drukuj    zapisz    Powrót do listy

6461 Wynalazki, Koszty sądowe, Urząd Patentowy RP, Oddalono zażalenie, II GZ 369/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 369/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-07-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-07-12
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Urszula Raczkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6461 Wynalazki
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 1319/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28
II GZ 545/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11
II GZ 168/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 § 2 ust. 1 pkt 7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Urszula Raczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1319/09 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału [...] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., zarządzeniem z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1319/09 na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.) wezwał Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 4 maja 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1319/09, w kwocie 100 zł.

Z. W. pismem z dnia 17 czerwca 2011 r. (nazwanym "skarga kasacyjna zarzutowa") wniósł "...żeby cofnięte zostało zarządzenie, uchylone, dotyczące uiszczenia nienależnego wpisu sądowego...".

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 220 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W zdaniu drugim tego przepisu ustawodawca przewidział możliwość wezwania wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. W myśl z kolei § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Na tej właśnie podstawie prawnej Z. W. został wezwany do uiszczenia wpisu od wniesionego w niniejszej sprawie zażalenia.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżący bezzasadnie kwestionuje wynikający z powyższych przepisów prawa obowiązek uiszczenia wpisu od zażalenia. Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł, a zatem określoną w tym przepisie kwotę skarżący obowiązany jest opłacić w wykonaniu zaskarżonego zarządzenia. Aby zatem zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w W. z dnia 4 maja 2011 r. zostało rozpoznane, musi zostać uiszczony należny od niego wpis.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i art. 198 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt