drukuj    zapisz    Powrót do listy

6205 Nadzór sanitarny, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inspektor Sanitarny, Zawieszono postępowanie, II GSK 292/21 - Postanowienie NSA z 2021-06-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GSK 292/21 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2021-06-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-02-15
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krystyna Anna Stec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6205 Nadzór sanitarny
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II SA/Op 219/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-27
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 131 i z art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Przewodniczący: sędzia NSA Krystyna Anna Stec po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 października 2020 r. sygn. akt II SA/Op 219/20 w sprawie ze skargi H. L. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności przez przedsiębiorców postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 27 października 2020 r., sygn. akt II SA/Op 219/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu sprawy ze skargi H. L. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. z [...] czerwca 2020 r. w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, w punkcie pierwszym, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z [...] kwietnia 2020 r., w punkcie drugim, umorzył postępowanie administracyjne w całości, w punkcie trzecim, zasądził od [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. na rzecz H. L. 697 złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w O.

Pismem z 18 lutego 2021 r. pełnomocnik H. L. poinformowała o śmierci swojego mocodawcy, przedkładając poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu skróconego aktu zgonu oraz aktu poświadczenia dziedziczenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: p.p.s.a.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu m.in. w razie śmierci strony.

Użyte w powołanym przepisie wyrażenie sąd zawiesza postępowanie z urzędu prowadzi do wniosku, że art. 124 § 1 p.p.s.a. wyraża normę kompetencyjną o charakterze obligatoryjnym. W konsekwencji, sąd administracyjny w momencie powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności wskazanej w art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., tj. o śmierci strony, jest zobligowany do zawieszenia postępowania z urzędu. Przepis ten, na mocy art. 193 p.p.s.a., ma odpowiednie zastosowanie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Z informacji uzyskanej od pełnomocnika H. L., zamieszczonej w złożonym przez nią do akt piśmie z 18 lutego 2021 r., wynika, że skarżący zmarł [...] stycznia 2021 r. Potwierdza to złożona do akt, poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu H. L.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zachodzi określona przepisem art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przesłanka obligatoryjnego zawieszenia postępowania. Dotyczy ona stron tego postępowania i wskazuje na czasowy brak możliwości jego prawidłowego prowadzenia.

Z tych wszystkich względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 131 i z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt