drukuj    zapisz    Powrót do listy

6219 Inne o symbolu podstawowym 621, Odrzucenie skargi, Minister Obrony Narodowej, Odrzucono skargę, II SA/Wa 1409/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1409/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-08-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Przemysław Szustakiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OZ 424/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26
Skarżony organ
Minister Obrony Narodowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. na decyzję Ministra Oborny Narodowej z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich za lokal mieszkalny p o s t a n a w i a: - odrzucić skargę-

Uzasadnienie

II SA/Wa 1409/07

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2007 r. (data stempla pocztowego) M. H. wniósł do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Oborny Narodowej z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich za lokal mieszkalny.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis (art. 212 § 1 cyt. ustawy). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 cyt. ustawy).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1409/07 wezwano M. H. do uiszczenia wpisu należnego od przedmiotowej skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 24 września 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

Ponieważ M. H. nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 w cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt