drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  , Odmówiono dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym, I OPS 6/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OPS 6/17 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2018-04-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2017-10-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jacek Chlebny /przewodniczący/
Czesława Nowak-Kolczyńska
Maciej Dybowski /sprawozdawca/
Maria Wiśniewska
Olga Żurawska - Matusiak
Marek Stojanowski
Jolanta Sikorska
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Treść wyniku
Odmówiono dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 1369 art. 33 § 2 w zw. z art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny (przewodniczący) Sędziowie NSA: Maciej Dybowski (sprawozdawca) Czesława Nowak – Kolczyńska (współsprawozdawca) Maria Wiśniewska Marek Stojanowski Jolanta Sikorska Olga Żurawska - Matusiak po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku X z siedzibą w [...] o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych: postanawia: odmówić dopuszczenia X z siedzibą w [...] do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika U Z A S A D N I E N I E Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej: ppsa), w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie, złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek z dnia [...] października 2017 r. o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: "Czy art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922; dalej jako: uodo) i art. 22 uodo w zw. z art. 7, 75 i 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257; dalej jako: kpa) dopuszcza ograniczenie dowodów, jakie w prowadzonym postępowaniu powinien uwzględnić organ do spraw ochrony danych osobowych – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a w konsekwencji czy ustalając przynależność do Kościoła Katolickiego dla potrzeb zastosowania przepisów uodo, GIODO musi opierać się wyłącznie na akcie chrztu z właściwą adnotacją wskazującą na dopełnienie wewnętrznych procedur kościelnych? Czy ustalając przynależność osoby do kościoła lub związku wyznaniowego dla potrzeb zastosowania art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 uodo organ powinien oprzeć się wyłącznie na dowodach wynikających z regulacji wewnętrznych danego kościoła lub związku wyznaniowego także wówczas, gdy przedstawienie takiego dowodu z przyczyn niezależnych od strony jest niemożliwe?" Pismem z [...] lutego 2018 r. X z siedzibą w [...] (dalej X) wniosło o dopuszczenie do udziału w charakterze strony w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. W uzasadnieniu wniosku X wskazało na istotny związek tej sprawy ze swoją działalnością statutową. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: W myśl art. 9 ppsa organizacja społeczna, w zakresie swojej działalności statutowej, może brać udział w postępowaniu w przypadkach określonych w tej ustawie. Wypada zatem podkreślić, że zgodnie z art. 33 § 2 ppsa, udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 ppsa, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. W charakterze uczestnika organizacja społeczna może przystąpić do danego postępowania, jeżeli: 1) wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego i brała udział w toczącym się uprzednio postępowaniu administracyjnym, ale nie wniosła skargi (art. 33 § 1 ppsa); 2) wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, ale nie brała udziału w toczącym się uprzednio postępowaniu administracyjnym (art. 33 § 2 in principio ppsa); 3) wynik tego postępowania dotyczy interesu prawnego innych osób, a sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności (art. 33 § 2 in fine ppsa). Dla oceny złożonego wniosku o przystąpienie do udziału w postępowaniu kluczowe znaczenie ma jego charakter. Należało zatem uwzględnić, że postępowanie w sprawie podjęcia uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych (art. 15 § 1 pkt 2 ppsa), nie jest postępowaniem "w sprawach innych osób" w rozumieniu art. 33 § 2 ppsa. W postępowaniu zainicjowanym abstrakcyjnym pytaniem prawnym, o którym mowa w art. 15 § 1 pkt 2 ppsa mogą uczestniczyć podmioty wnoszące o podjęcie uchwały lub w ich zastępstwie osoby przez nie upoważnione oraz wskazane w art. 265 ppsa Nie mogą zatem brać w nim udziału inne podmioty, nawet wtedy, gdy uważają, że wynik tego postępowania dotyczy ich interesu prawnego. Skoro zatem niniejsze postępowanie dotyczy wniosku złożonego w trybie art. 264 § 2 w zw. z art. 15 § 1 pkt 2 ppsa należało przyjąć, że ustawa procesowa nie przewiduje udziału organizacji społecznej w postępowaniu o podjęcie uchwały abstrakcyjnej. W związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do dopuszczenia do udziału w sprawie X z siedzibą w [...]. Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 33 § 2 w zw. z art. 193 ppsa, postanowił jak w sentencji. P O S T A N O W I E N I E Dnia 16 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny (przewodniczący) Sędziowie NSA: Maciej Dybowski (sprawozdawca) Czesława Nowak – Kolczyńska (współsprawozdawca) Maria Wiśniewska Marek Stojanowski Jolanta Sikorska Olga Żurawska - Matusiak po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Y z siedzibą w [...] o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych postanawia: odmówić dopuszczenia Y z siedzibą w [...] do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika U Z A S A D N I E N I E Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej: ppsa), w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie, złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek z dnia [...] października 2017 r. o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: "Czy art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922; dalej jako: uodo) i art. 22 uodo w zw. z art. 7, 75 i 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257; dalej jako: kpa) dopuszcza ograniczenie dowodów, jakie w prowadzonym postępowaniu powinien uwzględnić organ do spraw ochrony danych osobowych – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a w konsekwencji czy ustalając przynależność do Kościoła Katolickiego dla potrzeb zastosowania przepisów uodo, GIODO musi opierać się wyłącznie na akcie chrztu z właściwą adnotacją wskazującą na dopełnienie wewnętrznych procedur kościelnych? Czy ustalając przynależność osoby do kościoła lub związku wyznaniowego dla potrzeb zastosowania art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 uodo organ powinien oprzeć się wyłącznie na dowodach wynikających z regulacji wewnętrznych danego kościoła lub związku wyznaniowego także wówczas, gdy przedstawienie takiego dowodu z przyczyn niezależnych od strony jest niemożliwe?" Pismem z [...] marca 2018 r. Y z siedzibą w [...] (dalej Y) wniosło o dopuszczenie do udziału w charakterze strony w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. W uzasadnieniu wniosku Y wskazało na przeszkody w uzyskaniu dostępu przez byłych członków związków wyznaniowych do ich danych osobowych, w szczególności powołując się na art. 31 § 1 kpa i art. 9 ppsa oraz na postanowienia Statutu Stowarzyszenia. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: W myśl art. 9 ppsa organizacja społeczna, w zakresie swojej działalności statutowej, może brać udział w postępowaniu w przypadkach określonych w tej ustawie. Wypada zatem podkreślić, że zgodnie z art. 33 § 2 ppsa, udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 ppsa, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. W charakterze uczestnika organizacja społeczna może przystąpić do danego postępowania, jeżeli: 1) wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego i brała udział w toczącym się uprzednio postępowaniu administracyjnym, ale nie wniosła skargi (art. 33 § 1 ppsa); 2) wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, ale nie brała udziału w toczącym się uprzednio postępowaniu administracyjnym (art. 33 § 2 in principio ppsa); 3) wynik tego postępowania dotyczy interesu prawnego innych osób, a sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności (art. 33 § 2 in fine ppsa). Dla oceny złożonego wniosku o przystąpienie do udziału w postępowaniu kluczowe znaczenie ma jego charakter. Należało zatem uwzględnić, że postępowanie w sprawie podjęcia uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych (art. 15 § 1 pkt 2 ppsa), nie jest postępowaniem "w sprawach innych osób" w rozumieniu art. 33 § 2 ppsa. W postępowaniu zainicjowanym abstrakcyjnym pytaniem prawnym, o którym mowa w art. 15 § 1 pkt 2 ppsa mogą uczestniczyć podmioty wnoszące o podjęcie uchwały lub w ich zastępstwie osoby przez nie upoważnione oraz wskazane w art. 265 ppsa. Nie mogą zatem brać w nim udziału inne podmioty, nawet wtedy, gdy uważają, że wynik tego postępowania dotyczy ich interesu prawnego. Skoro zatem niniejsze postępowanie dotyczy wniosku złożonego w trybie art. 264 § 2 w zw. z art. 15 § 1 pkt 2 ppsa należało przyjąć, że ustawa procesowa nie przewiduje udziału organizacji społecznej w postępowaniu o podjęcie uchwały abstrakcyjnej. W związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do dopuszczenia do udziału w sprawie Y z siedzibą w [...]. Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 33 § 2 w zw. z art. 193 ppsa, postanowił jak w sentencji.

Uzasadnienie

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 16 kwietnia 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:

Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny (przewodniczący)

Sędziowie NSA: Maciej Dybowski (sprawozdawca)

Czesława Nowak – Kolczyńska (współsprawozdawca)

Maria Wiśniewska

Marek Stojanowski

Jolanta Sikorska

Olga Żurawska - Matusiak

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r.

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej

wniosku X z siedzibą w [...]

o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika

w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich

o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych:

postanawia:

odmówić dopuszczenia X z siedzibą w [...] do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika

U Z A S A D N I E N I E

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej: ppsa), w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie, złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek z dnia [...] października 2017 r. o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego:

"Czy art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922; dalej jako: uodo) i art. 22 uodo w zw. z art. 7, 75 i 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257; dalej jako: kpa) dopuszcza ograniczenie dowodów, jakie w prowadzonym postępowaniu powinien uwzględnić organ do spraw ochrony danych osobowych – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a w konsekwencji czy ustalając przynależność do Kościoła Katolickiego dla potrzeb zastosowania przepisów uodo, GIODO musi opierać się wyłącznie na akcie chrztu z właściwą adnotacją wskazującą na dopełnienie wewnętrznych procedur kościelnych?

Czy ustalając przynależność osoby do kościoła lub związku wyznaniowego dla potrzeb zastosowania art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 uodo organ powinien oprzeć się wyłącznie na dowodach wynikających z regulacji wewnętrznych danego kościoła lub związku wyznaniowego także wówczas, gdy przedstawienie takiego dowodu z przyczyn niezależnych od strony jest niemożliwe?"

Pismem z [...] lutego 2018 r. X z siedzibą w [...] (dalej X) wniosło o dopuszczenie do udziału w charakterze strony w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.

W uzasadnieniu wniosku X wskazało na istotny związek tej sprawy ze swoją działalnością statutową.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 9 ppsa organizacja społeczna, w zakresie swojej działalności statutowej, może brać udział w postępowaniu w przypadkach określonych w tej ustawie. Wypada zatem podkreślić, że zgodnie z art. 33 § 2 ppsa, udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 ppsa, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.

W charakterze uczestnika organizacja społeczna może przystąpić do danego postępowania, jeżeli:

1) wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego i brała udział w toczącym się uprzednio postępowaniu administracyjnym, ale nie wniosła skargi (art. 33 § 1 ppsa);

2) wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, ale nie brała udziału w toczącym się uprzednio postępowaniu administracyjnym (art. 33 § 2 in principio ppsa);

3) wynik tego postępowania dotyczy interesu prawnego innych osób, a sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności (art. 33 § 2 in fine ppsa).

Dla oceny złożonego wniosku o przystąpienie do udziału w postępowaniu kluczowe znaczenie ma jego charakter. Należało zatem uwzględnić, że postępowanie w sprawie podjęcia uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych (art. 15 § 1 pkt 2 ppsa), nie jest postępowaniem "w sprawach innych osób" w rozumieniu art. 33 § 2 ppsa. W postępowaniu zainicjowanym abstrakcyjnym pytaniem prawnym, o którym mowa w art. 15 § 1 pkt 2 ppsa mogą uczestniczyć podmioty wnoszące o podjęcie uchwały lub w ich zastępstwie osoby przez nie upoważnione oraz wskazane w art. 265 ppsa Nie mogą zatem brać w nim udziału inne podmioty, nawet wtedy, gdy uważają, że wynik tego postępowania dotyczy ich interesu prawnego.

Skoro zatem niniejsze postępowanie dotyczy wniosku złożonego w trybie art. 264 § 2 w zw. z art. 15 § 1 pkt 2 ppsa należało przyjąć, że ustawa procesowa nie przewiduje udziału organizacji społecznej w postępowaniu o podjęcie uchwały abstrakcyjnej. W związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do dopuszczenia do udziału w sprawie X z siedzibą w [...].

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 33 § 2 w zw. z art. 193 ppsa, postanowił jak w sentencji.

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 16 kwietnia 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:

Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny (przewodniczący)

Sędziowie NSA: Maciej Dybowski (sprawozdawca)

Czesława Nowak – Kolczyńska (współsprawozdawca)

Maria Wiśniewska

Marek Stojanowski

Jolanta Sikorska

Olga Żurawska - Matusiak

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r.

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej

wniosku Y z siedzibą w [...]

o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika

w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich

o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych

postanawia:

odmówić dopuszczenia Y z siedzibą w [...] do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika

U Z A S A D N I E N I E

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej: ppsa), w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie, złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek z dnia [...] października 2017 r. o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego:

"Czy art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922; dalej jako: uodo) i art. 22 uodo w zw. z art. 7, 75 i 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257; dalej jako: kpa) dopuszcza ograniczenie dowodów, jakie w prowadzonym postępowaniu powinien uwzględnić organ do spraw ochrony danych osobowych – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a w konsekwencji czy ustalając przynależność do Kościoła Katolickiego dla potrzeb zastosowania przepisów uodo, GIODO musi opierać się wyłącznie na akcie chrztu z właściwą adnotacją wskazującą na dopełnienie wewnętrznych procedur kościelnych?

Czy ustalając przynależność osoby do kościoła lub związku wyznaniowego dla potrzeb zastosowania art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 uodo organ powinien oprzeć się wyłącznie na dowodach wynikających z regulacji wewnętrznych danego kościoła lub związku wyznaniowego także wówczas, gdy przedstawienie takiego dowodu z przyczyn niezależnych od strony jest niemożliwe?"

Pismem z [...] marca 2018 r. Y z siedzibą w [...] (dalej Y) wniosło o dopuszczenie do udziału w charakterze strony w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.

W uzasadnieniu wniosku Y wskazało na przeszkody w uzyskaniu dostępu przez byłych członków związków wyznaniowych do ich danych osobowych, w szczególności powołując się na art. 31 § 1 kpa i art. 9 ppsa oraz na postanowienia Statutu Stowarzyszenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 9 ppsa organizacja społeczna, w zakresie swojej działalności statutowej, może brać udział w postępowaniu w przypadkach określonych w tej ustawie. Wypada zatem podkreślić, że zgodnie z art. 33 § 2 ppsa, udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 ppsa, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.

W charakterze uczestnika organizacja społeczna może przystąpić do danego postępowania, jeżeli:

1) wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego i brała udział w toczącym się uprzednio postępowaniu administracyjnym, ale nie wniosła skargi (art. 33 § 1 ppsa);

2) wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, ale nie brała udziału w toczącym się uprzednio postępowaniu administracyjnym (art. 33 § 2 in principio ppsa);

3) wynik tego postępowania dotyczy interesu prawnego innych osób, a sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności (art. 33 § 2 in fine ppsa).

Dla oceny złożonego wniosku o przystąpienie do udziału w postępowaniu kluczowe znaczenie ma jego charakter. Należało zatem uwzględnić, że postępowanie w sprawie podjęcia uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych (art. 15 § 1 pkt 2 ppsa), nie jest postępowaniem "w sprawach innych osób" w rozumieniu art. 33 § 2 ppsa. W postępowaniu zainicjowanym abstrakcyjnym pytaniem prawnym, o którym mowa w art. 15 § 1 pkt 2 ppsa mogą uczestniczyć podmioty wnoszące o podjęcie uchwały lub w ich zastępstwie osoby przez nie upoważnione oraz wskazane w art. 265 ppsa. Nie mogą zatem brać w nim udziału inne podmioty, nawet wtedy, gdy uważają, że wynik tego postępowania dotyczy ich interesu prawnego.

Skoro zatem niniejsze postępowanie dotyczy wniosku złożonego w trybie art. 264 § 2 w zw. z art. 15 § 1 pkt 2 ppsa należało przyjąć, że ustawa procesowa nie przewiduje udziału organizacji społecznej w postępowaniu o podjęcie uchwały abstrakcyjnej. W związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do dopuszczenia do udziału w sprawie Y z siedzibą w [...].

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 33 § 2 w zw. z art. 193 ppsa, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt