drukuj    zapisz    Powrót do listy

6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze 6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze, Oświata, Wojewoda, Oddalono skargę, IV SA/Gl 749/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 749/15 - Wyrok WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2015-10-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-08-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Stanisław Nitecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Oświata
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Dz.U. 2014 poz 1182 art. 27
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity
Dz.U. 2013 poz 1457 art. 3 ust. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki Sędziowie Sędzia WSA Renata Siudyka Sędzia WSA Małgorzata Walentek (spr.) Protokolant Monika Rał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2015 r. sprawy ze skargi Prezydenta Miasta C. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia statutu żłobka miejskiego oddala skargę.

Uzasadnienie

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr [...] z dnia [...] Wojewoda [...], na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), stwierdził nieważność uchwały Nr [...] Rady Miasta C. z dnia [...] w sprawie zmiany uchwały Nr [...] tego organu z dnia [...] w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy [...] w C. z filią przy ul. [...] w C., w całości, jako niezgodnej z art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 159 ze zm.).

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie organ nadzoru podał, że kwestionowaną uchwałą Rada Miasta C. dokonała zmiany własnej uchwały Nr [...] polegającej na zmianie załącznika do uchwały. W tymże załączniku, w rozdziale III "Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka" w § 5 ust. 2 Rada Miasta dodała pkt 4, poprzez wpisanie jako warunku przyjęcia dziecka: złożenie przez dziecka rodzica lub opiekuna prawnego zaświadczenia, że dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Organ nadzoru zaznaczył, że upoważnienie dla rady gminy do określenia warunków przyjmowania dzieci do żłobka wynika z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lat (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457). Na tej podstawie podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy, ustala statut takiej placówki. Jako niezbędne elementy takiego statutu wskazano, w szczególności: 1) nazwę i miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka (...); 3) warunki przyjmowania dzieci; 4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Zdaniem Wojewody rada gminy nie może zawierać w statucie dowolnych zapisów, gdyż jest zobowiązana do działania na podstawie i w granicach prawa.

Organ nadzoru zauważył, że zgodnie z art. 17 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 947 ze zm.), wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia ochronnego dokonuje się w dokumentacji medycznej osoby szczepionej. Nadto w myśl art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zabrania się przetwarzania między innymi danych o stanie zdrowia. Ustawodawca w art. 27 ust. 2 tej ustawy określił wyjątki od tej zasady, jednakże żadne z nich nie upoważnia rady gminy do przyjęcia uchwały w sprawie podawania informacji o odbytych obowiązkowych szczepieniach dziecka na etapie przyjmowania do żłobka. W tym zakresie nie znajdzie zastosowania art. 27 ust. 2 pkt 7, gdyż żłobek nie świadczy usług w zakresie ochrony zdrowia. Wojewoda na poparcie swojego stanowiska odwołał się do wyroku NSA z 18 grudnia 2014 r. sygn. akt I OSK 900/13, w którym stwierdzono, że katalog z art. 27 ust. 2 ustawy ma charakter ścisłego wyjątku i powinien podlegać ścisłej wykładni. Jednocześnie w ocenie organu nadzoru żaden przepis szczególny innej ustawy, w tym ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nie zezwala na przetwarzanie takich danych.

Wojewoda podkreślił, że przetwarzanie danych osobowych, jak stanowi art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. Nie można zatem przyjąć, że żądanie przedstawienia danych o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym w czasie trwania rekrutacji i stanowienie o takim obowiązku w akcie prawa miejscowego zostało określone na podstawie i w granicach prawa. Jednocześnie zakaz przetwarzania danych wrażliwych, jakimi niewątpliwie są informacje o odbytych obowiązkowych szczepieniach dziecka, stanowi przejaw konstytucyjnej zasady ochrony prywatności z art. 51 Konstytucji. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej zarówno w tej ustawie jak również w przepisach odrębnych. Zatem wszelkie dane zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępniane tylko w przypadkach określonych w ustawach.

Nadto organ nadzoru zauważył, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są obowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym, zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 tej ustawy. W przypadku uchylania się od tego obowiązku odpowiednie organy zastosują procedurę egzekucyjną przewidzianą przepisami prawa. Wobec tego Rada Miasta C. nie ma żadnych podstaw prawnych do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących odnoszących się do obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym.

Wojewoda stwierdzając nieważność uchwały Rady Miasta C. kierował się kryterium legalności, czyli zgodności z prawem. Wobec tego nie stosował kryterium celowości wprowadzenia jako warunku przyjęcia dzieci do żłobka konieczności przedstawienia zaświadczenia, że dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wniósł Prezydent Miasta C., zarzucając naruszenie prawa materialnego polegające na błędnej wykładni art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Dziecka poprzez przyjęcie, że wprowadzenie wymogu przedłożenia zaświadczenia o szczepieniach stanowi naruszenie tych przepisów, pomimo jednoznacznej regulacji art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na tej podstawie wniesiono o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W ocenie skarżącego organu wprowadzenie dodatkowego wymogu przyjęcia dziecka do żłobka w postaci przedłożenia zaświadczenia o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym albo o zwolnieniu z takiego obowiązku spowodowane było koniecznością zapewnienia wszystkim dzieciom uczęszczającym do żłobka bezpieczeństwa oraz właściwej opieki pielęgnacyjnej. Zdaniem strony skarżącej ustawa o ochronie danych osobowych w art. 27 ust. 2 pkt 2 dopuszcza zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia, o ile przepis szczególny innej ustawy na to zezwala. Takim wyjątkiem jest art. 3a ust. 1 pkt 6 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który przewiduje konieczność przedłożenia oświadczenia lub zaświadczenia obejmującego dane o stanie zdrowia dziecka, które ma zostać objęte opieką w żłobku. Ponadto w ust. 2 tego przepisu wskazano dopuszczalny zakres przetwarzania tychże danych.

Jako nietrafny określono zarzut naruszenia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Dziecka, gdyż wymóg przedstawienia zaświadczenia nie stoi w kolizji z zasadami dokumentacji medycznej. Na podstawie art. 26 tej ustawy lekarz bądź pielęgniarka środowiskowa jest uprawniona do poświadczenia odbycia szczepień lub zwolnienia z tego obowiązku. Zakwestionowana uchwała Rady Miasta C. nie narusza zasad określonych w art. 27 omawianej ustawy.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o jej oddalenie, jako bezzasadnej, a argumentację zawartą w skardze uznał za nieprawidłową. Podkreślił jednocześnie, że rola organu nadzoru ogranicza się jedynie do badania legalności uchwały Rady Miasta C., a nie celowości podejmowanych przez Gminę działań.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U Nr 153, poz.1269 ze zm.) sądowa kontrola działalności administracji publicznej ogranicza się wyłącznie do oceny zgodności zaskarżonego aktu lub czynności z prawem. Natomiast stosownie do brzmienia z art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.) kontrola ta obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola sądowa aktów nadzoru sprawowana jest również wyłącznie na zasadzie kryterium legalności rozumianej jako zgodność z prawem.

Analizując zatem pod takim kątem będące przedmiotem sporu rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że nie narusza ono przepisów prawa w stopniu uzasadniającym konieczność jego wyeliminowania z obrotu prawnego.

Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda zakwestionował uchwałę Rady Miasta C., którą dokonano zmiany własnej uchwały Nr [...] polegającej na zmianie załącznika do uchwały. W tymże załączniku, w rozdziale III "Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka" w § 5 ust. 2 Rada Miasta dodała pkt 4, poprzez wpisanie jako warunku przyjęcia dziecka: złożenie przez dziecka rodzica lub opiekuna prawnego zaświadczenia, że dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

W ocenie organu nadzoru dane dotyczące szczepień, jako dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm. - zwanej dalej "u.o.d.o"), do których zaliczono m.in. dane o stanie zdrowia, nie mogą być przetwarzane. Jednocześnie nie zachodzi żaden wyjątek określony w art. 27 ust. 2 tej ustawy, który upoważniałby radę gminy do przyjęcia uchwały w sprawie podawania informacji o odbytych obowiązkowych szczepieniach dziecka na etapie przyjmowania do żłobka. Tylko przepis szczególny innej ustawy może zezwolić na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której one dotyczą (art. 27 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy). Tymczasem, jak stwierdził organ, żaden przepis szczególny innej ustawy, w tym ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 – zwanej dalej "ustawą o opiece") nie zezwala na przetwarzanie takich danych. Natomiast w ocenie skarżącego na przetwarzanie takich danych zezwala art. 3a ustawy o opiece. Przepis ten stanowi, że rodzic przedstawia w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące dane:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;

2) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców - o ile je posiadają;

5) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole

wyższej przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę;

6) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;

7) dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.

Nie budzi wątpliwości, że w przepisie tym zostały określone ustawowe wymogi dotyczące udostępniania danych jakie rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna zobowiązany jest spełnić. To natomiast prowadzi do wniosku, że w ramach warunków przyjmowania dzieci do żłobka, które zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o opiece w statucie ustala rada gminy, nie można w tym zakresie stawiać dalszych innych wymogów poszerzających obowiązki rodzica określone w art. 3a.

Zatem kwestią istotną w sprawie jest to, czy w ramach art. 3a ust. 1ustawy o opiece, a właściwie w jego punkcie 6 dotyczącym wymogu udostępnienia "danych o stanie zdrowia" dziecka mieszczą się również dane o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Tylko bowiem w tym zakresie można rozpatrywać ów obowiązek nałożony uchwałą.

Przede wszystkim wymaga podkreślenia, że zbieranie danych osobowych, także tych wrażliwych, powinno odbywać się dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów. Także dalsze ich przetwarzanie - po ich zebraniu - nie może następować niezgodnie z celem, dla którego dane zostały zebrane ( art. 26 ust. 1 u.o.d.o.). Zatem cele przetwarzania danych osobowych wyznaczone są każdorazowo przepisami przyznającymi kompetencje do przetwarzania danych. Natomiast zgodnie z wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 u.o.d.o. zasadą adekwatności swym rodzajem i treścią dane osobowe nie powinny wykraczać poza potrzeby wynikające z celu ich przetwarzania. Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, o jakich mowa w art. 3a ust. 1 ustawy o opiece, w tym danych o stanie zdrowia, powinno uwzględniać aspekt celowościowy tego aktu prawnego. Głównym celem tej ustawy jest natomiast realizacja przez opisane w niej instytucje, w tym żłobki, funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej względem dziecka w sposób możliwie najefektywniejszy i na najwyższym poziomie (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy). Cele te znajdują swoje rozwinięcie w określonym w art. 10 ustawy o opiece katalogu zadań żłobków. Jednocześnie, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o opiece celem tej regulacji jest także wsparcie rodziców w procesie wychowania dziecka, umożliwienie rodzicom i opiekunom podjęcie aktywności zawodowej, uzupełnienie systemu opieki, wychowania i edukacji (druk sejmowy 3377).

Powyższe prowadzi do wniosku, że dane "o stanie zdrowia" przy uwzględnieniu celu ustawy o opiece, a tym samym celu dla którego dane są zbierane a następnie przetwarzane odnosić należy do zapewnienia prawidłowej opieki dziecku. Oznacza to, że dane powinny dotyczyć sytuacji zdrowotnej dziecka, a więc czy dziecko jest zdrowe czy chore, bądź czy dotknięte jest określonymi dysfunkcjami. Za powyższym przemawia także treść art. 3a ust. 2 ustawy o opiece, zgodnie z którym podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający dziennego opiekuna mogą przetwarzać dane, o których mowa w ust. 1 (w tym o stanie zdrowia) wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. Zatem obowiązek podania takich danych odnosić należy wyłącznie do kwestii zagwarantowania przyjmowanemu dziecku prawidłowej opieki w żłobku w zależności od stanu jego zdrowia. Taki cel przyświecał właśnie projektodawcy zmiany ustawy o opiece. W uzasadnieniu projektu ustawy odnoszącego się m.in. do zasadności wprowadzenia art. 3a wprost wskazano, że "zbieranie danych o stanie zdrowia dziecka oraz stosowanej diecie ma zapewnić prawidłową opiekę nad dzieckiem w instytucji opieki" (druk sejmowy 1075).

Wobec tego w ocenie Sądu "dane o stanie zdrowia" dotyczą więc samego stanu zdrowia dziecka, a nie informacji o udzielonych dziecku świadczeniach zdrowotnych, do jakich zaliczyć należy szczepienia ochronne. Poprzez szczepienia rozumie się podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie (art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.).W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta rozdzielenie tych dwóch sytuacji wyraźnie wynika z art. 23 ust. 1. Przepis ten stanowi, że pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Definicja pojęcia świadczenia zdrowotne, ujęta została natomiast w art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), do której odsyła ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w art. 2 pkt 27. Świadczenie zdrowotne to działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania. Niewątpliwe zatem do świadczeń zdrowotnych należą także szczepienia ochronne. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 8 pkt 1 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia ochronnego dokonuje się w dokumentacji medycznej osoby szczepionej. W związku z tym należało stwierdzić, że dane o szczepieniach ochronnych nie mieszczą się w zakresie danych o stanie zdrowia dziecka, o jakich mowa w art. 3a ust. 1 pkt 6 ustawy o opiece, a tym samym nie są objęte zakresem obowiązków wynikających z tego uregulowania, tj. obowiązku ich udostępniania.

Rację ma zatem Wojewoda wskazując, że ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 nie zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osób (ich opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych). To zaś oznacza, że nie można żądać zaświadczenia o obowiązkowych szczepieniach ochronnych w ramach warunków przyjmowania dzieci do żłobka, gdyż stanowiłoby to nałożenie na rodziców dziecka wymogu udostępnienia danych, które nie zostały objęte zakresem art. 3a ust. 1 pkt 6 ustawy o opiece.

Natomiast co do obowiązku szczepień ochronnych, to należy wskazać, że materia ta została uregulowana w przywołanej już wyżej ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086). Ustawa ta przewiduje zasady i tryb poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym osób przebywających na terytorium RP, a także prowadzenia dokumentacji medycznej w tym zakresie oraz udostępniania danych dotyczących obowiązkowych szczepień organom inspekcji sanitarnej (art. 17 tej ustawy). W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym ponosi osoba, która sprawuje pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, albo opiekun faktyczny (art. 5 ust. 2 ww. ustawy). W sytuacji uchylania się od obowiązkowego szczepienia ochronnego lub obowiązkowego badania kwalifikacyjnego do szczepienia, które jest integralnym elementem procedury przeprowadzania obowiązkowego szczepienia ochronnego są stosowane działania przewidziane w ramach egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 117 i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619). Natomiast dalsze uchylanie się od obowiązku poddania się szczepieniu ochronnemu, pomimo zastosowania środków egzekucyjnych, stanowi wykroczenie zagrożone karą określoną w art. 115 Kodeksu wykroczeń. Istnieją zatem prawnie określone sposoby egzekwowania omawianego obowiązku.

Wprowadzenie warunku przyjęcia dziecka do żłobka polegającego na przedłożeniu zaświadczenia, że dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych ma w istocie na celu wyegzekwowanie obowiązku poddania dzieci szczepieniom, a więc obowiązku wynikającego z ustawy o zapobieganiu chorób zakaźnych. Natomiast ustawa o opiece, nie może być w tym celu wykorzystywana, gdyż - jak już wskazano - ustawa ta służy innym celom. Zatem żądanie wskazanych w uchwale danych wykracza poza potrzeby wynikające z celu ich zbierania i przetwarzania określonego w ustawie o opiece.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że rada gminy nie może zawierać w statucie żłobka - który jest aktem prawa miejscowego - dowolnych, arbitralnych zapisów, gdyż jest zobowiązana do działania na podstawie i w granicach prawa, co wynika z zasady legalizmu określonej w art. 7 i art. 94 Konstytucji RP. Realizowanie przez organ nawet najbardziej chwalebnych celów i inicjatyw musi się zawsze odbywać z uwzględnieniem porządku prawnego. W związku z tym organy publiczne nie mogą podejmować takich działań, które nie mają upoważnienia ustawowego bądź nie mieszczą się w zakresie takiego upoważnienia.

Należało zatem uznać za słuszne stanowisko organu nadzoru, iż nie można przyjąć, aby żądanie przedstawienia danych o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym w czasie trwania rekrutacji i stanowienie o takim obowiązku w akcie prawa miejscowego zostało określone na podstawie i w granicach prawa.

Zważywszy wszystkie przedstawione wyżej okoliczności, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku, działając na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt