drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, II OZ 139/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 139/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-02-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-08
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Zygmunt Niewiadomski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
VIII SA/Wa 578/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-28
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 214 par 1, art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Zygmunt Niewiadomski po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2008r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. i G. Ś. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2008r. sygn. akt VIII SA/Wa 578/07 o oddaleniu wniosku B. i G. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. Ś., G. Ś., D. K. i S. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia: - oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 18 stycznia 2008r., sygn. akt VIII SA/Wa 578/07 odmówił skarżącym B. i G. Ś. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd pierwszej instancji ustalił, że wnioskodawcy utrzymują się z emerytur w łącznej wysokości około [...] zł netto. Jako jedyny majątek skarżący wymienili mieszkanie o powierzchni [...] m2 i komórki gospodarcze, natomiast ich wydatki sprowadzają się do opłat za gaz – [...]zł, drewno na opał – [...]zł, podatek od nieruchomości – [...] zł, telefon [...] zł, woda –[...] zł, leki [...] zł, światło – [...] zł, węgiel na ogrzewanie – [...] zł, ubezpieczenie – [...] zł. Sąd uznał, że biorąc pod uwagę wysokość dochodów wnioskodawców w zestawieniu z nieudokumentowanymi kosztami utrzymania (rocznego), skarżący nie wykazali, że nie są w stanie ponieść kosztów związanych z własnym udziałem w sprawie.

Na powyższe postanowienie B. i G. Ś. złożyli zażalenie podnosząc, że wydają znaczne kwoty na leczenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Należy podkreślić, że instytucja prawa pomocy jest wyjątkiem od generalnej zasady wyrażonej w art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zgodnie z którą do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do Sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ww. ustawy Sąd może przyznać osobie fizycznej prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Powołany przepis nie pozostawia wątpliwości co do tego, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki dla uwzględnienia wniosku, spoczywa na wnioskodawcy.

W odniesieniu do zarzutów zażalenia stwierdzić należy, że Sąd I instancji zbadał wnikliwie sytuację majątkową skarżących i biorąc po uwagę deklarowane dochody, zasadnie doszedł do przekonania, że poniesienie kosztów postępowania sądowego, nie przekracza ich możliwości finansowych. W szczególności Sąd trafnie stwierdził, iż koszty postępowania związane z prowadzeniem przed sądem tej konkretnej sprawy należą do najniższych, bowiem jedyny koszt, jaki skarżący zobowiązani są ponieść w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, aby ich skarga została rozpoznana, stanowi wpis od tej skargi w kwocie 100 zł. Natomiast wyjaśnienia zawarte w zażaleniu, stanowiące jedynie gołosłowne twierdzenia o złej sytuacji materialnej stron, nie mają natomiast wpływu na prawidłowość ustaleń dokonanych przez Sąd I instancji.

W tej sytuacji należy podzielić stanowisko Sądu I instancji, iż wnioskodawcy nie wykazali przesłanek przemawiających za uwzględnieniem wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Z powyższych przyczyn orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt