drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Właściwość sądu, Inspektor Transportu Drogowego, Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego, III SA/Łd 466/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-01-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 466/21 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2022-01-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-05-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Anna Dębowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Właściwość sądu
Skarżony organ
Inspektor Transportu Drogowego
Treść wyniku
Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 59 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

21 stycznia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Anna Dębowska po rozpoznaniu 21 stycznia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego postanawia: 1. stwierdzić swą niewłaściwość; 2. przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach. e.g.

Uzasadnienie

M. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2325, ze zm.), zwanej dalej jako: "p.p.s.a.", zasadą w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest, że do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W art. 13 § 3 p.p.s.a. ustawodawca umocował jednakże Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do przekazania w drodze rozporządzenia wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości. Na tej podstawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał w dniu 18 kwietnia 2011 r. rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 89, poz. 506, ze zm.). Na mocy § 1 tego rozporządzenia rozpoznawanie spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczących nałożenia kar pieniężnych, o których mowa wart. 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874, ze zm.), zostało przekazane wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

Zaskarżona decyzja została wydana na podstawie art. 92a ustawy o transporcie drogowym. Z akt sprawy wynika, że zarówno siedziba "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której skarżący zarządza transportem, jak i jego adres zamieszkania wskazany w toku postępowania przed organami administracji i w skardze to [...] R., ul. B 144D. R. są miastem w powiecie wodzisławskim, w województwie śląskim. Z akt sprawy również wynika, że inny adres skarżącego to ul. C 55G, [...] P.. Miasto P. również jest w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który zgodnie z § 1 pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652, ze zm.) jest właściwy dla obszaru województwa śląskiego.

Zgodnie z art. 59 § 1 p.p.s.a. jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Następstwem przekazania sprawy z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, właściwemu według rozporządzenia miejscowo Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach, będzie dogodniejszy dla stron dostęp do sądu rozpoznającego sprawę i pełniejsza realizacja konstytucyjnej zasady prawa do sądu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., sąd orzekł, jak w postanowieniu.

E.G.Powered by SoftProdukt