drukuj    zapisz    Powrót do listy

6290 Reforma rolna, Odrzucenie zażalenia, Starosta, Oddalono zażalenie, I OZ 816/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 816/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-10-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-16
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Joanna Runge -Lissowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6290 Reforma rolna
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II SAB/Łd 7/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-06-12
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184 w zw. z art. 197 par 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Łd 7/06 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi B. P. i J. P. na bezczynność Starosty Powiatu Z. w przedmiocie zwrotu nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 10.04.2008 r., sygn. akt II SAB Łd 7/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił, jako wniesione po terminie, zażalenie B. P. na postanowienie tego Sądu z dnia 14.11..2006 r. odrzucające zażalenie na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż odpis postanowienia z dnia 14.11.2007 r. doręczony był pełnomocnikowi ustanowionemu z urzędu dla B. P. w dniu 22.11.2007 r., zaś B. P., jako opiekunowi prawnemu J. P., w dniu 26.11.2007 r. W dniu 26.03.2008 r. B. P. wniósł do Sądu pismo, zatytułowane "skarga kasacyjna", które zostało zakwalifikowane jako zażalenie na postanowienie z dnia 14.11.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, iż zażalenie to złożone zostało z uchybieniem siedmiodniowego terminu wynikającego z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) i odrzucił je na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 tej ustawy.

Zażalenie na postanowienie z dnia 10.04.2008 r. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego B. P..

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie posiada usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 7 powołanej wyżej ustawy na postanowienie o odrzuceniu zażalenia przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia. Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, iż pismo B. P. z dnia 26.03.2008 r., zatytułowane "skarga kasacyjna", jest w istocie zażaleniem na postanowienie z dnia 14.11.2007 r., którym zostało odrzucone, sporządzone osobiście przez skarżącego zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Tym samym za słuszne uznać należy też stanowisko, iż powyższe zażalenie, złożone do Sądu pismem z dnia 26.03.2008 r., wniesione zostało z uchybieniem siedmiodniowego terminu wskazanego w art. 194 § 2 przywołanej ustawy. Jak wynika z akt sprawy odpis postanowienia z dnia 14.11.2007 r. doręczono adwokatowi, ustanowionemu dla B. P. z urzędu, w dniu 22.11.2007 r,. zaś samemu skarżącemu, jako ustawowemu przedstawicielowi J. P., w dniu 26.11.2007 r. Termin do wystąpienia z zażaleniem upływał więc najdalej w dniu 2.12.2007 r., zatem złożenie zażalenia w dniu 26.03.2008 r. nastąpiło bez wątpienia z uchybieniem ustawowego terminu. Zasadnie Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie strony jako spóźnione, zaś wydane w tym przedmiocie postanowienie w pełni odpowiada prawu.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt