drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., I FZ 128/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FZ 128/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-04-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krzysztof Stanik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
VIII SA/Wa 476/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19
I FZ 12/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-20
I FZ 126/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
III SA/Wa 1243/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-30
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3, art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : Sędzia NSA Krzysztof Stanik po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia Jacka K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2007 r. sygn. akt VIII SA/Wa 476/07 w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Jacka K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 14 czerwca 2007 r. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1995 r., 1996 r., 1997 r. i 2000 r. postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 13.11.2007 r., sygn. akt VIII SA/Wa 476/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Jackowi K. wstrzymania wykonania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 14.06.2007 r. utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w R. z dnia 06.04.2007 r. odmawiającą skarżącemu umorzenia zaległości podatkowych w podatku do towarów i usług za poszczególne miesiące w okresie od 1995 r. do 2000 r.

Postanowienie to doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 19.11.2007 r.

W dniu 28.11.2007 r. pełnomocnik skarżącego złożył zażalenie na powyższe postanowienie.

Wyrokiem z dnia 19.12.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (o/z w Radomiu) uchylił opisaną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. oraz stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się tego wyroku. Od wyroku żadna ze stron nie wniosła w terminie skargi kasacyjnej.

Akta wraz z zażaleniem z dnia 28.11.2007 r. wpłynęły do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 29.02.2008 r.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, co następuje:

Art. 61 § 3 ustawy z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) przewiduje możliwość udzielenia stronie tymczasowej ochrony sądowej przez wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu do Sądu. Z tego wynika, że sąd administracyjny może rozstrzygać w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu jedynie w sytuacji, gdy toczy się postępowanie sądowe. W niniejszej sprawie postępowanie to zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. W związku z tym orzekanie o udzieleniu stronie tymczasowej ochrony sądowej stało się bezprzedmiotowe.

W świetle powyższego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 197 § 1 popsa orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt