drukuj    zapisz    Powrót do listy

652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, Ochrona zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Uchylono zaskarżone postanowienie, VII SA/Wa 2011/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2011/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2009-03-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-12-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Elżbieta Zielińska-Śpiewak /przewodniczący sprawozdawca/
Tadeusz Nowak
Symbol z opisem
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Hasła tematyczne
Ochrona zdrowia
Skarżony organ
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 134
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Zielińska - Śpiewak (spr.), , Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska - Rzepecka, Sędzia WSA Tadeusz Nowak, Protokolant Jakub Szczepkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2009 r. sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku

Uzasadnienie

Postanowieniem Nr [...] znak: [...] z dnia [...] września 2008r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210, poz. 2135 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania od decyzji

z dnia [...] lipca 2008r., wydanej przez Dyrektora Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wniesionego przez M. S.

- stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu organ podał, iż decyzję Dyrektora [...] Oddziału z dnia [...] lipca 2008 r. doręczono M. S. w dniu 2 sierpnia 2008r. Skarżący w dniu 11 sierpnia 2008r. wniósł osobiście w siedzibie Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w [...] od niej odwołanie.

Zgodnie z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odwołanie od decyzji w sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wnosi się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Tym samym termin do wniesienia odwołania w niniejszej sprawie upłynął 9 sierpnia 2008r.

Jednocześnie organ wskazał, iż M. S. nie złożył wniosku

o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w którym uprawdopodobniał, brak winy w uchybieniu terminu.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wniósł M. S. zarzucając naruszenie art. 57 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego. Wyjaśnił, iż decyzja organu I instancji została mu doręczona w dniu 2 sierpnia 2008r. (w sobotę) zaś odwołanie od niej złożył osobiście w siedzibie [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w [...] w dniu 11 sierpnia 2008r. (poniedziałek). Ponieważ termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu 9 sierpnia 2008r. sobota tj. dzień traktowany na równi z dniem wolnym od pracy, należy uznać ,iż wniósł odwołanie

w terminie.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje stanowisko

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega uwzględnieniu.

Zaskarżonym postanowieniem Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji.

Zgodnie z art. 109 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odwołanie od decyzji wydanej w sprawie dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wnosi się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 od dnia jej otrzymania. Art. 57 § 4 kpa stanowi natomiast, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Jak wynika z akt postępowania, decyzja Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lipca 2008r. doręczona została skarżącemu w dniu 2 sierpnia 2008r. Od decyzji tej M. S. wniósł odwołanie składając je osobiście w siedzibie organu I instancji

w dniu 11 sierpnia 2008r. Z zestawienia powyższych dat wynika, że termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu 9 sierpnia 2008r. – sobota, natomiast odwołanie wniesiono w poniedziałek 11 sierpnia 2008r.

Przepisy kpa nie zawierają definicji "dnia ustawowo wolnego od pracy". Podstawą ustalenia dnia wolnego od pracy jest wyłącznie ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 6, poz. 297 ze zm.), która jednak nie określa, iż soboty (wszystkie) są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Takie uregulowanie znalazło się natomiast w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), która w art. 161 § 4 stanowi: "Jeżeli ostatni termin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy". Stwierdzić należy, iż co prawda w kpa nie obowiązuje regulacja przyjęta w Ordynacji podatkowej to jednak w orzecznictwie sądowoadministarcyjnym, stosując wykładnię funkcjonalną art. 57 § 4 kpa, uznano sobotę za dzień równoważny z dniem ustawowo wolnym od pracy. Taka wykładnia art. 57 § 4 kpa znalazła wyraz m. in. w uchwale 7 sędziów NSA

z dnia 25 czerwca 2001r. FPS7/00, w której przyjęto, że jeżeli dzień wolny od pracy w pięciodniowym tygodniu pracy przypada w sobotę (nieobjętą ustawą z dnia 18 stycznia 1951r.) to dzień ten należy uznać za równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 kpa w zw. z art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995r.

o NSA. W uzasadnieniu uchwały NSA wskazał, iż są obecnie dwie kategorie dni wolnych od pracy, te które wynikają z ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy oraz te, które wynikają z zasady pięciodniowego tygodnia pracy przyjętej w Kodeksie pracy po zmianie wprowadzonej ustawą z dnia 1 marca 2001r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 28 poz. 301). Pięciodniowy tydzień pracy ma zatem charakter ustawowy i powszechny, zaś w praktyce dniem wolnym od pracy jest z reguły sobota. Strona ma w takim dniu ograniczoną możliwość nadania pisma w polskim urzędzie pocztowym stosownie do art. 57 § 5 kpa – z uwagi na ograniczony zakres ich funkcjonowania.

Dodatkowo wskazać należy, iż także w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), podobnie, jak w wcześniej w Ordynacji podatkowej, wprowadzono zasadę, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 83 § 2).

Strona postępowania administracyjnego może więc pozostawać

w uzasadnionym przekonaniu, że sobota jest traktowana jak dzień ustawowo wolny od pracy nie tylko w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ale także

w postępowaniu przed organami administracji publicznej na podstawie przepisów kpa.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł odwołanie od decyzji organu I instancji w poniedziałek 11 sierpnia 2008 r. Ostatni dzień terminu do wniesienia odwołania przypadał zaś w sobotę 9 sierpnia 2008 r. Oznacza to, zważywszy na powyższe wywody, że odwołanie zostało wniesione w terminie.

Biorąc pod uwagę powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 c i art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt