drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SAB/Ol 84/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ol 84/11 - Wyrok WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2012-01-31 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2011-11-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Hanna Raszkowska
Janina Kosowska /przewodniczący/
S. Beata Jezielska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 815/12 - Wyrok NSA z 2013-01-31
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1269 art.1 par.2
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.151,art.190
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art.67 par.1,art.73,art.74
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janina Kosowska Sędziowie Sędzia WSA Beata Jezielska (spr.) Sędzia WSA Hanna Raszkowska Protokolant st. sekretarz sądowy Jakub Borowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi P. B. na bezczynność Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w udzieleniu informacji publicznej oddala skargę

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 4 lutego 2011 r. P. B. zwrócił się do Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. o udostępnienie informacji publicznej w postaci treści protokołu z posiedzenia Kolegium z dnia 3 stycznia 2011r. w zakresie sprawy Rep. "[...]".

W odpowiedzi na złożony wniosek Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. poinformowała, że protokoły sporządzane z posiedzeń niejawnych składu orzekającego Kolegium nie stanowią informacji publicznej. Wskazano, że zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 856 ze zm.) orzeczenia Kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia Kolegium, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wydawane są w formie decyzji albo postanowień. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca. Przepisy wymienionej ustawy nie przewidują sporządzania protokołów z niejawnych narad składu orzekającego. Ponadto Prezes Kolegium wskazała, że informację publiczną, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – zwanej dalej: u.d.i.p., stanowi dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, w czym mieści się możliwość wstępu na posiedzenie, możliwość rejestracji dźwięku i obrazu oraz dostęp do dokumentów. Zapisy zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p. odnoszą się do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów oraz ich organów pomocniczych. Z kolei w art. 19 u.d.i.p. nałożono na organy władzy publicznej, pochodzące z powszechnych wyborów i ich kolegialne organy pomocnicze, obowiązek sporządzania i udostępniania protokółów i stenogramów swoich obrad. Kolegium nie jest organem władzy publicznej pochodzącym z powszechnych wyborów, a sporządzane z posiedzeń niejawnych protokoły (zgodnie z § 12 Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E., stanowiącego załącznik do uchwały Nr "[...]" Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. z dnia "[...]’) mają charakter wewnętrzny i pomocniczy celem wpisu treści rozstrzygnięć do ewidencji.

P. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na bezczynność Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w postaci dokumentu urzędowego - treści protokołu z posiedzenia Kolegium z dnia 3 stycznia 2011 r. w zakresie sprawy Rep. "[...]". Zdaniem skarżącego, w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół z posiedzenia Kolegium stanowi informację publiczną, a podmiot ją posiadający jest zobowiązany udostępnić ją na wniosek. Nie ma znaczenia fakt, że protokół został sporządzony na posiedzeniu niejawnym, albo że ma jedynie charakter pomocniczy, i że został sporządzony na podstawie regulaminu, a nie ustawy. Ponadto, jeśli w protokole znajduje się oświadczenie woli członków Kolegium co do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy administracyjnej, to jeżeli nawet protokół taki nie był składany bezpośrednio do akt konkretnej sprawy, to jednak jest on składany do akt ewidencyjnych i ma ścisły związek z aktami konkretnej sprawy administracyjnej. Przyjęcie przez organ w rozpoznawanej sprawie, że protokoły nie stanowią informacji publicznej, mogło spowodować naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 6 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p. Z przepisu tego wynika, że dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub choćby wiedzy utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Trudno zatem uznać, żeby protokół z posiedzenia Kolegium nie stanowił dokumentu urzędowego albo nie stanowił informacji o sprawach publicznych ukazujących np. tryb działania Kolegium (władzy publicznej), sposób załatwiania spraw, prowadzone ewidencje i stanowiska, jakie Kolegium zajmuje w sprawach publicznych.

W odpowiedzi na skargę Prezes Kolegium wniosła o jej oddalenie argumentując, że protokoły z posiedzeń niejawnych Kolegium nie są składane do akt sprawy, ani też nie są kierowane do innych podmiotów, lecz służą wyłącznie celom ewidencyjnym. Ponadto protokoły, zgodnie z § 14 Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E., podpisywane są przez przewodniczących składów orzekających i protokolanta, a nie przez członków składów orzekających. Wyrazem oświadczenia woli składu Kolegium orzekającego w danej sprawie jest decyzja lub postanowienie, podpisywane przez skład orzekający Kolegium, ewentualnie sporządzone przez członka składu orzekającego zdanie odrębne. Z tego względu twierdzenie, że bez protokołu nie jest możliwe udowodnienie, jakiej treści oświadczenie woli złożył konkretny członek Kolegium w konkretnej sprawie, na konkretnym posiedzeniu, nie odpowiada stanowi faktycznemu. Wyjaśniono również, że rozstrzygnięcie w sprawie Rep. "[...]" zapadło w dniu 17 stycznia 2011r. Po rozpatrzeniu wniosku P. B., będącego pełnomocnikiem M.B., wydano postanowienie, którym odmówiono stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy M. z dnia "[...]" o odmowie wydania zaświadczenia. Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 31 stycznia 2011 r.

Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2011r. (Sygn. akt II SAB/Ol 27/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zobowiązał Samorządowe Kolegium Odwoławcze w E. do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 4 lutego 2011 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt administracyjnych organowi. W uzasadnieniu podniesiono, że prawo do uzyskiwania informacji zagwarantowane jest w Konstytucji RP. W myśl jej art. 61 ust. 1 prawo to obejmuje uzyskiwanie informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne i o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 1 u.d.i.p. każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia informacji są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym organy władzy publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.). Wskazano, iż w orzecznictwie przyjęto, że informację publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. Informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej związanych z nim, bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Podniesiono, iż z analizy treści wniosku skarżącego z dnia 4 lutego 2011 r. wynika, iż dotyczył on udzielenia informacji publicznej. Skarżący domagał się udostępnienia treści dokumentacji dotyczącej prowadzonego przez organ postępowania administracyjnego (w sprawie Rep. "[...]"). Takie żądanie dotyczyło zatem faktu wynikającego z działalności organu administracji publicznej. Dlatego też treść dokumentacji pozostającej w posiadaniu organu administracji (w niniejszej sprawie protokołu) jest dokumentacją zawierającą informację publiczną w rozumieniu art. 1 i art. 6 u.d.i.p. Akta administracyjne, jako zbiór dokumentów zgromadzonych i wytworzonych przez organ administracji, stanowią informację publiczną, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby udostępnić ich treść w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli w protokole z posiedzenia Kolegium zawarto informacje dotyczące kwestii odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy M., to treści w nim zawarte stanowią informację publiczną i podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów omawianej ustawy. Stanowisku temu nie przeczy okoliczność, że Kolegium nie jest organem pochodzącym z powszechnych wyborów oraz fakt, że protokołów nie składa się do akt sprawy i nie doręcza innym podmiotom.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w E. wniosło skargę kasacyjną od powyższego wyroku domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania. W skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię przepisów ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych w związku z § 14 Regulaminu organizacyjnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E., a także przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez nietrafne przyjęcie, że protokoły z niejawnych posiedzeń składu orzekającego stanowią dokumentację zawierającą informację publiczną. Podniesiono ponadto, że sąd oparł zaskarżony wyrok na okolicznościach faktycznych, których nie był w stanie stwierdzić nieposiadając kompletnych akt sprawy (protokołu z posiedzenia niejawnego Kolegium). W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że protokoły z posiedzeń niejawnych nie są składane do akt sprawy, ani nie są kierowane do innych podmiotów, lecz służą wyłącznie celom ewidencyjnym. Są one podpisywane przez przewodniczących składów orzekających i protokolanta, a nie przez członków składu orzekających. Oznacza to, że nie są one informacją publiczną. Udostępnienie takiego protokołu byłoby ujawnieniem lub ogłoszeniem procesu decyzyjnego niebędącego rozstrzygnięciem. Wyrazem oświadczenia woli składu orzekającego Kolegium jest decyzja lub postanowienie, podpisywane przez ten skład, ewentualnie zdanie odrębne sporządzone przez jednego z członków składu. Wskazano także, że Sąd I instancji nie dysponował aktami sprawy dotyczącymi żądanej informacji, nie mógł zatem zbadać, czy informacja ta ma charakter publiczny. Ustalenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego są w tym zakresie dowolne, wobec braku niezbędnego materiału dowodowego.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 22 września 2011r. (Sygn. akt I OSK 1114/11) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił, że zaskarżony wyrok został wydany z obrazą art. 133 § 1 p.p.s.a., bowiem Sąd I instancji nie dysponował pełnymi aktami sprawy. Akta te, przedstawione wraz ze skargą, sprowadzały się tylko do wniosku skarżącego z dnia 4 lutego 2011 r. oraz pisma organu z dnia "[...]" stanowiącego odpowiedź na ten wniosek. Biorąc pod uwagę treść odpowiedzi na skargę, rzeczą Sądu było zażądanie uzupełnienia przez organ nadesłanych akt sprawy. W odpowiedzi na skargę organ wskazał bowiem, że w sprawie oznaczonej nr Rep. "[...]" skarżący jest pełnomocnikiem M. B., strony postępowania administracyjnego w przedmiocie nieważności postanowienia Burmistrza Miasta M. z dnia "[...]". Zawarte zaś we wniosku skarżącego żądanie udostępnienia informacji w postaci treści protokołu posiedzenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. z dnia 3 stycznia 2011r. dotyczyło tej właśnie sprawy. Oznacza to, że wniosek skarżącego o udzielenie informacji obejmował w istocie udostępnienie części akt sprawy. NSA zwrócił uwagę, że dostęp stron postępowania administracyjnego do akt sprawy uregulowany jest w przepisach art. 73 i art. 74 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego – zwanej dalej: k.p.a. Strona (pełnomocnik strony) ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenia z nich notatek, kopii lub odpisów, może również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony (art. 73 § 1 i 2 k.p.a.). Ograniczenia w tym zakresie wynikają jedynie z przyczyn wymienionych w art. 74 § 1 k.p.a. (informacje niejawne, ważny interes państwowy). W przypadku odmowy udostępnienia akt na postanowienie organu przysługuje stronie zażalenie (art. 74 § 2 k.p.a.), a w sytuacji bezczynności organu w rozpatrzeniu wniosku – skarga do sądu administracyjnego. Skoro dostęp stron postępowania administracyjnego do akt sprawy uregulowany został w Kodeksie postępowania administracyjnego, to tym samym w zakresie żądania stron udostępnienia akt administracyjnych lub informacji o materiale zawartym w aktach wyłączone jest stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt I OSK 545/09 – Lex nr 573286 oraz I OSK 714/09 – Lex nr 573290, z dnia 9 listopada 2009 r., sygn. akt I OSK 947/09 – http: nsa.orzeczenia.gov.pl). W myśl bowiem art. 1 ust. 2 u.d.i.p. jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. NSA podzielił stanowisko Sądu I instancji, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i z zastrzeżeniem art. 5 tej ustawy podlega udostępnieniu. Wobec tego, że treść aktów administracyjnych jako dokumentów urzędowych podlega udostępnieniu (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), udostępnieniu podlega również treść i postać innych dokumentów urzędowych, w tym protokołów z czynności postępowania administracyjnego. Protokół z posiedzenia niejawnego samorządowego kolegium odwoławczego może być częścią akt sprawy. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Stosownie zaś do art. 67 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie. W § 2 tego przepisu wskazane zostały czynności wymagające sporządzenia protokołu, wśród nich rozprawa (pkt 4). Jednakże wymieniony katalog czynności wymagających sporządzenia protokołu stanowi wyliczenie przykładowe, o czym świadczy użyty zwrot "w szczególności". Zatem, jeśli zostanie sporządzony protokół z posiedzenia niejawnego samorządowego kolegium odwoławczego, protokół ten, jako dokument urzędowy, winien zostać dołączony do akt sprawy, po uprzednim jego podpisaniu nie tylko przez przewodniczącego składu i protokolanta, ale przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu niejawnym, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 68 § 2 k.p.a. Odwoływanie się do odmiennych regulacji wynikających z § 14 Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. nie może stanowić argumentu na poparcie odmiennego poglądu, bowiem postanowienia Regulaminu nie mogą zmieniać kodeksowych reguł. NSA wskazał, iż ponownie rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny, po skompletowaniu całości akt, winien ocenić zasadność skargi mając na uwadze fakt, iż chociaż treść protokołu stanowi informację publiczną, to żądanie jego udostępnienia przez stronę postępowania lub jej pełnomocnika winno być realizowane w trybie określonym w art. 73 i 74 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153 poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę wykonywania administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów.

Na wstępie należy zauważyć, że sprawa bezczynności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. w związku z nieudostępnieniem skarżącemu treści protokołu z posiedzenia Kolegium, była przedmiotem kontroli dokonanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. NSA wyrokiem z dnia 22 września 2011r. (Sygn. akt I OSK 1114/11) uchylił wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2011r. (Sygn. akt II SAB/Ol 27/11) i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Zgodnie z art. 190 p.p.s.a. sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że przy niezmienionym stanie faktycznym i prawnym sprawy odstąpienie od wykładni dokonanej przez sąd II instancji jest niedopuszczalne (por. wyrok NSA z dnia 28 listopada 2005 r., sygn. akt II OSK 1117/05, Lex nr 238489).

Dokonując kontroli w rozpoznawanej sprawie, z uwzględnieniem oceny prawnej przedstawionej przez NSA, należy stwierdzić, że nie zasługują na uwzględnienie zarzuty skarżącego dotyczące pozostawania w bezczynności Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. w związku z nieudostępnieniem mu treści protokołu z posiedzenia Kolegium, na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z akt administracyjnych nadesłanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w E. - na wezwanie Sądu stanowiące wykonanie wskazań zawartych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - wynika, iż posiedzenie, z którego wydania protokołu domaga się skarżący miało miejsce w dniu 17 stycznia 2011r. (a nie 3 stycznia 2011r. jak podał skarżący). Na posiedzeniu tym wydane zostało postanowienie odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy M. z dnia "[...]" znak "[...]" odmawiającego wydania zaświadczenia o stwierdzeniu ostateczności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy M. znak "[...]". W sprawie tej skarżący P. B. występuje w charakterze pełnomocnika strony postępowania – M. B. Zgodnie zatem z wykładnią przepisów prawa dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny udostępnienie protokołu stronie postępowania lub jego pełnomocnikowi odbywa się na podstawie art. 73 i art. 74 Kodeksu postępowania administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził przy tym, iż wprawdzie protokół z posiedzenia Kolegium stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 112 poz. 1198 ze zm.), lecz stosowanie tej ustawy jest w tym przypadku wyłączone z uwagi na regulacje zawarte w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Przy czym w ocenie składu orzekającego w niniejszej sprawie nie ma znaczenia okoliczność, iż przedmiotowy protokół nie został dołączony do akt sprawy, gdyż nie ulega wątpliwości iż został sporządzony w toku postępowania administracyjnego. Zatem zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 67 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego protokół z posiedzenia Kolegium winien być włączony do akt sprawy i bezskuteczne jest w tym zakresie powoływanie się na odmienne uregulowania zawarte w Regulaminie Organizacyjnym SKO w E. Regulamin ten nie może bowiem – jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny - zmieniać reguł kodeksowych.

W związku z powyższym należy wskazać, iż w błędzie pozostaje skarżący domagając się udostępnienia protokołu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym przypadku bowiem zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z których skarżący jako pełnomocnik strony nie skorzystał. W aktach sprawy brak jest bowiem pism skarżącego, z których wynikałoby iż zwracał się do organu administracji, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E., prowadzącego postępowanie w sprawie, w której jest pełnomocnikiem, o udostępnienie mu akt sprawy wraz z protokołem posiedzenia Kolegium. Podobnie w skardze do Sądu jako adresata wskazał Prezesa Kolegium, który nie jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zgodnie zaś z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązek udostępniania akt sprawy stronie (czyli także jej pełnomocnikowi) ciąży na organie administracji publicznej.

Wobec powyższego brak jest podstaw do stwierdzenia, iż Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. pozostaje w bezczynności w niniejszej sprawie, gdyż w ogóle nie jest organem uprawnionym do załatwienia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej.

Wobec powyższego Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi i na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku.



Powered by SoftProdukt