drukuj    zapisz    Powrót do listy

6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f, Administracyjne postępowanie, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Oddalono zażalenie, II GZ 106/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 106/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2007-07-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-06-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krystyna Anna Stec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
III SA/Wa 2420/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-12
II GZ 257/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Krystyna Anna Stec po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 2420/06 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 22 marca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2420/06, Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2420/06, odrzucające zażalenie skarżącego na postanowienie tegoż Sądu o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. W.na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006 r., nr [...], w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny. Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 28 marca 2007 r. W dniu 4 kwietnia 2007 r. Z. W. złożył zażalenie na wspomniane zarządzenie podnosząc, że jest ono bezpodstawne.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Z treści § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wynika, że wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł. Skarżący, składając zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2007 r. odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, sygn. akt III SA/Wa 2420/06, nie uiścił przewidzianego cytowanym wyżej przepisem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. wpisu stałego od zażalenia. W tej sytuacji, zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, prawidłowo wezwał skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 cytowanej wyżej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oddalił zażalenie jako pozbawione usprawiedliwionych podstaw.

PG

-----------------------

3Powered by SoftProdukt