drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, IV SAB/Po 24/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Po 24/08 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2009-03-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Bożena Popowska
Ewa Makosz-Frymus /przewodniczący sprawozdawca/
Maciej Dybowski
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane
I OSK 947/09 - Wyrok NSA z 2009-11-18
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus (spr.) Sędziowie WSA Maciej Dybowski WSA Bożena Popowska Protokolant sekr.sąd. Małgorzata Błoszyk po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 12 marca 2009 r. sprawy ze skargi A. K. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę /-/M. Dybowski /-/E. Makosz – Frymus /-/B. Popowska

Uzasadnienie

IV SAB/Po 24/08

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia (...) pełnomocnik A. K. J. K. zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci przesłania kopii pozwolenia lub pozwoleń na użytkowanie budynku mieszkalnego przy ulicy S. (...) w K. powołując się na przepisy art. 6 ust. 1 pkt 4a, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W odpowiedzi na ten wniosek Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. pismem z dnia (...) poinformował pełnomocnika A. K., że do złożonego wniosku nie mają zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie w piśmie tym organ przytoczył treść art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm. dalej kpa) prosząc pełnomocnika A. K. o zmodyfikowanie wniosku i oparcie go na przytoczonych przepisach, a także poinformował zainteresowanego o możliwości i sposobie przeglądania akt i robienia z nich notatek, bądź odpisów.

Pismo organu doręczono pełnomocnikowi A.K. w dniu (...).

W dniu (...) pełnomocnik A. K. radca prawny G. W. wniósł skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w załatwieniu wniosku o dostępie do informacji publicznej, tj. pozwolenia lub pozwoleń na użytkowanie budynku mieszkalnego przy ulicy S. (...) w K., zarzucając naruszenie przepisu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W ocenie skarżącej w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, a żądanie organu, by zmodyfikować podanie jest bezprawne ponieważ "jednostka rozporządza swoim prawem i dokonuje wyboru trybu postępowania według własnego uznania"

W związku z podniesionymi zarzutami pełnomocnik skarżącej wniósł o uwzględnienie skargi w trybie autokontroli, na podstawie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przez sadami administracyjnymi i przesłanie bez zbędnej zwłoki żądanej kopii, a w przypadku niezastosowania przez organ cytowanego przepisu uwzględnienie skargi na bezczynność i zobowiązanie organu do załatwienia wniosku w terminie określonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Pełnomocnik skarżącej wniósł także o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania (wynagrodzenia pełnomocnika, kosztów sądowych i kosztów udzielonego pełnomocnictwa – opłaty skarbowej).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. w odpowiedzi na skargę podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko dodając, że A. K. była w latach (...) –(...) stroną postępowania prowadzonego w sprawie budowy budynku mieszkalnego przez M. i B. N. przy ulicy S. (...) w K. Ponadto w ocenie organu wykonanie kopii pozwolenia lub pozwoleń na użytkowanie dotyczących budowy budynku mieszkalnego przy ulicy S. (...) w K. byłoby wykonaniem obowiązku za stronę z naruszeniem treści art. 73 § 1 kpa.

W posumowaniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. uznał skargę za bezzasadną i wniósł o jej odrzucenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 poz. 1270 ze zm., dalej ppsa) sąd administracyjny rozpatruje skargi na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4. Dotyczy to takich spraw, które mogą być zakończone decyzją lub postanowieniem, albo które odnoszą się do innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Sąd może rozpatrywać skargi na bezczynność organów wtedy gdy skarga dotyczy sprawy o charakterze administracyjnym.

Bezczynność organu administracji publicznej ma miejsce wówczas, gdy organ ten nie wydaje w terminach ustawowych decyzji, postanowień lub innych aktów albo nie podejmuje czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznana uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Dla uznania bezczynności konieczne jest zatem ustalenie, że organ administracji zobowiązany był, na podstawie przepisów prawa, do wydania decyzji lub innego aktu albo do podjęcia określonych czynności.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. w odpowiedzi na wniosek pełnomocnika A. K. z dnia (...) pismem z dnia (...), poinformował stronę, że co prawda nie może uzyskać informacji w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale może skorzystać z uprawnień wynikających z treści art. 73 kpa. Zgodnie z tym przepisem prawo do udostępnienia akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów służy stronie w każdym stadium postępowania. Zatem organ administracji publicznej zobowiązany jest umożliwić stronie w każdym stadium postępowania przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek lub odpisów. Dotyczy to także spraw, w których postępowanie zostało zakończone (wyrok NSA w Szczecinie sygn. II SA/Sz 80/06 z dnia 23 listopada 2006 – Lex 296025). Oznacza to, że uprawnienie do przeglądania akt i robienia z nich notatek i odpisów przysługuje stronie postępowania od daty wszczęcia postępowania do daty doręczenia jej decyzji administracyjnej w postępowaniu przed organem pierwszej instancji, a także w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniach nadzwyczajnych oraz po zakończeniu postępowania w sprawie.

Skarżąca była stroną postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego przy ulicy S. (...) w K. toczącego się w latach (...) – (...), a więc jest, zgodnie z art. 73 § 1 kpa, uprawniona do przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek oraz odpisów.

Natomiast uwzględniając treść art. 73 § 1 kpa, brak jest podstaw do przyjęcia, że stronie postępowania administracyjnego przysługuje prawo do żądania, aby organ administracyjny wykonał kopie dokumentu i przesłał stronie.

Organ administracyjny nie ma takiego obowiązku gdyż utrwalenie wiadomości zawartych w aktach administracyjnych w postaci notatek lub odpisów, mocą przepisu art. 73 § 1 kpa, powierzono stronie, bez względu na użyte do utrwalenia wiadomości środki techniczne.

W ocenie Sądu rację miał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. stwierdzając, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może mieć zastosowania w sprawie z wniosku strony o wydanie dokumentu z akt sprawy administracyjnej, która toczyła się z udziałem tej osoby.

W art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ustawodawca zastrzegł, że przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami nie publicznymi.

Jeżeli więc obowiązują odmienne regulacje dotyczące zasady i trybu udzielania informacji publicznych, to te odrębne przepisy będą miały pierwszeństwo przed ustawą o dostępie do informacji publicznej. Takie odrębne uregulowanie zawierają art. 73 – 74 kpa, które regulują dostęp do akt spraw administracyjnych.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że organ nie pozostał bezczynny po wpłynięciu wniosku pełnomocnika A. K. z dnia (...). Organ udzielił stronie informacji o trybie i zasadach uzyskania żądanego dokumentu.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 151 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

/-/ M. Dybowski /-/ E. Makosz-Frymus /-/ B. Popowska

KB/Powered by SoftProdukt