drukuj    zapisz    Powrót do listy

6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych 6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym), Służba zdrowia, Rada Powiatu, Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały, III SA/Po 362/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-04-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 362/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2021-04-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-02-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Marek Sachajko
Marzenna Kosewska /sprawozdawca/
Walentyna Długaszewska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym)
Hasła tematyczne
Służba zdrowia
Skarżony organ
Rada Powiatu
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 147 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Dz.U. 2020 poz 944 art. 94 ust. 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Sentencja

Dnia 29 kwietnia 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Walentyna Długaszewska Sędziowie WSA Marzenna Kosewska (spr.) WSA Marek Sachajko po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 kwietnia 2021 roku sprawy ze skargi Wielkopolskiej Okręgowej Izby [...] na uchwałę Rady Powiatu G. z dnia [...] stycznia 2021r. nr [...] w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Rady Powiatu G. na rzecz skarżącego kwotę [...]zł ([...] tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie

Zaskarżoną uchwałą z 11 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r., poz. 714) Rada Powiatu Gostyńskiego określiła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego stanowiący załącznik nr 1 do uchwały (§ 1 uchwały) i harmonogram dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od 1 lutego 2021 r. do 18 lipca 2021 r. w godz. od 22 do 8 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały (§ 2 uchwały).

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że projekt zaskarżonej uchwały pismem z [...] października 2020 r. przesłano do zaopiniowania W. Okręgowej Izbie Aptekarskiej w P., której prezydium podjęło [...] października 2020 r. uchwałę opiniującą negatywnie przedłożony projekt.

W skardze na powyższą uchwałę W. Okręgowa Izba Aptekarska w P., reprezentowana przez radcę prawnego, zarzuciła naruszenie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.), dalej: "P.f.", przez niezasięgnięcie opinii samorządu aptekarskiego w stosunku do zaskarżonej uchwały.

Skarżący wniósł o:

1. stwierdzenie nieważności uchwały,

2. zasądzenie kosztów postępowania.

Skarżący uiścił [...] zł tytułem wpisu od skargi i [...] zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że:

1. stosowne opinie samorządu aptekarskiego i wójtów (burmistrzów) gmin z terenu powiatu zasięgnięto w stosunku do poprzednio obowiązującej w tym przedmiocie uchwały organu z [...] listopada 2020 r., zmieniającej uchwałę z [...] kwietnia 2020 r.;

2. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 4 grudnia 2020 r. o sygn. akt III SA/Po 468/20 stwierdził nieważność uchwały z [...] kwietnia 2020 r., wskutek czego nie obowiązuje również zmieniająca ją uchwała z [...] listopada 2020 r.;

3. zachodziła konieczność szybkiego określenia harmonogramu dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w okresie od 1 lutego 2021 r. do 18 lipca 2021 r., stąd organ uznał, że opinia samorządu aptekarskiego z [...] października 2020 r. i opinie wójtów (burmistrzów) dotyczące uchwały z [...] listopada 2020 r. dotyczą także zaskarżonej uchwały z [...] stycznia 2021 r., tym bardziej że Sąd w powyższym wyroku stwierdził nieważność uchwały z [...] kwietnia 2020 r. głównie z powodu braku jej uzasadnienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Skarga zasługuje na uwzględnienie z uwagi na naruszenie art. 94 ust. 2 P.f. polegające na niezasięgnięciu wymaganych tym przepisem opinii w stosunku do zaskarżonej uchwały. Dotyczy to zarówno opinii samorządu aptekarskiego - co zasadnie zakwestionował skarżący - jak i opinii wójtów (burmistrzów) gmin z terenu powiatu gostyńskiego.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (art. 94 ust. 1 P.f.).

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego (art. 94 ust. 2 P.f.). Przepis ten określa tryb podjęcia zaskarżonej uchwały. Kontrola zgodności z prawem uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego obejmuje w pierwszym rzędzie kontrolę poprawności trybu podjęcia zaskarżonej uchwały (por.: wyrok o sygn. akt I OSK 2269/13 - dostępny na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl - w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, dalej: "CBOSA"). Pominięcie wskazanych wyżej opinii - zarówno samorządu aptekarskiego, jak i wójtów (burmistrzów) gmin - jest istotnym naruszeniem tego trybu, nawet jeżeli opinie są niewiążące dla organu. W przypadku opinii negatywnej ma on bowiem obowiązek odniesienia się w uzasadnieniu uchwały dlaczego nie została ona uwzględniona (por.: prawomocny wyrok o sygn. akt IV SA/Po 412/16 - dostępny w CBOSA).

Odnosząc się do argumentacji organu zawartej w odpowiedzi na skargę należy podnieść, że:

1. zasięgnięcie wymaganych przez art. 94 ust. 2 P.f. opinii w stosunku do projektu wspomnianej wyżej uchwały organu z [...] listopada 2020 r. nie stanowi o zachowaniu trybu podjęcia zaskarżonej uchwały i to niezależnie od treści tych uchwał; opinie te (np. opinia samorządu aptekarskiego z [...] października 2020 r.) nie odnosiły się bowiem do projektu zaskarżonej uchwały, lecz do projektu uchwały z [...] listopada 2020 r.;

2. w uzasadnieniu wyroku o sygn. akt III SA/Po 468/20 Sąd wyraźnie stwierdził, że brak jest dowodów na wydanie stosownych opinii w stosunku do projektu uchwały z [...] kwietnia 2020 r.

Wobec powyższego na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) orzeczono, jak w pkt 1. sentencji wyroku.

W pkt 2. sentencji wyroku orzeczono o kosztach postępowania na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 powyższej ustawy oraz § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 265). Na zasądzone koszty składają się: kwota [...]zł tytułem wynagrodzenia radcowskiego, kwota [...]zł uiszczona tytułem wpisu od skargi i kwota [...]zł uiszczona tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.Powered by SoftProdukt