drukuj    zapisz    Powrót do listy

6129 Inne o symbolu podstawowym 612, Inne, Główny Geodeta Kraju, Oddalono zażalenie, I OZ 530/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 530/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-07-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Marek Stojanowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 1417/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-14
Skarżony organ
Główny Geodeta Kraju
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 1 pkt 7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i par. 3, art. 214 par.2, art. 184 w zw. z art. 197 i art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2008 r.. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. L., J. L. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2008r., sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 2 czerwca 2008 r. wezwał E. L., J. L. i J. L. do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r. o odrzuceniu zażalenia, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

E. L., J. L. i J. L. złożyli zażalenie na to zarządzenie, z którego to zażalenia wynika, że nie zgadzają się z zarządzeniem wzywającym do uiszczenia wpisu, oraz podnoszą merytoryczne kwestie związane ze sprawą z ich skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym kosztów sądowych.

Stosownie natomiast do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), sąd nie podejmie żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zażalenie, które nie zostało należycie opłacone, podlega odrzuceniu, o czym stanowi art. 220 § 3 tej ustawy. Natomiast w myśl art. 214 § 2 powołanej ustawy, pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem sporu są wspólne, podlega jednej opłacie.

W świetle § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.), wpis stały od zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł.

Uznać zatem należy, że Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, prawidłowo wezwał skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

Naczelny Sąd Administracyjny pragnie zaznaczyć, że przedmiotem jego oceny była wyłącznie prawidłowość wydania zarządzenia przez Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2008 r., zatem pozostałe kwestie podnoszone przez skarżących w przedmiotowym zażaleniu nie były przez Sąd rozpatrywane.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i art. 198 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt