drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Odrzucenie skargi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, V SA/Wa 1775/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1775/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Madalińska-Urbaniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GSK 947/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-13
Skarżony organ
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - Krystyna Madalińska-Urbaniak po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. w B. na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [...] Oddział Regionalny w O. z dnia ... kwietnia 2008 r. Nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy ze środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie

J. S. – przedstawiciel G. Sp. z o.o. w B. wniósł pismem z dnia ... maja 2008 r. skargę na akt z zakresu administracji publicznej Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia ... kwietnia 2008r. w sprawie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Zgodnie z treścią przepisu art. 52 § 1 ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.] –skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Przedmiotem niniejszej sprawy jest rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [...] Oddział Regionalny w O. z dnia ...04.2008r., dotyczące odmowy przyznania pomocy z uwagi na niespełnienie warunków określonych w § 14.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania lub Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Dz. U. Nr 193, poz. 1397 z późn. zm.].

W powyższym rozstrzygnięciu zostało zawarte pouczenie, iż cyt: "W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości odmowy przyznania pomocy, w terminie 14 dni od dnia odebrania niniejszego pisma możliwe jest wezwanie ARiMR do usunięcia naruszenia prawa. Pismo w tej sprawie należy złożyć w Oddziale Regionalnym, w którym rozpatrywany był wniosek o przyznanie pomocy."

Skarżący w toku postępowania administracyjnego, co prawda wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa, w konsekwencji czego pismem z dnia ... maja 2008r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie stwierdził naruszenia prawa przez Agencję, jednakże J. S. – przedstawiciel G. ... Sp. z o.o. w B. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne, czym naruszył art. 52 ustawy procesowej, poprzez złożenie skargi na akt, co do którego istniała możliwość weryfikacji w postaci wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

W związku z powyższym złożona na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ... Oddział Regionalny w O. z dnia ...04.2008r., skarga do Sądu Administracyjnego jest niedopuszczalna i na mocy art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlega odrzuceniu.Powered by SoftProdukt