drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Prezydent Miasta, Zobowiązano do dokonania czynności, IV SAB/Gl 57/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Gl 57/09 - Wyrok WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2009-10-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-08-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Małgorzata Walentek
Stanisław Nitecki
Tadeusz Michalik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Zobowiązano do dokonania czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Stanisław Nitecki Sędzia WSA Małgorzata Walentek Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Janecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2009 r. sprawy ze skargi G. W. na bezczynność Prezydenta Miasta M. w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Prezydenta Miasta M. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] roku w terminie 14 dni, 2) zasądza od Prezydenta Miasta M. na rzecz skarżącego kwotę [...] zł ( [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. skarżący G.W. wystąpił do Prezydenta Miasta M.- - z wnioskiem o udostępnienie wszystkich listów elektronicznych, które zostały odebrane i wysłane z poczty elektronicznej o adresie [...] w okresie od [...] do [...]r., poprzez przesłanie ich na adres elektroniczny: [...] bądź jeśli udzielenie informacji w tej formie nie będzie możliwe - w formie kserokopii na adres zamieszkania skarżącego.

W piśmie z dnia [...]r. Prezydent Miasta M. poinformował G.W., "że z uwagi na problemy techniczne" nie jest w stanie udostępnić wymienionemu żądanych tych informacji. Wskazał przy tym na art. 14 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia [...]r., nie przytaczając wszakże jego treści.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarżący G.W. postawił zarzut bezczynności polegającej na nieudzieleniu przez Prezydenta Miasta M. odpowiedzi na jego wniosek z dnia [...]r. o udostępnienie informacji publicznej. Wniósł o zobowiązanie organu do udostępnienia żądanej przez niego informacji oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wskazał, że wnioskowane informacje należą do kategorii informacji publicznych, o jakich mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, i podlegają udostępnieniu na mocy przepisów art. 2 ust. 1 tej ustawy. Podkreślił, że pomimo upływu terminu określonego wart. 13 ust. 1 powołanej ustawy, strona przeciwna nie udostępniła skarżącemu wnioskowanych informacji publicznych, pozostając w tym zakresie w bezczynności. Nie powiadomiła też w tym terminie o powodach opóźnienia i nie wskazała nowego terminu, w jakim udostępni skarżącemu wnioskowane informacje.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta M. wniósł o jej oddalenie. Podnosił, że przedmiotowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpłynął do Urzędu Miasta M. w dniu [...] roku. W dniu [...] sporządzona została (a następnie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania skarżącego) odpowiedź organu administracji, w której podniesiono, że udostępnienie żądanych informacji jest niemożliwe ze względów technicznych. Pisma powyższego skarżący jednak nie odebrał z placówki pocztowej, pomimo dwukrotnej awizacji (w dniach [...] i [...]r.). Nie można zatem, zdaniem organu, podzielić wyrażonego w uzasadnieniu skargi stanowiska, iż w dniu jej wniesienia (data wpływu do Urzędu Miasta w M. - [...] roku) pozostawał on w stanie bezczynności. organ podkreślił, że jeżeli bezczynność organu administracji identyfikować ze stanem polegającym na niewykonywaniu przez ten organ prawem przewidzianych kompetencji, to w dacie wniesienia skargi stan taki nie istniał. Gdyby Skarżący podjął awizowane pismo, to mógłby, nie zgadzając się z jego treścią, skorzystać z innych, przewidzianych przepisami prawa środków prawnych w celu zanegowania stanowiska organu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Problematyka dostępu do informacji publicznej uregulowana została w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Zgodnie z art. 1 powołanej ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Informację publiczną w świetle ugruntowanego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie swych kompetencji. Informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno – technicznej.

Obowiązek wydania decyzji administracyjnej ustawodawca przewidział natomiast tylko w takim wypadku, gdy informacja, której udostępnienia żąda określony podmiot jest informacją publiczną, lecz organ odmawia jej udostępnienia.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym, co nie pozwala zainteresowanemu zapoznać się z jej treścią inaczej niż wskutek złożenia wniosku do odpowiedniego organu o udzielenie informacji.

Z bezczynnością organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej będziemy mieli zatem do czynienia, gdy organ zobowiązany do podjęcia czynności materialno - technicznej w przedmiocie udostępnienia żądanej informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje.

Jednocześnie należy podkreślić, że w tego typu sprawach wnioskodawca domaga się udzielenia informacji, czyli wskazania zgodnego z wnioskiem. Przedstawienie informacji innej niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca lub też informacji wymijającej, może powodować jego uzasadnione wątpliwości co do tego, czy organ w ogóle udzielił odpowiedzi, co w takiej sytuacji należy traktować jako nieudzielanie żądanej informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 13 ust. 2 i 15 ust. 2. Natomiast jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W niniejszej sprawie skarżący wystąpił z żądaniem udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia wszystkich listów elektronicznych, które zostały odebrane i wysłane z poczty elektronicznej o adresie [...] w okresie od [...] do [...]r., poprzez przesłanie ich na adres elektroniczny: [...] bądź jeśli udzielenie informacji w tej formie nie będzie możliwe - w formie kserokopii na adres zamieszkania skarżącego.

W ocenie Sądu żądanie skarżącego dotyczyło informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zdaniem zaś organu, załatwił on wniosek skarżącego poprzez wysłanie do niego – wyżej już przytoczonego - pisma z dnia [...]r..

Sąd po przeanalizowaniu materiału dowodowego nie podzielił stanowiska organu administracji.

Analiza treści pisma z dnia [...]r. wskazuje, że skarżącemu nie udzielono odpowiedzi zgodnie z żądaniem i co więcej wskazuje na niezrozumienie przez organ treści przywołanego tamże przepisu prawa.

Wskazany przez organ przepis art. 14 ust. 1 omawianej ustawy stanowi bowiem, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Przepis ten należy wszakże odczytywać łącznie z jego ustępem 2, który stanowi, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Innymi słowy przepis art. 14 ust. 1 omawianej ustawy dotyczy odmowy udzielenia informacji w określonej formie, a nie odmowy udzielenia danej informacji w ogóle.

Z analizy treści pisma organu do skarżącego z dnia [...]r. wynika natomiast jedynie informacja o odmowie udostępnienia żądanej informacji w ogóle "z uwagi na problemy techniczne".

Organ nie wskazał bowiem w tym piśmie , że informacji nie może udzielić we wskazanej przez skarżącego formie (w formie poczty elektronicznej lub kserokopii dokumentów) oraz co istotne nie wskazał , w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie (art. 14 ust. 2 ustawy).

Powyższe prowadzi do wniosku, iż wspomniane pismo organu w zasadzie należy traktować jako odmowę udzielenia informacji publicznej.

Tymczasem jak już wspomniano wyżej zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 cyt. wyżej ustawy odmowa udostępnienia informacji publicznej (...) przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji.

Stąd też podjęte dotąd działania organu nie zasługują na akceptację.

Organ winien bowiem w przypadku niemożności udzielenia skarżącemu żądanej informacji we wskazanej przez skarżącego formie, wskazać mu - w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie (art. 14 ust. 2 ustawy). Względnie w przypadku, gdy zamierza odmówić skarżącemu udzielenia żądanej informacji uczynić to w prawem przewidzianej formie, a mianowicie w formie decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 ustawy).

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w oparciu o art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.

Konsekwencją niniejszego rozstrzygnięcia Sądu jest konieczność ponownego rozpatrzenia wniosku skarżącego przez organ, z uwzględnieniem oceny prawnej i wskazań zawartych w uzasadnieniu niniejszego wyroku, stosownie do treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

O kosztach postępowania orzeczono po myśli art. 200 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt