drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie zażalenia, Rada Miasta, Oddalono zażalenie, II OZ 79/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 79/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-02-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-01-26
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Wiesław Kisiel /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II SA/Gd 606/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-05-24
II OZ 1280/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Wiesław Kisiel po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia H. H. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2010 r., II SA/Gd 606/06, w sprawie ze skargi H. H., S. B. oraz S. W. na uchwałę Rady Miasta Bytów z dnia 12 czerwca 2002 r., nr XLII/303/2002 w przedmiocie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów" postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 18 czerwca 2010 r., II SA/Gd 606/06, w punkcie 1. odrzucił zażalenie skarżącego H. H. na postanowienie z 8 lutego 2010 r., zaś w punkcie 2. odrzucił zażalenie skarżącego H. H. na postanowienie z 1 marca 2010 r.

Postanowienie z dnia 8 lutego 2010 r. zostało H. H. doręczone w dniu 18 lutego 2010 r. Zażalenie na to postanowienie skarżący nadał w polskim urzędzie pocztowym w dniu 26 lutego 2010 r., po terminie, który upłynął w dniu 25 lutego 2010 r. (art.194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. nr 153, poz.1270 ze zm., zwanej dalej "P.p.s.a.").

Postanowienie z dnia 1 marca 2010 r. zostało H. H. doręczone w dniu 8 marca 2010 r. Zażalenie na to postanowienie, opatrzone datą 15 marca 2010 r., skarżący przesłał do Sądu telefaksem w dniu 16 marca 2010 r. Termin do wniesienia zażalenia w tym przypadku upłynął w dniu 15 marca 2010 r.

Z tych względów Sąd odrzucił zażalenia (art.178 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a.).

H. H. w zażaleniu na powyższe postanowienie wniósł o jego uchylenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia (art.194 § 2 P.p.s.a.).

W niniejszej sprawie postanowienie Sądu I. instancji z dnia 8 lutego 2010 r. doręczono H. H. w dniu w dniu 18 lutego 2010 r. Zażalenie na powyższe postanowienie skarżący wniósł dzień po terminie, w dniu 26 lutego 2010 r.

Natomiast postanowienie z dnia 1 marca 2010 r. zostało H. H. doręczone w dniu 8 marca 2010 r. Zażalenie na to postanowienie skarżący wniósł w dniu 16 marca 2010 r. Termin do wniesienia zażalenia upłynął w dniu 15 marca 2010 r.

Prawidłowo zatem Sąd I. instancji odrzucił zażalenia jako wniesione po terminie.

Z powyższych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art.184 w zw. z art.197 § 2 P.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt