1518/05 organ odwoławczy wskazał, że z wnioskiem o podział nieruchomości wystąpić może jedynie właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, ponieważ na wykonywanie tylko tych praw ma wpływ ewidencyjny podział nieruchomości polegający na wydzieleniu ewidencyjnych działek gruntu, bo tylko właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może wykonywać wobec wydzielonych działek gruntu dalsze czynności (zbycie działek lub oddanie ich do korzystania innym osobom). Takich czynności nie mogą wykonać osoby mające inne prawa do nieruchomości lub jej części - najemcy, dzierżawcy, użytkownicy, osoby, którym przysługuje służebność, itd. Kolegium zwróciło wobec tego uwagę na konieczność odróżnienia interesu prawnego od interesu faktycznego. Dlatego nie są stronami postępowania o podział nieruchomości czy stwierdzenie nieważności decyzji podziałowej osoby, które nie mają do niej żadnego tytułu prawnego, lecz zainteresowane są uzyskaniem prawa użytkowania wieczystego gruntu lub własności. Zdarzenia przyszłe, a w pewnym sensie także niepewne nie mogą stanowić o interesie prawnym, ale jedynie o interesie faktycznym, który nie daje uprawnień strony.

Powołując się na wyrok NSA z 14.10.2009 r., sygn. akt I OSK 91/09, Kolegium dopuściło sytuację, w której w postępowaniu podziałowym właścicielom działek sąsiadujących z działką podlegającą podziałowi przysługiwać będą prawa strony, ale tylko w takim zakresie, w jakim organ dokonujący podziału ingeruje swoimi działaniami w wykonywanie przez nich prawa własności. Dotyczy to tych wszystkich przypadków, w których w wyniku podziału doszłoby do pozbawienia dostępu do drogi publicznej takich właścicieli. W takim przypadku przepis art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami musi być interpretowany w sposób, który zapewnia ochronę prawa własności także właścicielom działek sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, w wyniku którego działki te pozbawiane są dostępu do drogi publicznej.

Odnosząc powyższe poglądy prawne do niniejszej sprawy Kolegium stwierdziło, że Z. W. , jako właściciel sąsiadującej z działką nr [...] nieruchomości i potencjalny nabywca fragmentu tej działki (po podziale działki nr [...]), nie może zostać uznany za stronę postępowania dotyczącego podziału działki nr [...]. Kolegium uznało również, że podział działki nr [...] i potencjalna sprzedaż jej fragmentu (działki nr [...]), nie ingeruje w wykonanie przez niego prawa własności działek nr [...] i nr [...]. Ewentualna bowiem sprzedaż działki nr [...] oraz likwidacja w tej części drogi nie utrudni dostępu do ww. działek będących już jego własnością, gdyż zbywana działka nie jest wykorzystywana jako droga od długiego czasu i jest porośnięta drzewostanem. Do tych działek posiada dostęp - dojazd. Tym samym nie może być stroną w postępowaniu dotyczącym zawieszenia tego postępowania podziałowego.

Kolegium przyjęło, że również pozostali właściciele nieruchomości przylegających do drogi stanowiącej działkę nr [...], tj. K. K. - właścicielka działki nr 50/4, D. T. - właścicielka działek nr [...], nr [...] i nr [...] oraz K. i J. H. - właściciele działki nr [...], nie mogą zostać uznani za strony postępowania dotyczącego podziału działki nr [...], gdyż podział działki nr [...] i potencjalna sprzedaż jej fragmentu (działki nr [...]) nie ingeruje w wykonania przez nich prawa własności ww. działek stanowiących ich własność. Ewentualna sprzedaż działki nr [...] oraz likwidacja w tej części drogi nie utrudni dostępu do ww. działek będących już ich własnością, gdyż zbywana działka nie jest wykorzystywana jako droga. Aktualnie ww. działki posiadają dojazd i likwidacja tego fragmentu drogi nie wpłynie na warunki dojazdowe do nich.

Skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniósł Z. W. zarzucając Kolegium naruszenie prawa materialnego, mającego wpływ na wynik sprawy, polegające na błędnej wykładni art. 28 k.p.a. w zw. z art. 97 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami i w zw. z art. 138 ust. 1 pkt 3 k.p.a. poprzez przyjęcie, że w sprawie wywołanej jego zażaleniem od postanowienia Wójta Gminy J. z [...] r., nie jest on stroną postępowania, albowiem nie posiada interesu prawnego w sytuacji, gdy skarżący z racji zainicjowania swoim wnioskiem o sprzedaż fragmentu działki nr [...], wszczętego przez Wójta Gminy J. postępowania dotyczącego sprzedaży fragmentu działki drogowej w celu poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, stał się jego stroną.

Formułując takiej treści zarzut skargi jej autor wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego celem nadania biegu postępowaniu zażaleniowemu.

W uzasadnieniu skargi przedstawiono argumentację na jej poparcie, w szczególności wskazując na nieuprawnione uznanie, że skarżący nie posada przymiotu strony w toczącym się przed Wójtem Gminy J. postępowaniu "w sprawie likwidacji fragmentu działki drogowej gminnej o nr ew. [...] (obręb M.) w celu jej sprzedaży na rzecz poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości", a co za tym idzie bezpodstawnie umorzono postępowanie zażaleniowe.

Autor skargi wskazał, że w sprawie, jak to także wynika z ustaleń organu II instancji, na wniosek skarżącego Wójt Gminy J. wszczął postępowanie cyt. "w sprawie likwidacji fragmentu działki drogowej gminnej o nr ew. [...] (obręb M.) w celu jej sprzedaży na rzecz poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości", którego etapem jest podział działki nr [...] na trzy działki oraz przeznaczenie ich do zbycia w drodze przetargów ograniczonych. Tym samym należy uznać, że ze względu na treść art. 28 k.p.a., w tym m.in. na fragment stanowiący, że stroną jest także ten, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, skarżący był uprawniony do skutecznego wniesienia zażalenia na postanowienie z [...].

Ponadto autor skargi zauważył, że został on zawiadomiony o przebiegu postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy J. w sprawie "likwidacji fragmentu działki drogowej gminnej o nr ew. [...] (obręb M.) w celu jej sprzedaży na rzecz poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości". Doręczono jemu również, jako stronie postępowania, postanowienie o zawieszeniu tego postępowania, co potwierdza także treść adnotacji zamieszczonej w dolnej części treści postanowienia z [...] r. (tu cyt. "Otrzymują: strony postępowania zgodnie z wykazem pozostającym w aktach Urzędu Gminy").

Odnosząc się do faktu prowadzenia postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej i zgłoszonego w jego ramach wniosku o udzielenie zabezpieczenia, według skarżącego nie jest to przeszkoda w prowadzeniu zawieszonego postępowania, ponieważ roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej przysługuje względem każdoczesnego właściciela nieruchomości. Zbycie działki nr [...] nie pozbawi inicjującej postępowanie sądowe K. K. możliwości ochrony swoich interesów.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że sąd w zakresie dokonywanej kontroli bada czy organ administracji orzekając w sprawie nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Należy dodać, że zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi ani powołaną podstawą prawną, z zastrzeżeniem art. 57a.

Rozpoznając sprawę niniejszą w ramach powyższych kryteriów Sąd uznał skargę za niezasadną. Sąd stwierdził, że zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

Zgodnie z art. 141 § 1 k.p.a. na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Na podstawie art. 141 § 2 k.p.a. zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie. Właściwy do rozpatrzenia zażalenia jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Z przepisu art. 144 k.p.a. wynika, że w sprawach nieuregulowanych do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań. Zastosowany w niniejszej sprawie przepis art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. pozwala organowi rozpatrującemu zażalenie podjąć postanowienie o umorzeniu postępowanie zażaleniowego w przypadku stwierdzenia w toku badania dopuszczalności zażalenia, że podmiot wnoszący taki środek zaskarżenia nie ma interesu prawnego w sprawie, ponieważ nie jest stroną prowadzonego postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a. W sytuacji więc, gdy zachodzi konieczność zbadania interesu prawnego osoby wnoszącej zażalenie, obowiązkiem organu jest zweryfikowanie tej okoliczności w toku postępowania rozpoznawczego, a w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, tj. w razie stwierdzenia braku legitymacji (interesu prawnego) po stronie podmiotu składającego zażalenie – obowiązkiem organu jest umorzenie postępowania zażaleniowego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 w związku z art. 144 k.p.a.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ewidencyjny podział nieruchomości dokonywany jest na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny albo z urzędu. Uwzględniając, że postępowanie o ewidencyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym, należy stwierdzić, że stronami takiego postępowania poza wnioskodawcą, mogą być zgodnie z art. 28 k.p.a., tylko takie osoby, którym przysługuje interes prawny lub obowiązek. W orzecznictwie sądowym nie budzi wątpliwości, że interes prawny o którym tu mowa posiada podmiot, który wykaże prawa rzeczowe do gruntu, a więc właściciel, współwłaściciel czy użytkownik wieczysty. Nie są stronami takiego postępowania osoby, które nie mają żadnego tytułu prawnego do gruntu (zob. wyroki NSA z 15.10.2020 r., sygn. akt I OSK 1061/20, z 28.05.2020 r., sygn. akt I OSK 1807/19, z 07.02.2018 r., sygn. akt I OSK 1862/17). Z kręgu stron w sprawach dotyczących podziału nieruchomości, co do zasady, wyklucza się właścicieli nieruchomości sąsiednich z tej przyczyny, że podział cudzej sąsiedniej nieruchomości gruntowej nie ma najmniejszego wpływu na ich prawo własności. Skutkuje bowiem wydzieleniem tzw. granic wewnętrznych w obrębie dzielonej nieruchomości. Podział nie wpływa zatem na sferę prawną właścicieli nieruchomości sąsiednich, nawet wtedy, gdy ich właścicielom przysługuje do nieruchomości dzielonej prawo służebności, gdyż z podziału tego nie wynikają dla nich jakiekolwiek prawa lub obowiązki, w szczególności podział nie ma najmniejszego wpływu na granice ich nieruchomości.

W niniejszej sprawie skarżący wywodzi legitymację do bycia stroną postępowania administracyjnego o podział działki nr [...] z tego faktu, że jest osobą zainteresowaną nabyciem wydzielonego geodezyjne fragmentu tej działki w celu poprawy zagospodarowania działki nr [...]. Ponadto powołuje się na fakt doręczenia postanowienia z [...] r. wydanego w przedmiocie zawieszenia postępowania podziałowego. W związku z tym uważa, że jest stroną tego postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a. Wskazuje również, że sporne postępowanie zostało wszczęte z jego inicjatywy i jest prowadzone w sprawie "likwidacji fragmentu działki drogowej gminnej o nr ew. [...] (obręb M.) w celu jej sprzedaży na rzecz poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości".

Przedstawione w tym miejscu stanowisko skarżącego nie daje podstaw do uznania jego osoby za stronę postępowania administracyjnego o podział nieruchomości, albowiem stroną takiego postępowania nie może być osoba, która zgłasza dopiero roszczenia do części nieruchomości jeszcze nie wydzielonej. Sam fakt zgłoszenia roszczenia, niemający w tym przypadku żadnego umocowania w normie prawa materialnego, nie tworzy żadnego prawa rzeczowego do nieruchomości. Tym samym skarżący nie mógł skutecznie przeciwdziałać zawieszeniu postępowania podziałowego. Jednocześnie należy odnieść się do przekonania skarżącego, że zaskarżone w drodze zażalenia postanowienie zostało wydane w postępowaniu w sprawie "likwidacji fragmentu działki drogowej gminnej o nr ew. [...] (obręb M.) w celu jej sprzedaży na rzecz poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości". Jest to błędny pogląd. Postanowienie Wójta Gminy J. z [...] r., abstrahując w tym miejscu od zasadności jego wydania, zostało wydane w ramach prowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego dotyczące podziału ewidencyjnego nieruchomości położonej w M., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...]. W ramach tego postępowania Wójt Gminy postanowieniem z [...] r. zaopiniował pozytywnie wstępny projekt podziału wymienionej działki, jako zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi M. w Gminie J. Opisane postępowanie podziałowe nie jest również etapem postępowania w sprawie "likwidacji fragmentu działki drogowej gminnej o nr ew. [...] (obręb M.) w celu jej sprzedaży na rzecz poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości". Można mówić jedynie o powiązaniu funkcjonalnym ewidencyjnego postępowania podziałowego z dopiero planowaną przez Wójta procedurą przetargową dotyczącą zbycia w drodze przetargu ograniczonego nowowydzielonych działek. Są to dwie odrębne procedury, które mają ze sobą tylko tyle wspólnego, że dotyczą jednej nieruchomości (jej fragmentu), oraz że zostały uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Nie powoduje to jednak istnienia związku materialnoprawnego, który daje podstawę do uznania za stronę postępowania podziałowego osobę, która będzie dopiero uprawniona do nabycia wydzielanej nieruchomość czy to na drodze bezprzetargowej, czy też w trybie przetargu ograniczonego. Takiego tytułu prawnego nie rodzi również wystąpienie przez skarżącego do Gminy z ofertą zakupu fragmentu działki nr [...] dla poprawy zagospodarowania działki nr [...]. Przymiotu strony postępowania administracyjnego o podział nie mają zatem osoby, które są przekonane, tak jak skarżący, że w przyszłości będą właścicielami wydzielonej nieruchomości.

Należy wobec tego z całą mocą podkreślić, że Wójt Gminy J. prowadzi tylko jedno postępowanie administracyjne. Przedmiotem tego postępowania jest podział ewidencyjny nieruchomości położonej w M., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...], nie zaś "likwidacja fragmentu działki drogowej gminnej o nr ew. [...] (obręb M.) w celu jej sprzedaży na rzecz poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości". Można przy tym tylko przypuszczać, że zaistniałe w tym miejscu nieprozumienie jest konsekwencją pisma z [...] r., które skarżący otrzymał od Wójta Gminy. Wójt poinformował w nim osoby zainteresowane, błędne określając je stronami postępowania, że ze względu na zainteresowanie kupnem fragmentu działki gminnej nr [...] przez więcej niż dwie osoby, podejmuje działania zmierzające do wydzielenia dwóch działek na poprawę zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Wskazał, że po dokonaniu takiego podziału, nowo wydzielone działki planuje się przeznaczyć do zbycia w drodze przetargów ograniczonych. Z treści tego pisma nie można jednak wyprowadzić wniosku, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie "likwidacji fragmentu działki drogowej gminnej o nr ew. [...] (obręb M.) w celu jej sprzedaży na rzecz poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości". Skierowanie takiego pisma do skarżącego nie rodzi również żadnego roszczenia po jego stronie. Nie miał on wówczas i nie ma nadal żadnego tytułu prawnorzeczowego do nieruchomości będącej przedmiotem zaopiniowana zgodności podziału z planem miejscowym. W konsekwencji prawidłowo organ odwoławczy uznał, że skoro skarżący nie ma praw rzeczowych do nieruchomości objętej procedurą podziałową, to nie ma również interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. do zaskarżenia postanowienia z [...] r. Skarżący nie ma w tym interesu prawnego, a co najwyżej interes faktyczny.

Interes prawny skarżącego do udziału w charakterze strony w postępowaniu o podział nieruchomości, nie wynika także z faktu doręczenie mu postanowienia Wójta Gminy J. z [...] r. Okoliczność dopuszczenia przez organ administracji publicznej jakieś osoby do udziału w postępowaniu, czy nawet doręczenie jej wydanej w sprawie decyzji / postanowienia, nie czyni automatycznie takiej osoby stroną postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a. O tym, czy jest się stroną danego postępowania, nie decyduje sama wola czy subiektywne przekonanie danej osoby lub organu administracji, ale okoliczność czy istnieje przepis prawa materialnego pozwalający zakwalifikować interes danej osoby jako "interes prawny".

W przedstawionych realiach procesowych, po stwierdzeniu, że z zażaleniem wystąpił podmiot nieposiadający do tego legitymacji procesowej, właściwie Kolegium umorzyło postępowanie zażaleniowe na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 w związku z art. 144 k.p.a., jako dotknięte bezprzedmiotowością z przyczyn o charakterze podmiotowym. Zaskarżone postanowienie odpowiadała tym samym prawu. Z tych względów podniesione w skardze zarzuty należało uznać za nieuzasadnione.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Sąd orzekał w niniejszej sprawie w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym, zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy o Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który przewiduje taki tryb procedowania w sytuacji, gdy przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie.Powered by SoftProdukt