drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Administracyjne postępowanie Wyłączenie sędziego, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 224/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 224/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-03-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-04
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Stahl /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
VII SAB/Wa 20/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-29
II OZ 664/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 165, art. 167, art. 49, art. 184 w zw. z art. 197 i art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Stahl po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. E. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt VII SAB/Wa 20/06 uchylające w punkcie pierwszym zarządzenie tego Sądu z dnia 6 grudnia 2006 r. o pozostawieniu wniosku o wyłączenie sędziów bez rozpoznania oraz w punkcie drugim pozostawiające bez rozpoznania wniosek o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi M. E. w przedmiocie bezczynności Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 17 stycznia 2008 r. na podstawie art. 165 w związku z art. 167 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "ppsa", uchylił w punkcie pierwszym zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII tego Sądu z dnia 6 grudnia 2006 r. pozostawiające bez rozpoznania wniosek M. E. o wyłączenie sędziów oraz w punkcie drugim, na podstawie art. 49 § 2 ppsa, pozostawił bez rozpoznania wniosek M. E. o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi M. E. w przedmiocie bezczynności Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyła M. E., reprezentowana przez W. E.. W uzasadnieniu zażalenia podniesiono zarzuty dotyczące odrzucenia skargi oraz stwierdzono, że skoro sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie przestrzegają prawa to, w ocenie strony, oczywiste jest, iż nie można było zaskarżonego zarządzenia wydać na mocy przepisów art. 165, art. 167 oraz art. 49 ppsa.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Stosownie do art. 165 ppsa postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Zgodnie zaś z art. 167 ppsa powyższy przepis stosuje się odpowiednio do zarządzeń przewodniczącego. W myśl art. 49 § 1 ppsa zasadą jest, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania (art. 49 § 2 ppsa).

Z akt sprawy wynika, że M. E. złożyła wniosek o wyłączenie sędziów w piśmie z dnia 27 sierpnia 2006 r. oraz 3 października 2006 r. Przewodniczący Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 6 grudnia 2006 r. pozostawił bez rozpoznania wniosek M. E. o wyłączenie sędziów. Następnie, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., wezwano skarżącą do sprecyzowania wniosku o wyłączenie sędziów poprzez wskazanie imion i nazwisk sędziów, o których wyłączenie skarżąca wnosi oraz podania przyczyn wyłączenia, w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania. W. E. – pełnomocnik skarżącej, odebrała powyższe wezwanie 19 listopada 2007 r. i w zakreślonym terminie podała imiona i nazwiska sędziów, o których wyłączenie wnosiła skarżąca, nie podając jednak przyczyn, dlaczego domaga się wyłączenia. Tymczasem, przepis art. 19 ppsa, chociaż nie wyklucza możliwości wyłączenia nawet wszystkich sędziów danego sądu, jednakże konieczne jest uzasadnienie wniosku w stosunku do każdego sędziego z osobna. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wobec niewykonania obowiązków nałożonych na skarżącą zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., Sąd I instancji prawidłowo zastosował skutek płynący z brzmienia przepisu art. 49 § 2 ppsa i pozostawił bez rozpoznania wniosek M. E. o wyłączenie sędziów. Zaskarżone zarządzenie odpowiada zatem prawu, zaś zarzuty podniesione w zażaleniu nie zasługują na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ppsa.Powered by SoftProdukt