drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, III SA/Po 721/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-10-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 721/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2021-10-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-04-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Marzenna Kosewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska po rozpoznaniu 20 października 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...] marca 2021 r., nr [...], w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych na automacie bez zezwolenia, postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarga skierowana do Sądu na decyzję opisaną w rubrum niniejszego postanowienia nie była opłacona. W petitum skargi wniesiono o zwolnienie od ponoszenia opłaty od skargi.

Postanowieniem z 27 sierpnia 2021 r., sygn. akt III SPP/Po 57/21, starszy referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Zarządzeniem Przewodniczącego z [...] września 2021 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie [...]zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia doręczono [...] października 2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 1 zd. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej: "P.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. W myśl art. 220 § 3 P.p.s.a. sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W rozpatrywanej sprawie termin do uiszczenia należnego wpisu upływał [...] października 2021 r. W terminie tym skarżący wpisu nie uiścił.

Wobec powyższego w sentencji postanowienia, na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a., orzeczono o odrzuceniu skargi.Powered by SoftProdukt