drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Inne, Oddalono skargę, II SAB/Wa 355/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 355/12 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-12-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-08-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Góraj /przewodniczący/
Anna Mierzejewska /sprawozdawca/
Sławomir Antoniuk
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 932/13 - Wyrok NSA z 2013-10-30
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1 ust. 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2005 nr 239 poz 2019 art. 110
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj, Sędziowie WSA Anna Mierzejewska (spr.), Sławomir Antoniuk, Protokolant Sekretarz sądowy Sylwia Mikuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi S. O. na bezczynność Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę

Uzasadnienie

S. O. wnioskiem z dnia [...] stycznia 2011 r., w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP, złożył wniosek o udostępnienie:

1. danych dla wszystkich aktualnie działających stacji synoptycznych (I i II rzędu) w Polsce: wartości maksymalnej, minimalnej temperatury powietrza w miesiącu,

2. średnie miesięczne za okres 1991-2010:

- temperatura powietrza,

- wilgotność względna,

- prędkość wiatru,

- zachmurzenie,

3. maksymalnej, minimalnej i średniej dobowej temperatury powietrza, średniej dobowej: sumy opadów, wilgotności względnej, prędkości wiatru i zachmurzenia ze stacji [...] z okresu 1991 -2010.

Pismem z dnia [...] stycznia 2011 r. IMiGW udzielił informacji, że informacje historyczne, zgodnie z art. 110 ustawy - Prawo wodne, dla odbiorców innych niż organy władzy publicznej oraz właściciele wód, udzielane są odpłatnie. Część danych jest publikowana na stronie www.pogodynka.pl, w biuletynach PSHM, Codziennym Biuletynie Meteorologicznym, część danych jest też publikowana przez GUS.

W piśmie z dnia [...] stycznia 2011 r. S. O., w całości podtrzymał swój wniosek o udostępnienie żądanych informacji, wskazując na art. 61 Konstytucji i przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podkreślił, że jego email wypełnia czynności przewidziane w art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Następnie pismem z dnia [...] stycznia 2011 r. został poinformowany przez organ o wysokości kosztów udostępnienia danych oraz organ zwrócił się o udzielenie informacji, do jakiego celu mają być wykorzystane dane i dla kogo ma być przedstawiona oferta udzielenia informacji.

W odpowiedzi na pismo S. O. pismem z dnia [...] stycznia 2011 r. podał, że jego żądanie ma oparcie w art. 61 Konstytucji RP i jako takie służy realizacji prawa do uzyskania informacji o działalności. W związku z art. 110 ust. 6 ustawy – Prawo wodne wskazał, że żądane informacje nie będą wykorzystywane jedynie w celu komercyjnym, tj. będą wykorzystywane w każdy inny sposób poza komercyjnym, co jest zgodne z obowiązującym prawem.

IMiGW poinformował o treści art. 110 ust. 6 ustawy – Prawo wodne i skierował pytanie, czy wnioskodawca jest zainteresowany odpłatnym udostępnieniem danych oraz wskazał, że można skorzystać z informacji publikowanych.

W odpowiedzi na powyższe S. O. w piśmie z dnia [...] stycznia 2011 r. podał, że jest mieszkańcem, który chce dostać informacje, o jakie wnioskował w oparciu o art. 61 Konstytucji i w trybie przepisów ustaw. Podkreślił, że dostęp do informacji odbywa się zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i ewentualnie w zakresie uregulowanym odmiennie w zakresie trybów i zasad udostępniania (art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej) mają pierwszeństwo inne ustawy, ale wskazał, że takich "nie znajduje".

W odpowiedzi IMiGW w piśmie z dnia [...] stycznia 2011 r. podał, że dane są udostępniane zgodnie z art. 110 ustawy - Prawo wodne, a zakres, o jaki wnioskujący występuje może zostać udostępniony odpłatnie.

W dniu 17 lipca 2012 r. S. O. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w przedmiocie nieudzielenia informacji i wniósł o zobowiązanie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że należy rozstrzygnąć, w jakim zakresie mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 110 ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP w ustawach winien być regulowany tryb dostępu do informacji publicznych. Ustawa o dostępie do informacji publicznej reguluje podstawowe zasady określające tryb i sposób udostępniania informacji publicznej, jednak nie jest to jedyna procedura dostępu do informacji publicznych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Wskazał, że przepis art. 110 ustawy – Prawo wodne wskazuje, iż w ramach wykonywania zadań państwa w zakresie służby hydrologiczno–meteorologicznej zgodnie z art. 102 ust. 3 ustawy, IMiGW rozporządza zebraną informacją w ramach wykonywania przypisanych zadań, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Przepis art. 110 ustawy określa następujące warunki dla udostępnienia informacji publicznej gromadzonej przez IMiGW w ramach wykonywania zadań publicznych. W pierwszej kolejności ustawodawca uregulował możliwość udostępniania informacji organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządom (ust. 3 i 4). Natomiast ust. 6 i 7 zawiera możliwość udostępnienia informacji publicznych również innym podmiotom jednakże nie w celu komercyjnym, zatem IMiGW może udostępniać, a zgodnie z art. 61 Konstytucji musi to uczynić, informację publiczną każdemu, jednak z zastrzeżeniem, iż informacje wskazane w ust. 3 i 4 nie mogą być udostępniane w celach komercyjnych.

Podkreślił, że jego żądanie nie było związane z celem komercyjnym. Podkreślił, że w ustawie – Prawo wodne nie wskazano stawek za udzielenie informacji, a więc powinna być udostępniona na zasadach wskazanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a tego przepisu.

Z bezczynnością organu na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) mamy do czynienia wówczas, gdy organ zobowiązany do podjęcia czynności nie podejmuje jej w przewidzianym prawem terminie. Innymi słowy, organ milczy wobec wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W rozpatrywanej sprawie, organ bez zbędnej zwłoki poinformował wnioskodawcę, iż żądana informacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.), czyli odpłatnie. Wskazał, że zgodnie z art. 110 ust. 3 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standartowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, jak również uczelniom, instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych. Zgodnie z ust. 7 powołanego artykułu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują odpłatnie w celu ponownego wykorzystania informacje zbierane i przekazywane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4, a wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu państwa.

Wobec brzmienia powołanych przepisów ustawy – Prawo wodne, udostępnienie żądanej informacji jest odpłatne.

Tryb ustawy o dostępie do informacji publicznej nie dotyczy zatem dostępu do żądanej informacji. Wynika to wprost z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w myśl którego przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Odpowiedź, której udzielił organ skarżącemu w przedmiotowej sprawie, wyklucza ustalenie, że pozostaje on w bezczynności w zakresie udostępnienia żądanej informacji.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 151 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt