drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Inne, Wójt Gminy, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 1964/12 - Wyrok NSA z 2012-11-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 1964/12 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2012-11-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-08-07
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Ewa Dzbeńska
Izabella Kulig - Maciszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Wiesław Morys
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II SAB/Wa 17/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-15
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 141 par. 4, art. 149, art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska (spr.) sędzia NSA Ewa Dzbeńska sędzia del. NSA Wiesław Morys Protokolant sekretarz sądowy Małgorzata Kamińska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2012 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 17/12 w sprawie ze skargi J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt II SAB/Wa 17/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 7 grudnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podał, że pismem z dnia 7 grudnia 2011 r. J. S. zwrócił się do Wójta Gminy K., w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o pilne poinformowanie go, czy gmina planuje wprowadzenie zmian do obowiązującego obecnie w gminie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli tak, to wniósł o przesłanie mu odpisów kompletu dokumentów związanych z planowanymi zmianami.

W odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem z dnia 20 grudnia 2011 r. Wójt Gminy K. poinformował J. S., iż przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następuje na podstawie uchwały rady gminy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Uchwały Rady Gminy, w tym również uchwały zawierające informacje o przystąpieniu do zmiany danego planu zagospodarowania przestrzennego, udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej – na stronie internetowej www.bip.klembow.pl można zapoznać się z ich treścią. Jednocześnie organ wskazał, iż jeżeli poszukiwana przez wnioskodawcę informacja nie funkcjonuje w obiegu publicznym i nie zawiera się w wyżej wymienionych dokumentach udostępnionych na stronie internetowej wnioskodawca winien dokładnie sprecyzować dokumenty, których poszukuje oraz określić, którego z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy K. poszukiwana informacja ma dotyczyć. Jednocześnie organ poinformował wnioskodawcę, że za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku (art. 15 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. - Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).

W dniu 27 grudnia 2011 r. J. S. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wójta Gminy K. w zakresie rozpoznania jego wniosku z dnia 7 grudnia 2011 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Wniósł o zobowiązanie organu do niezwłocznego rozpatrzenia jego wniosku, stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie organowi grzywny oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Udzielając odpowiedzi na skargę Wójt Gminy K. wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za nieuzasadnioną.

Sąd wskazał, że z bezczynnością podmiotu zobowiązanego w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy podmiot ten nie podejmuje czynności materialno - technicznej wobec wniosku strony o udzielenie takiej informacji (art. 13 ust. 1 ustawy). Z kolei stanowisko podmiotu, które w istocie sprowadza się do odmowy udzielenia informacji, przybiera procesową formę decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 ustawy), co uzasadnia stosowanie w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Sąd podkreślił, że dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja taka fizycznie istnieje. Nadto, gdy informacja ta dotyczy faktów, a nie zamierzeń organu. W ocenie Sądu, organ administracji udzielił informacji stanowiącej odpowiedź na wskazane pytanie, bowiem pismem z dnia 20 grudnia 2011 r. poinformował skarżącego, iż przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następuje na podstawie uchwały rady gminy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Uchwały Rady Gminy, w tym również uchwały zawierające informacje o przystąpieniu do zmiany danego planu zagospodarowania przestrzennego, udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej – na stronie internetowej www.bip.klembow.pl.

Zatem skoro wnioskodawca może pozyskać interesujące go informacje w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie treści uchwał Rady Gminy K. zawierających informacje o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, organ nie ma obowiązku ich udzielenia na wniosek strony. Tym samym nie można zarzucić Wójtowi Gminy K. bezczynności w udzieleniu informacji publicznej, albowiem żądana informacja publiczna funkcjonuje w przestrzeni publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, o czym zainteresowany został poinformowany. Ponadto prawidłowo organ poinformował skarżącego, iż w związku z obowiązywaniem na terenie Gminy K. kilkunastu planów zagospodarowania przestrzennego należy dokładnie sprecyzować, o który z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy K. chodzi skarżącemu, a w związku z tym, których dokumentów poszukuje.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł J. S., reprezentowany przez pełnomocnika z urzędu.

Wyrok zaskarżono w części dotyczącej oddalenia skargi (pkt 1), zarzucając naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. uchybienie przepisom::

– art. 151 p.p.s.a, poprzez jego zastosowanie i nieuwzględnienie skargi,

– art. 149 p.p.s.a., poprzez jego niezastosowanie i oddalenie skargi, pomimo że organ naruszył przepisy art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 10 ust. 1 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy,

– art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przedstawienie stanu sprawy niezgodnie ze stanem faktycznym, polegające na:

• przyjęciu przez Sąd I instancji, że organ administracji udzielił skarżącemu informacji stanowiącej odpowiedź na wskazane przez skarżącego żądanie;

• przyjęciu przez Sąd I instancji, że wnioskodawca może pozyskać interesujące go informacje w Biuletynie Informacji Publicznej;

• błędnym zidentyfikowaniu przez Sąd treści żądania udzielenia informacji publicznej.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w części dotyczącej pkt 1 i przekazanie sprawy w tej części do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz przyznanie adwokatowi P. R. kosztów zastępstwa adwokackiego wg norm przepisanych, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu w niniejszej sprawie z urzędu na etapie postępowania kasacyjnego; jednocześnie oświadczono, że koszty te nie zostały uiszczone w całości lub w jakiejkolwiek części.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej stwierdzono, iż Sąd niezgodnie ze stanem faktycznym przyjął, że skarżącemu udzielono informacji publicznej zgodnie z jego żądaniem zawartym we wniosku, a nadto że żądane przez skarżącego informacje są dostępne w BIP. W ocenie skarżącego żądanie sformułowane przez skarżącego było precyzyjne, bowiem dotyczyło całości informacji w zakreślonym przedmiocie, a odpowiedź organu i uczynione odesłanie do strony internetowej BIP nie stanowiło udzielenia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem (a zatem nie realizowało wniosku w jednej z prawnych form działania organu), bowiem na przedmiotowej stronie internetowej nie znajdowały się informacje zawierające się w zakresie przedmiotowym złożonego wniosku. Zarówno organ, jak i Sąd I instancji błędnie zidentyfikował przedmiot żądania skarżącego. Skarżący żądał udzielenia informacji o zamierzeniach działań władzy formułując to we wniosku. Skarżący wyraźnie zapytał organ czy w jego polityce działania istnieje zamiar przystąpienia do wprowadzenia zamian do planu zagospodarowania przestrzennego, a nie żądał udzielenia informacji o procedurze dotyczącej takich zmian - co stanowi przedmiot udzielonej odpowiedzi z dnia 20.12.2011 r.

Skarżący podniósł, że na stronie BIP organu nie ma informacji o planach wprowadzenia zmian do obowiązującego obecnie w gminie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Poprzez odesłanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu – organ nie załatwił wniosku skarżącego, albowiem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej nie było żądanych przez skarżącego informacji. Natomiast znajdujące się na tej stronie informacje, o których wspomina Sąd I instancji w ślad za pismem organu z dnia 20.12.2011 r., nie były przedmiotem wniosku skarżącego i w żaden sposób z nim nie korespondują.

W tym stanie sprawy Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie posiada usprawiedliwionych podstaw i w związku z tym podlegała oddaleniu.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż całkowicie bezzasadne są zarzuty dotyczące naruszenia art. 151 i 149 p.p.s.a. W sytuacji bowiem, gdy Sąd I instancji uznał, iż organ nie pozostawał w bezczynności zobligowany jest skargę w tym zakresie oddalić stosownie do art. 151 p.p.s.a. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Wbrew twierdzeniom skargi kasacyjnej organ wywiązał się z obowiązku udzielenia skarżącemu żądanej informacji. W niniejszej sprawie bowiem, Wójt Gminy K. pismem z dnia 20 grudnia 2011 r. poinformował skarżącego, iż przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następuje na podstawie uchwały rady gminy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Poinformował ponadto skarżącego, że uchwały Rady Gminy, w tym również uchwały zawierające informacje o przystąpieniu do zmiany danego planu zagospodarowania przestrzennego, udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej – na stronie internetowej www.bip.klembow.pl. Sąd I instancji zasadnie uznał, iż skoro skarżący może pozyskać żądane informacje w Biuletynie Informacji Publicznej, to organ administracji nie ma obowiązku ich udzielenia na wniosek strony.

Również całkowicie chybiony jest zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. Przepis ten określa elementy jakie powinno zawierać uzasadnienie wyroku i zaskarżony wyrok w pełni odpowiada ustawowym wymogom.

Wbrew twierdzeniom skargi kasacyjnej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sposób jednoznaczny wyjaśnił podstawę swojego rozstrzygnięcia uznając, że organ, zgodnie z wnioskiem skarżącego, udzielił skarżącemu informacji stanowiącej odpowiedź na wskazane przez skarżącego żądanie.

Z tych wszystkich względów uznając, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionej podstawy, Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 184 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku. O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu orzeka, zgodnie z kompetencjami Wojewódzki Sąd Administracyjny.Powered by SoftProdukt