drukuj    zapisz    Powrót do listy

6262 Radni 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Inne, Rada Miasta, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, VIII SA/Wa 712/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 712/17 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2018-02-23  
Data wpływu
2017-09-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Sławomir Fularski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6262 Radni
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 1369 art. 155 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Grójcu na uchwałę Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2013 r. nr XLI/227/2013 w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę postanowił: stwierdzić istotne naruszenie prawa i poinformować Wojewodę Mazowieckiego o stwierdzonych uchybieniach.

Uzasadnienie

W dniu 22 maja 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) Prokurator Rejonowy w Grójcu (dalej: "skarżący") złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Mogielnicy (dalej także jako "organ") z dnia 29 maja 2013 r. nr XLI/227/2013 w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę.

Organ skargę tę przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 15 września 2017 r. (data nadania w urzędzie pocztowym).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.; dalej "uppsa") skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Natomiast § 2 ww. przepisu wskazuje, że organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Obowiązek organu dotyczący przekazania skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia wynikał również z ww. przepisu prawa w brzmieniu obowiązującym w dniu wniesienia skargi przez skarżącego.

W dniu 22 maja 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2013 r. Skargę organ otrzymał 26 maja 2014 r. (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy str. 23 - akt sądowych). Od tego dnia zaczął płynąć 30 dniowy termin w którym organ zobowiązany był do przekazania ww. skargi do sądu administracyjnego.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została przekazana dopiero w dniu 15 września 2017 r., a więc prawie po 28 miesiącach od daty jej wpływu do organu.

Przekazanie skargi po tak długim okresie stanowi istotne naruszenie prawa przez Radę Miejską w Mogielnicy.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 155 § 1 uppsa, należało orzec jak w sentencji postanowienia, zaś stosownie do treści art. 155 § 2 ww. ustawy organ, który otrzymał postanowienie, jest zobowiązany w terminie trzydziestu dni od dnia jego otrzymania rozpatrzyć je i powiadomić Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie o podjętych działaniach, które zapobiegną na przyszłość analogicznym naruszeniom prawa.Powered by SoftProdukt