drukuj    zapisz    Powrót do listy

, , Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, II SA 2550/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA 2550/02 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2004-03-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2002-07-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Izabela Głowacka-Klimas /sprawozdawca/
Magdalena Bosakirska
Zdzisław Romanowski /przewodniczący/
Sygn. powiązane
GSK 940/04 - Wyrok NSA z 2005-01-07
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia del. NSA Zdzisław Romanowski, Sędziowie WSA Magdalena Bosakirska, Asesor WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.), Protokolant Kinga Płociak, po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2004 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Handlowego "J." Sp. z o.o. P. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] września 1999 r. Nr [...] w przedmiocie uznania prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] lipca 1986r. Urząd Patentowy RP dokonał rejestracji znaku towarowego słownego "[...]" na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "J." – W., za numerem [...].

Postanowieniem z dnia [...] listopada 1996r. Urząd Patentowy dokonał zmiany w rejestrze znaków towarowych pod nr [...] wpisując jako uprawnionego – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." Sp. z o.o. w W.

Z wnioskiem o uznanie za wygasłe prawo z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego "[...]" z powodu zaprzestania przez uprawnionego prowadzenia działalności gospodarczej wystąpiło w dniu [...] stycznia 1998r. Przedsiębiorstwo Handlowe "J." Spółka z o.o. w P.

Wnioskodawca uzasadniał, że uprawnionym z rejestracji przedmiotowego znaku było przedsiębiorstwo państwowe, które uległo podziałowi na cztery samodzielne przedsiębiorstwa m.in. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "[...]" w W. i [...] Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." w P. Zatem uprawniony z rejestracji – przedsiębiorstwo państwowe – zaprzestało działalności gospodarczej z dniem [...] listopada 1991r. tzn. z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych (zarządzenie Nr [...] Ministra Przemysłu i Handlu). Przed dokonaniem podziału uprawniony z rejestracji znaku towarowego nie dokonał jego przeniesienia na rzecz żadnego konkretnego podmiotu i to same przedsiębiorstwa zobowiązane zostały do wypracowania zasad współpracy w zakresie ochrony przedmiotowego znaku towarowego do czego nie doszło, żaden z sukcesorów uniwersalnych podzielonego przedsiębiorstwa nie został wpisany do rejestru znaków towarowych jako następca prawny podmiotu uprawnionego z rejestracji w/w.

W odpowiedzi na wniosek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." Sp. z o.o. w W. wniosło o oddalenie wniosku o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego "[...]".

W uzasadnieniu wniosku wskazało, że Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." z siedzibą w W. było uprawnionym z tytułu rejestracji znaku towarowego "[...]". Rejestracja dokonana została na okres ochronny od [...].10.1984r. do [...].10.1994r.

Zgodnie z §1 i §2 zarządzenia nr [...] Ministra Przemysłu i Handlu z dnia [...] października 1991r. w sprawie podziału przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." w W., z dniem [...] listopada 1991r. w wyniku podziału ustała działalność przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą w/w i utworzone zostały cztery samodzielne przedsiębiorstwa państwowe pod nazwami:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." w W.

2. [...] Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." w G.

3. [...] Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." w K.

4. [...] Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." w P.

Oznacza to, że wszystkie cztery powstałe przedsiębiorstwa miały prawo do znaku towarowego "[...]", ale jedynie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z W. złożyło wniosek o przedłużenie prawa z rejestracji na okres następnych 10 lat. Następnie umową przeniesienia prawa z rejestracji przedmiotowego znaku przeniosła prawo z rejestracji na obecnie uprawnionego tj. spółkę "J." z W. Dodatkowo spółka zaznaczyła, że o wygaśnięciu prawa z rejestracji nie mogą decydować okoliczności, które nie dotyczą podmiotu aktualnie uprawnionego z rejestracji.

Postanowieniem z dnia [...] maja 1998r. nr [...] Urząd Patentowy RP zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie do czasu ustalenia następców prawnych uprawnionego z rejestracji znaku towarowego [...].

Na skutek zażalenia Przedsiębiorstwa Handlowego "J." Sp. z o.o. w P. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym uchyliła powyższe postanowienie.

W uzasadnieniu postanowienia podano między innymi, że żądanie wszczęcia postępowania spornego o wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy o znakach towarowych zostało oparte na przesłance zaprzestania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo, które zostało już wykreślone z rejestru znaków towarowych.

W świetle bowiem aktualnego stanu zapisów w rejestrze uprawnionym jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." Spółka z o.o. w W., które postanowieniem Urzędu z dnia [...] listopada 1996r. znak [...] zostało wpisane w miejsce uprzednio uprawnionego. Postanowienie to ma przymiot prawomocności.

Decyzją z dnia [...] września 1999r. [...] Urząd Patentowy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] września 1999r. wniosku Przedsiębiorstwa Handlowego "J." z P. o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego "[...]" za wygasłe na podstawie art. 25 pkt 3 ustawy o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 z 1985r. poz. 17) orzekł o oddaleniu wniosku.

W uzasadnieniu powyższej decyzji Urząd Patentowy stwierdził między innymi, że wniosek o wszczęcie postępowania spornego o wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy o znakach towarowych oparty został na przesłance zaprzestania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo, które zostało już wykreślone z rejestru znaków towarowych. W świetle aktualnego zapisu w rejestrze znaków towarowych uprawnionym z rejestracji znaku towarowego "[...]" jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." Spółka z o.o. z W., która postanowieniem Urzędu Patentowego z dnia [...] listopada 1996r. Nr [...] została wpisana w miejsce uprzednio uprawnionego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "J." w W.

Postanowienie powyższe, ustalające zakres podmiotowy prawa z rejestracji znaku towarowego, posiada walor prawomocności i w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 1994r. Sygn. akt I PRN 46/94 – przywołanego w tej sprawie – postanowienie Urzędu ustala aktualną treść prawa do znaku towarowego i nie może być pominięte w postępowaniu dotyczącym wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego.

Reasumując, nie może być wzięty pod uwagę wniosek o wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku towarowego ze względu na zaprzestanie przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego działalności gospodarczej, skoro – stosownie do aktualnie ustalonego stanu rejestracji – uprawnionym jest podmiot, który nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł wnioskodawca tj. Przedsiębiorstwo Handlowe "J." Sp. z o.o. P. W odwołaniu skierowanym do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji i wydania w tym zakresie nowej decyzji, uznającej prawo z rejestracji znaku towarowego [...] za wygasłe, względnie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu podniósł między innymi, że orzeczenie Sądu Najwyższego z 21.07.1994r. sygn. akt I PRN 46/94 nie jest trafnie przytoczone w powyższej sprawie, gdyż dotyczyło innego stanu faktycznego. Ponadto stwierdził, że podmiot wskazany jako zbywca prawa do znaku towarowego "[...]" nie był w istocie podmiotem uprawnionym do dysponowania znakiem towarowym, ani też nigdy nie był wpisany w tym charakterze w rejestrze znaków towarowych. Nie można też podzielić stanowiska Urzędu Patentowego, iż postanowienie o wpisie w rejestrze Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "J." Sp. z o.o. ma cechy prawomocności, gdyż wnioskodawcy jako stronie postępowania nie zostało ono skutecznie doręczone. Ponadto wnioskodawca podniósł również naruszenie art. 7 k.p.a. poprzez niewyjaśnienie stanu faktycznego.

Wnioskodawca podkreślił również, że został pozbawiony możliwości obronnych swoich praw, gdyż rozprawa w dniu [...].09.1999r. odbyła się pod nieobecność jego pełnomocnika, który uległ wypadkowi w drodze na rozprawę, o czym zawiadomił telefonicznie Urząd Patentowy RP.

W odpowiedzi na odwołanie uczestnik postępowania PHU J. Sp. z o.o. w W. wniosła o oddalenie wniosku o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe z powodu zaprzestania przez uprawnionego z rejestracji działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu odpowiedzi "J." Sp. z o.o. w W. podniosła między innymi, że pierwotnie uprawniony z rejestracji zaprzestał działalności w dniu [...] listopada 1991r. Nad rozwiązanym przedsiębiorstwem został ustanowiony zarząd komisaryczny reprezentujący Skarb Państwa w osobie komisarza Z. M., który miał prawo do rozporządzania mieniem przedsiębiorstwa Państwowego "J.". W dniu [...] września 1995r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "J." Sp. z o.o., gdzie podjęto uchwałę nr [...] zapisaną w Akcie Notarialnym rep. [...] nr [...], na mocy której znak "[...]" stał się wkładem nowego wspólnika. Był to aport Skarbu Państwa do Spółki z o.o. "J.". Umowa cesji prawa z rejestracji w/w znaku została potwierdzona przez notariusza P. K. Następnie dokonana została zmiana uprawnionych w rejestrze. Zdaniem uczestnika postanowienie o dokonaniu zmiany uprawnionego z rejestracji znaku towarowego jest prawomocne, gdyż wnioskodawca i inne przedsiębiorstwa nie były stronami w tym postępowaniu.

Odpowiedź ta została sprostowana pismem z dnia [...] marca 2004r., z którego wynika, że Z. M. był zarządcą komisarycznym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "J." utworzonego w 1991r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Przedmiotem rozpoznania jest odwołanie od decyzji Urzędu Patentowego w sprawie o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego "[...]" złożona w dniu [...] lutego 2000r. do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP za pośrednictwem Urzędu. Do czasu wejścia w życie ustawy z 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001r. Nr 49 poz. 508) odwołania w tych sprawach rozpatrywane były w Komisji Odwoławczej zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 17 ze zm.). W związku z wejściem w życie 22 sierpnia 2001r. powołanej ustawy – Prawo własności przemysłowej sprawa stosownie do art. 318 ust. 2 tej ustawy przekazana została do rozpatrzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który zgodnie z przepisami określającymi jego właściwość oraz stosownie do art. 317 ustawy – Prawo własności przemysłowej odwołanie to potraktował jako skargę.

Stosownie zaś do treści art. 315 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej do rozpoznania sprawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych.

Zgodnie z art. 97 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 20 września 2002r. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) – sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "[...]" Spółka z o.o. w P. wystąpiła z wnioskiem o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego "[...]", wniosek uzasadniła tym, że Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe J. w W. będące uprawnionym z rejestracji przedmiotowego znaku zaprzestało działalności gospodarczej z dniem [...] listopada 1991r. Tymczasem w rejestrze znaków towarowych jako uprawniony do znaku towarowego "[...]" od [...] listopada 1996r. figuruje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." Spółka z o.o. w W. Wobec powyższego zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnioskodawca wniósł o wygaszenie prawa do znaku w stosunku do podmiotu, który w chwili wniesienia wniosku nie tylko nie był uprawnionym, ale nawet nie istniał z uwagi na wykreślenie go z rejestru przedsiębiorstw postanowieniem Sądu z dnia [...] lipca 1992r.

Zgodnie z art. 25 pkt 5 ustawy o znakach towarowych prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa wskutek zaprzestania przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego działalności gospodarczej. Ujawnione w rejestrze jako uprawniony z rejestracji Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." Sp. z o.o. w W. nie tylko nie zaprzestało działalności gospodarczej, ale nadal ją kontynuuje i rozwija.

Również zarzut skarżącego naruszenia przez Urząd Patentowy RP art. 7 k.p.a. poprzez niewyjaśnienie stanu faktycznego nie zasługuje zdaniem Sądu na uwzględnienie. Urząd Patentowy RP prawidłowo zbadał i ocenił stan faktyczny w powyższej sprawie. Kwestie związane z przekształceniami Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "J." w W. nie mogły być zdaniem Sądu badane i oceniane przez Urząd Patentowy w powyższym postępowaniu, gdyż zgodnie z prawomocnym postanowieniem Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 1996r. uprawnionym z rejestracji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." Sp. z o.o. a nie przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." w W. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "J." Sp. z o.o. nie ulegało żadnym przekształceniom, a więc kwestia dotycząca przekształceń Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "J." w W. nie była słusznie przedmiotem badania w niniejszej sprawie.

Podkreślenia wymaga natomiast, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego fakt istnienia pewnych nieprawidłowości przy wydaniu postanowienia z dnia [...] listopada 1996r. o zmianie uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego "[...]".

W aktach Urzędu Patentowego znajdują się pisma mogące wskazywać na te nieprawidłowości (pismo z [...] grudnia 1995r wpłynęło do urzędu [...] grudnia), a mimo to Urząd Patentowy dokonując zmiany w rejestrze nie zbadał dokładnie okoliczności przeniesienia znaku ani umowy przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego do czego był zobowiązany. Winien sprawdzić, czy to rzeczywiście uprawniony z rejestracji dokonuje zbycia znaku.

Jednakże z uwagi na to, że postanowienie to nie było przedmiotem niniejszego postępowania, kwestię tę potraktowano jedynie jako sygnalizacyjną.

Reasumując należy stwierdzić że, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest możliwe uwzględnienie wniosku o wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku towarowego ze względu na zaprzestanie działalności gospodarczej przez pierwotnie uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego – skoro – stosownie do aktualnego wpisu w rejestrze znaków towarowych uprawnionym jest podmiot, który nie zaprzestał działalności gospodarczej. Podkreślenia w tym miejscu wymaga jeszcze raz fakt, że postanowienie z dnia [...] listopada 1996r. o zmianie uprawnionego z tytułu rejestracji nie zostało poddane kontroli Sądu.

Uwadze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie uszedł również fakt, że w zaskarżonej decyzji podano błędną podstawę prawną, zamiast art. 25 pkt 5, art. 25 pkt 3, jednakże z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w szczególności z wyroku z dnia 26.01.2001r. I SA 1425/99 wynika, że "Błędne powołanie podstawy prawnej w decyzji administracyjnej nie prowadzi automatycznie do uchylenia decyzji w postępowaniu przed NSA, jeżeli podstawa taka istnieje".

Biorąc powyższe pod rozwagę, na zasadzie art. 151 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Na marginesie należy dodać, że do wzruszenia postanowienia z dnia [...] listopada 1996r. może dojść w innym trybie, niż stwierdzenie wygaśnięcia prawa ze znaku towarowego na skutek zaprzestania działalności.Powered by SoftProdukt