drukuj    zapisz    Powrót do listy

6195 Funkcjonariusze Straży Pożarnej, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Zawieszono postępowanie, II SA/Wa 1192/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1192/10 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-12-10  
Data wpływu
2010-07-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Grochowska-Jung /przewodniczący/
Sławomir Antoniuk /sprawozdawca/
Janusz Walawski
Symbol z opisem
6195 Funkcjonariusze Straży Pożarnej
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Komendant Państwowej Straży Pożarnej
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung Sędziowie WSA Sławomir Antoniuk (spr.) Janusz Walawski Protokolant asystent sędziego Małgorzata Kędzielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi H.S. na zarządzenie Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zarządzenia w sprawie odmowy przyjęcia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w G. postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie

H. S. wniosła, za pośrednictwem Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na zarządzenie z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] tego organu w przedmiocie odmowy przyjęcia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w [...].

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały w celu rozstrzygnięcia następującego zagadnienia prawnego: "Czy postępowanie wszczęte przed właściwą komisją dyscyplinarną na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) jest postępowaniem dyscyplinarnym, a w konsekwencji czy na orzeczenie kończące to postępowanie służy skarga do sądu administracyjnego (art. 124j ustawy o Państwowej Straży Pożarnej)?".

Powyższy wniosek zarejestrowano pod sygn. akt I OPS 4/10. Termin rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym został wyznaczony na dzień 10 stycznia 2011 r.

Uchwała podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny będzie wiążąca dla przyszłego orzeczenia w niniejszej sprawie.

Z tych względów, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd postanowił zawiesić postępowanie.Powered by SoftProdukt