drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, I SA/Bk 882/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-01-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 882/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2021-01-08  
Data wpływu
2020-12-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Jacek Pruszyński /przewodniczący/
Marcin Kojło /sprawozdawca/
Małgorzata Anna Dziemianowicz
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 155 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński, Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz, asesor sądowy WSA Marcin Kojło (spr.), , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi G. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2020 r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postepowania, decyzji ostatecznej dotyczącej zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r p o s t a n a w i a poinformować Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. o istotnym naruszeniu prawa polegającym na rozpoznaniu odwołania strony od decyzji organu pierwszej instancji ze znacznym uchybieniem terminu do jego rozpatrzenia. ,

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325, dalej: "p.p.s.a."),

w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może,

w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie

o tych uchybieniach. Jest to tzw. postanowienie sygnalizacyjne, którego istotą jest poinformowanie organu administracji publicznej o nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu, które zostały ujawnione w toku postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi G. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2020 r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postepowania, decyzji ostatecznej, dotyczącej zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r. uznał, że w sprawie zachodzi konieczność poinformowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. o istotnym naruszeniu prawa, którego dopuszczono się w toku postępowania.

Stosownie do art. 125 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, dalej: "o.p."), organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie. Jednocześnie

w art. 139 § 3 o.p. ustawodawca wskazał, że załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż

w ciągu 3 miesięcy. Do terminów określonych w § 1-3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 o.p.). Zgodnie zaś z art. 140 § 1 i 2 o.p. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych, postępowanie odwoławcze, prowadzone przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

w B., toczyło się 4 lata. W dniu [...] września 2016 r. do SKO w B. wpłynęło odwołanie przekazane przez Burmistrza T., zaś zaskarżona do sądu decyzja została wydana w dniu [...] września 2020 r. W aktach sprawy brak jest dokumentów wskazujących, że w okresie tym organ odwoławczy podejmował czynności procesowe, które uzasadniałyby tak długi czas rozpatrywania odwołania, w szczególności, że na bieżąco zawiadamiał strony o niezałatwieniu sprawy

w terminie. Działania jakie podjął organ sprowadzały się do wydania w dniu

[...] listopada 2018 r. postanowienia zawiadamiającego stronę o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów, w którym poinformowano skarżącego, że jego sprawy zostaną rozpatrzone do [...] grudnia 2018 r. oraz wezwania skarżącego postanowieniem z dnia [...] grudnia 2018 r., do podania – w terminie 7 dni od dnia doręczenia tergo postanowienia – aktualnej na dzień

[...] stycznia 2013 r. wartości rynkowej ogrodzenia otaczającego nieruchomość wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej (działka [...]). Czynności te podjęte zostały po ponad dwóch latach od wpłynięcia do organu odwołania. Blisko dwa kolejne lata organ odwoławczy nie podejmował żadnych czynności.

W związku z istotnym naruszeniem procedury administracyjnej, sąd postanowił skierować sygnalizację do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w B. na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a. Należy przy tym wskazać, że nie jest to pierwsze tego rodzaju postanowienie, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku również w innych sprawach zauważył podobne uchybienia i w związku z tym w drodze postanowienia informował o nich SKO w B. w sprawach

I SA/Bk 864/16, I SA/Bk 105/19, I SA/Bk 49/20, I SA/Bk 50/20, I SA/Bk 51/20,

I SA/Bk 52/20, I SA/Bk 53/20, I SA/Bk 54/20, I SA/Bk 142/20, I SA/Bk 529/20,

I SA/Bk 530/20, I SA/Bk 531/20, I SA/Bk 532/20, I SA/Bk 881/20 i I SA/Bk 890/20

Wskazując na powyższe uchybienie, sąd oczekuje, w terminie 30 dni, informacji o zajętym stanowisku w tej sprawie i podjętych działaniach. Zgodnie bowiem z art. 155 § 2 p.p.s.a. organ, który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomić sąd w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt