drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Przywrócenie terminu, Urząd Patentowy RP, Odmówiono przywrócenia terminu, VI SA/Wa 1810/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1810/12 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2013-07-25  
Data wpływu
2012-09-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dorota Wdowiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II GSK 248/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19
II GSK 871/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25
II GZ 583/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 85, art. 86 par. 1, art. 87
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. H. i A. GmbH, Austria o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi K. H. i A. GmbH, Austria na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]"[...] p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi A. GmbH, Austria

Uzasadnienie

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] unieważniono prawo ochronne na znak towarowy "[...]"[...] udzielone K. H..

W dniu 12 września 2012 r. wpłynęła skarga K. H. i A. GmbH, Austria, reprezentowanych przez rzecznika patentowego K. S.. W skardze wskazano, że K. H. na podstawie załączonej do skargi umowy przekazała prawa do przedmiotowego prawa ochronnego A. GmbH, Austria.

Nie załączono do skargi dokumentu wskazującego na osoby umocowane do reprezentacji A. GmbH, Austria. Sąd pismem z dnia 6 listopada 2012r. wezwał stronę skarżącą – A. GmbH, Austria, reprezentowaną przez rzecznika patentowego K. S. - do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej tj. oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem kopii wypisu z urzędowego rejestru, z którego wynikałby sposób i osoby upoważnione do reprezentacji strony skarżącej na dzień udzielenia załączonego do skargi pełnomocnictwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, w terminie trzydziestu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 12 listopada 2012 r. r. Strona na wezwanie Sądu nie złożyła dokumentu wskazującego na sposób oraz osoby umocowane do reprezentacji strony skarżącej na dzień wniesienia skargi.

Natomiast w dniu 12 grudnia 2012 r. wpłynął wniosek o przedłużenie o miesiąc terminu wykonania ww. wezwania Sądu z dnia 6 listopada 2012 r. Podniesiono, że osoba odpowiedzialna w firmie skarżącej za dostarczenie ww. dokumentu była listopadzie 2012 r. na obecnie wysłany pocztą dokument nie został jeszcze dostarczony.

Wezwanie Sądu z dnia 6 listopada 2012 r.. nie zostało wykonane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 stycznia 2013 r. odrzucił skargę złożoną przez A. GmbH, Austria, ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych skargi. W uzasadnieniu postanowienia podkreślono, że termin do usunięcia braków formalnych skargi jest terminem ustawowym. Terminy ustawowe wyznaczone stronom, podmiotom na prawach strony i uczestnikom postępowania nie mogą być skracane ani wydłużane. Ponadto skarżąca spółka, decydując się na rozpoczęcie działalności na terytorium Polski, powinna należycie zabezpieczyć swoje interesy, m.in. poprzez przygotowanie dokumentów uwierzytelniających prawidłowość udzielanych w imieniu spółki pełnomocnictw do reprezentacji jej m. in. w postępowaniu sądowoadministracyjnym (vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2006 r. sygn. akt I FSK 29/06).

Do dnia wydania postanowienia, pomimo upływu 80 dni od dnia doręczenia wezwania pełnomocnikowi strony skarżącej, przedmiotowe dokumenty nie wpłynęły do Sądu.

W pismem z dnia 20 marca 2013 r. K. H. i A. GmbH, Austria wnieśli o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi uzasadniono tym, że osoba uprawniona do dostarczenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania A. GmbH, Austria, tj. M. M., był długo nieobecny i dopiero w grudniu 2012 r. przesłał pocztą kserokopię tego dokumentu w języku niemieckim. Do chwili złożenia wniosku o przywrócenie terminu

ten dokument drogą pocztową nie wpłynął do pełnomocnika strony skarżącej przedmiotowy dokument. Dopiero przed złożeniem wniosku pełnomocni strony skarżącej otrzymał skan dokumentu wysłanego wcześniej pocztą. Powyższe opóżnienie spowodowane było okresem urlopowym w czasie świąt Bożego Narodzenia, pobytem za granicą M. M., a następnie jego chorobą w styczniu 2013 r.

Do wniosku załączono otrzymanego z Austrii drogą mailową kopię skanu dokumentu w języku niemieckim.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej cyt. jako p.p.s.a.) czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, przy czym, w przypadku jeżeli strona nie dokonała czynności bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 p.p.s.a.).

Tryb złożenia wniosku szczegółowo reguluje art. 87 p.p.s.a. W myśl § 1 pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Natomiast § 2 stanowi, że w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Kryterium braku winy o jakiej mowa w art. 87 § 2 p.p.s.a stanowiące przesłankę zasadności wniosku o przywrócenie terminu polega na dopełnieniu przez stronę obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Zarówno w nauce postępowania administracyjnego, jak i w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, panuje zgodność, że oceniając wystąpienie tej przesłanki, sąd powinien przyjąć obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego należycie dbającego o swoje interesy. (J.P. Tarno – "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Komentarz" Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004, s. 149). O braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku - por. postanowienie NSA z dnia 2 października 2002 r., V SA 793/02 (M.Pr. 2002, nr 23, s. 1059).

Wykazane przez stronę skarżącą okoliczności nie wykluczały możliwości zachowania terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Jak już podniesiono w postanowieniu z dnia 31 stycznia 2013 r., skarżąca spółka, decydując się na rozpoczęcie działalności na terytorium Polski, powinna należycie zabezpieczyć swoje interesy, m.in. poprzez przygotowanie dokumentów uwierzytelniających prawidłowość udzielanych w imieniu spółki pełnomocnictw do reprezentacji jej m. in. w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zakreślony wezwaniem Sądu z dnia 8 listopada 2012 r. 30-dniowy termin na uzupełnienie braków formalnych skargi poprzez złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej tj. oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem kopii wypisu z urzędowego rejestru, z którego wynikałby sposób i osoby upoważnione do reprezentacji strony skarżącej na dzień udzielenia załączonego do skargi pełnomocnictwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, w ocenie Sądu był wystarczający. Ze wskazanych we wniosku o przywrócenie terminu przez pełnomocnika strony skarżącej okoliczności wynika brak zainteresowania strony skarżącej w popieraniu przedmiotowej skargi.

Z powyższych względów na mocy art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencjiPowered by SoftProdukt