drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Wójt Gminy, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 1719/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 1719/10 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2010-12-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-10-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Irena Kamińska /przewodniczący sprawozdawca/
Jacek Fronczyk
Małgorzata Pocztarek
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
II SAB/Wa 102/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-16
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 183 § 1, art. 174 pkt. 1 i 2, art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 10 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek Sędzia del. WSA Jacek Fronczyk Protokolant st. sekretarz sądowy Kamil Wertyński po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wójta Gminy Andrzejewo od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2010 r. sygn. akt II SAB/Wa 102/10 w sprawie ze skargi A. G. i J. S. na bezczynność Wójta Gminy Andrzejewo w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej osób zwolnionych przez Wójta Gminy Andrzejewo z obowiązku uiszczania należności podatkowych za rok 2008 oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 16 lipca 2010 r., sygn. akt II SAB/Wa 102/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznając sprawę ze skargi A. G. i J. S. zobowiązał Wójta Gminy Andrzejewo do rozpoznania wniosku A. G. i J. S. z dnia 15 czerwca 2009 r. o udostępnienie

informacji publicznej dotyczącej osób zwolnionych przez Wójta Gminy Andrzejewo z obowiązku uiszczania należności podatkowych za rok 2008 w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi.

W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż wnioskiem z dnia 26 stycznia 2009 r. A. G. i J. S. , powołując się na art. 61 w zw. z art. 8 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócili się do Wójta Gminy Andrzejewo o udostępnienie w formie pisemnej listy osób zwolnionych przez Wójta Gminy Andrzejewo z konieczności uiszczenia jakichkolwiek należności podatkowych wynikających z przepisów prawa polskiego za rok 2008.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Wójt Gminy Andrzejewo pismem z dnia 16 lutego 2009 r. nr UG. 341/1/09 r. poinformował wnioskodawców, że dane tych osób były publikowane poprzez umieszczenie listy osób na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Nie można natomiast żądać dostępu do informacji publicznej, gdy informacja ta została upubliczniona wcześniej w inny sposób ogólnie dostępny.

W piśmie z dnia 15 czerwca 2009 r. A. G. i J. S. wystąpili do Wójta Gminy Andrzejewo z kolejnym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, w którym powtórzyli w całości żądanie zawarte we wcześniejszym wniosku z dnia 26 stycznia 2009 r.

W odpowiedzi na ten wniosek Wójt Gminy Andrzejewo pismem z dnia 29 czerwca 2009 r. nr (...) poinformował wnioskodawców, że pismem z dnia 16 lutego 2009 r. udzielił już odpowiedzi na wniosek o takiej samej treści. Ponadto, powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 355/04 wskazał, że wniosek zainteresowanego rodzi po stronie dysponenta informacji obowiązek jej udostępnienia wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w publicznym obiegu, a więc zainteresowany nie może się z nią zapoznać inaczej niż składając wniosek o udostępnienie informacji do organu władzy publicznej.

W dniu 22 października 2009 r. A. G. i J. S. wnieśli, za pośrednictwem Wójta Gminy Andrzejewo, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność tego organu. W skardze zwrócili się o zobowiązanie Wójta Gminy Andrzejewo do wydania decyzji w terminie czternastu dni od daty wydania wyroku oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Podnieśli, iż zgodnie z art. 16 tej ustawy odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Podnieśli, że z formalnego punktu widzenia stanowisko Wójta stanowi odmowę udostępnienia informacji publicznej. Odmowa taka winna mieć więc formę decyzji administracyjnej. Zarzucili ponadto, że stanowisko organu jest błędne merytorycznie, albowiem istotą ich wniosku było uzyskanie informacji oraz dokumentów dotyczących szeroko rozumianego mienia komunalnego. Błędne rozumienie wniosku skutkowało natomiast uznaniem przez Wójta, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej. Wskazali również, że przepisy ustawy określają tryb postępowania organu i w zależności od dokonanej oceny informacja winna być udzielona w trybie art. 13 ustawy bądź też winna być wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej w trybie art. 16 ustawy.

Wójt Gminy Andrzejewo w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

Wydając zaskarżony wyrok Sąd pierwszej instancji podniósł, iż nie ulega wątpliwości, że Wójt Gminy Andrzejewo jest podmiotem zobowiązanym na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej do udzielenia informacji, mającej walor informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu. Z kolei z faktu, że lista osób zwolnionych przez Wójta Gminy Andrzejewo w 2008 r. z obowiązku uiszczania należności podatkowych była okresowo udostępniona przez organ poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy nie można wywodzić, iż skarżący nie mogą ubiegać się o udostępnienie tej informacji na wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Żądana informacja nie jest obecnie w żaden sposób udostępniona przez organ w miejscu ogólnie dostępnym i nie funkcjonuje w obiegu publicznym, a zatem osoba zainteresowana nie może zapoznać się z jej treścią inaczej niż wskutek złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zdaniem Sądu pierwszej instancji skoro żądana informacja jest informacją publiczną Wójt Gminy Andrzejewo powinien załatwić wniosek skarżących zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, udzielając tej informacji albo jej odmawiając, w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli natomiast żądana informacja nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, to podmiot obowiązany, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy, powinien powiadomić pisemnie wnioskodawców o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazać w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Wójt Gminy Andrzejewo zarzucając mu:

1) naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, że opublikowanie listy osób zwolnionych przez Wójta Gminy Andrzejewo z obowiązku uiszczania należności podatkowych za rok 2008 poprzez wywieszenie jej w Urzędzie Gminy Andrzejewo na tablicy ogłoszeń oraz umożliwienie skarżącym zapoznanie się z nią w Urzędzie Gminy Andrzejewo nie stanowi udostępnienia informacji publicznej i tym samym uzasadnia udzielenie informacji publicznej na wniosek skierowany do organu przez skarżących pomimo, że lista mieszkańców była wywieszona w miejscu ogólno dostępnym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Andrzejewo, co miało wpływ na wynik sprawy

2) naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na pominięciu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny podczas rozpoznawania przedmiotowej sprawy faktu, że skarżący są radnymi Gminy Andrzejewo i biorą udział na posiedzeniach sesji Rady Gminy Andrzejewo podczas, których mogli uzyskać informacje dotyczące listy osób zwolnionych przez Wójta Gminy Andrzejewo z obowiązku uiszczania należności podatkowych za rok 2008, objętej następnie wnioskiem skarżących o udzielenie informacji publicznej, a tym samym czyni wniosek skarżących niezasadnym, co miało istotny wpływ na wynik niniejszej sprawy.

Powołując się na wymienione podstawy skargi kasacyjnej strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W motywach skargi kasacyjnej wskazano, iż Sąd pierwszej instancji niezasadnie uznał, że opublikowanie listy osób zwolnionych przez Wójta Gminy Andrzejewo z obowiązku uiszczania należności podatkowych za 2008 rok, poprzez wywieszenie jej w Urzędzie Gminy Andrzejewo na tablicy ogłoszeń oraz umożliwienie skarżącym zapoznanie się z nią w Urzędzie Gminy Andrzejewo nie stanowi udostępnienia informacji publicznej i tym samym uzasadnia udzielenie informacji publicznej na wniosek skierowany do organu przez skarżących. Lista mieszkańców zwolnionych przez Wójta Gminy Andrzejewo z obowiązku uiszczania należności podatkowych za 2008 rok została wywieszona w miejscu ogólno dostępnym, a mianowicie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Andrzejewo. W związku z tym brak było przesłanki warunkującej udzielenie w/w informacji publicznej na wniosek skarżących. Zdaniem kasatora nie sposób uznać, że w przedmiotowej sprawie zachodzi bezczynność ze strony Wójta Gminy Andrzejewo albowiem do bezczynności doszłoby tylko i wyłącznie w sytuacji, gdyby organ milczał wobec wniosku złożonego przez Andrzeja Grzywnę i J. S. o udzielenie informacji publicznej. Natomiast w przedmiotowej sprawie Wójt dwukrotnie odpowiedział na piśmie na wniosek złożony przez skarżących, w których wyraźnie wskazał, że informacja, której udzielenia żądają skarżący została udostępniona w sposób ogólno dostępny poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Andrzejewo. Tak, więc skoro skarżący mieli dostęp do informacji publicznej, której udostępnienia żądali w wniosku, brak było podstaw do udzielenia informacji na wniosek, a tym samym Wojewódzki Sąd Administracyjny wydając zaskarżony wyrok dopuścił się naruszenia przepisów obowiązującego prawa, co winno skutkować uchyleniem zaskarżonego wyroku w całości.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zarzuty skargi kasacyjnej należy uznać za nieusprawiedliwione. Dotyczy to zwłaszcza naruszenia art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej – dalej u.d.i.p. Obydwa te przepisy dotyczą prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Skarżący kasacyjnie twierdzi, że wnioskodawcy jako radni Gminy Andrzejewo mieli wstęp na posiedzenia rady gminy i tam mogli uzyskać żądane przez nich informacje.

Przede wszystkim trzeba wskazać, że obydwa te przepisy są skierowane do osób nie będących członkami wymienionych tam organów kolegialnych. Mają one umożliwić obywatelom obserwowanie funkcjonowania wybranych przez nich organów władzy poprzez uczestniczenie w ich posiedzeniach. Bez względu jednak na to w jakim charakterze wnioskodawca uczestniczył, czy też mógłby uczestniczyć w posiedzeniu organ kolegialnego, nie eliminuje to jego prawa do uzyskania informacji publicznej w formie wskazanej we wniosku w art. 10 ust. 1 u.d.i.p. Tak więc funkcja pełniona przez wnioskadawców nie może ograniczać ich obywatelskiego prawa do uzyskania informacji publicznej, może jedynie wpływać na ocenę czy informacja ta była dla nich łatwa do uzyskania w inny sposób niż ten wskazany we wniosku.

Uprawnienie określone w art. 10 ust. 1 u.d.i.p. nie istnieje gdy żądana informacja publiczna została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. Może być ograniczona również wtedy, gdy w chwili złożenia wniosku, informacja jest udostępniona w sposób określony w art. 11 u.d.i.p.

W niniejszej sprawie organ odpowiadając na wniosek w piśmie z dnia 16 lutego 2009 r. wyjaśnił, że lista osób zwolnionych z należności podatkowych w 2008 r. była wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy , nie podano jednak czy w dalszym ciągu tak pozostaje. Nie wskazano również (odmiennie niż w przypadku wykazu mieszkańców, którym wykonano oczyszczalnie przydomowe), czy z listą można zapoznać się poprzez kontakt z pracownikiem odpowiadającym za tę sferę działania urzędu. Nie zostało w tej sytuacji wyjaśnione czy wnioskodawcy w chwili złożenia wniosku mieli dostęp do informacji w inny sposób niż ten wskazany we wniosku.

Trzeba wyraźnie stwierdzić, że w niniejszej sprawie organ nie pozostawałby w bezczynności gdyby poinformował wnioskodawców w jaki sposób w chwili złożenia wniosku mogą uzyskać żądaną informacje publiczną. Wówczas funkcja pełniona przez wnioskodawców mogłaby wskazywać na to, że bez angażowania pracowników urzędu gminy w sporządzenie stosownej odpowiedzi na piśmie mogli oni żądaną informację z łatwością uzyskać.

Ponieważ jednak Wójt Gminy Andrzejewo w odpowiedzi na wniosek poinformował jedynie, że lista mieszkańców zwolnionych z konieczności uiszczania obciążeń podatkowych była powszechnie dostępna, trafnie Sąd pierwszej instancji uznał, że pozostaje on w bezczynności. Zarzuty skargi kasacyjnej należy w tej sytuacji uznać za nieusprawiedliwione.

Mając to na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt