drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, , Minister Środowiska, Zobowiązano do podjęcia czynności, II SAB/Wa 85/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-08-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 85/04 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2004-08-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-04-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Kołodziej /sprawozdawca/
Iwona Dąbrowska /przewodniczący/
Jacek Fronczyk
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane
OSK 1931/04 - Wyrok NSA z 2005-08-24
Skarżony organ
Minister Środowiska
Treść wyniku
Zobowiązano do podjęcia czynności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Dąbrowska, Asesor WSA Jacek Fronczyk, Asesor WSA Andrzej Kołodziej (spr.), Protokolant apl. prok. Bartosz Tomczuk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2004 r. sprawy ze skargi W.F. na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie dostępu do informacji publicznej zobowiązuje Ministra Środowiska do rozpatrzenia wniosków skarżącego z dnia 30 stycznia 2004 r. i 23 lutego 2004 r. w terminie 14 dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Uzasadnienie

We wniosku z dnia 30 stycznia 2004 r. W. F. zwrócił się do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o podjęcie działań stosownie do art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 16 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej wobec odmowy udzielenia informacji o kwalifikacjach wybranego i zatrudnianego kandydata oraz składu personalnego i kwalifikacji komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko starszego specjalisty w [...] Ministerstwa Środowiska.

W odpowiedzi na wniosek Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska, pismem z dnia 11 lutego 2004 r., poinformował wnioskodawcę, że informacje o kwalifikacjach kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz o kwalifikacjach poszczególnych członków komisji rekrutacyjnej, podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie posiadają formy informacji publicznej. Wskazał przy tym, że każdy z kandydatów przystępujący do rekrutacji zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak wyłącznie w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Nie istnieje zatem możliwość udostępnienia innym kandydatom informacji dotyczących kwalifikacji osób biorących udział w tym postępowaniu. Podał również stanowiska zajmowane przez członków komisji rekrutacyjnej oraz stwierdził, że dyrektor generalny urzędu nie jest organem administracji publicznej w rozumieniu kpa, zaś sprawy związane z naborem do korpusu służby cywilnej nie są załatwiane w trybie postępowania administracyjnego na podstawie kpa.

We wniosku z dnia 23 lutego 2004 r. skierowanym pocztą elektroniczną do Ministra Środowiska W. F. złożył skargę na odmowę udzielenia informacji i ponownie zwrócił się o udzielenie informacji w zakresie:

1) kwalifikacji – wykształcenia kierunkowego i doświadczenia zawodowego osoby wybranej w procedurze kwalifikacyjnej,

2) kwalifikacji – wykształcenia kierunkowego i doświadczenia zawodowego członków komisji kwalifikacyjnej, w szczególności w zakresie wiedzy związanej z zakresem obowiązków wynikających z opisu stanowiska, na jakie odbywał się nabór,

3) kwalifikacji – wykształcenia kierunkowego i doświadczenia zawodowego osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne z pominięciem tych danych, które pozwalałyby zidentyfikować konkretną osobę.

W odpowiedzi Dyrektor Generalny podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 11 lutego 2004 r. oraz przekazał ogólną informację o kwalifikacjach osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Ministra Środowiska, polegającą na uchyleniu się od wydania decyzji administracyjnej odmawiającej prawa dostępu do informacji publicznej, W. F. zarzucił organowi, że odmowa udzielenia szczegółowych informacji nie pozwala na określenie prawidłowego przebiegu oraz rozstrzygnięcia procedury rekrutacyjnej.

Wniósł w związku z tym o zobowiązanie Ministra Środowiska do udzielenia informacji w żądanym zakresie oraz zobowiązanie organu do prawnych form działania w przypadku odmowy dostępu do informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Minister Środowiska wniósł o jej odrzucenie na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wskazał, że pismem z dnia 11 lutego 2004 r. udzielono zainteresowanemu wyczerpujących odpowiedzi, które zawierały między innymi możliwe do udostępnienia informacje personalne, a następnie pismem z dnia 10 marca 2004 r. udzielono dodatkowych ogólnych informacji o kwalifikacjach osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Tryb udzielania tych informacji określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Jednocześnie Minister Środowiska należy niewątpliwie do kręgu podmiotów zobowiązujących do udzielenia informacji na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, jak również art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, stanowi bowiem szeroko rozumiany organ władzy publicznej i był w posiadaniu stosownych informacji.

Informacją publiczną jest bowiem każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne a także inne podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie ich kompetencji. Informacją publiczną jest w związku z tym treść dokumentów urzędowych, czy wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, niezależnie do jakiego podmiotu są kierowane i jakiej sprawy dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt 4 a i c Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Niewątpliwie charakter taki nosiły informacje, o udostępnienie których zwracał się do Ministra Środowiska W.F.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy.

Natomiast, stosownie do treści art. 16 ust. 1 wspomnianej ustawy, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Tymczasem w rozpatrywanej sprawie Minister Środowiska nie udzielił skarżącemu informacji zgodnie ze złożonymi przez niego wnioskami ani też nie wydał decyzji o odmowie udzielenia takich informacji ze względu na ochronę danych osobowych.

Ponadto błędnie przyjął, że jeżeli informacje nie mogą być udostępnione ze względu na ochronę danych osobowych, to nie posiadają przymiotu informacji publicznej.

Należy podkreślić, że bezczynność organu w sytuacji określonej przepisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej polega na tym, że podmiot zobowiązany do podjęcia czynności materialno-technicznej w przedmiocie informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje lub też nie wydaje decyzji w przypadku, gdy zachodzą ustawowe przesłanki do odmowy udzielenia informacji.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu, że udzielił wyczerpujących informacji skarżącemu. Znajdujące się w aktach pisma z dnia 11 lutego i 10 marca 2004 r. nie są, w ocenie Sądu, udzieleniem informacji zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Sąd nie badał, czy rzeczywiście istnieją podstawy do odmowy udzielenia informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych. Jeśli istotnie zachodzą przesłanki do takiej odmowy, to odmowa winna być dokonana w formie decyzji administracyjnej, zgodnie z regulacją zawartą w art. 16 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ponadto należy zauważyć, iż nietrafne jest stanowisko organu, zgodnie z którym to dyrektor generalny Ministerstwa Środowiska odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, niebędący organem administracji publicznej, załatwia sprawy z zakresu informacji publicznej dotyczące takiego postępowania.

Bezsporne jest bowiem, że podmiotem zobowiązującym w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej jest w tym przypadku Minister Środowiska, jako organ administracji publicznej posiadający kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych.

W opisanej sytuacji, zgodnie z art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Sąd zobowiązuje organ w określonym terminie do wydania aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku, wynikających z przepisów prawa.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 149 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e Ustawy o dostępie do informacji publicznej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt