drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie zażalenia, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 77/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 77/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-02-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Alicja Plucińska- Filipowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 2456/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09
II OZ 774/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
II OZ 788/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
II OZ 787/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 2456/06 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność odwołania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 16 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie skarżącego Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2008 r. o odrzuceniu zażalenia. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skarżący, pomimo wezwania, nie uiścił żądanego wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł. Stosownie zatem do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zażalenie, od którego nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W zażaleniu na to postanowienie skarżący wniósł o jego uchylenie, podnosząc szereg zarzutów nie dotyczących wprost zaskarżonego orzeczenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 220 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

W rozpoznawanej sprawie zarządzeniem z dnia 29 sierpnia 2008 r. skarżący został zobowiązany do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (zażalenie na to zarządzenie zostało oddalone postanowieniem NSA z dnia 5 sierpnia 2008 r., sygn. akt II OZ 774/08) wzywającego do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie z dnia 27 marca 2008 r. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 16 września 2008 r. (potwierdzenie odbioru k. 225). W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił żądanego wpisu. Słusznie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 16 października 2008 r. odrzucił zażalenie na postanowienie z 27 marca 2008 r.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt