drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, Uchylono decyzję I i II instancji, I SA/Rz 575/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-08-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 575/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2009-08-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-05-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Bożena Wieczorska
Jacek Surmacz /przewodniczący/
Maria Piórkowska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono decyzję I i II instancji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz Sędziowie NSA Bożena Wieczorska NSA Maria Piórkowska /spr./ Protokolant sek.sąd. Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I Finansowym na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2009r. sprawy ze skargi B. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] marca 2009r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] lutego 2009r. nr [...], 2) określa, że decyzje wymienione w pkt. 1) nie podlegają wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego B. D. kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

I SA/Rz 575/09

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] marca 2009r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpoznaniu odwołania B. D. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] lutego 2009r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007r w kwocie 2.470 zł.

W uzasadnieniu decyzji organ podniósł, że w dniu 19 stycznia 2009r .B. D. złożył do tego zeznania podatkowego korektę ujmującą wydatek na internet wraz z wnioskiem o stwierdzenie w tym zakresie nadpłaty.

Wobec powyższego postanowieniem Nr [...] z dnia [...].01.2009r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r.

W trakcie przeprowadzonego postępowania ustalono, iż faktury VAT za użytkowanie sieci internetowej wystawione zostały na nazwisko L. D. Ponieważ L. D. nie uzyskała w 2007r. żadnego dochodu, organ I instancji stwierdził, iż nie mogła skorzystać z odliczenia od dochodu ulgi internetowej. Natomiast B. D. nie mógł odliczyć od dochodu wydatków na internet, ponieważ jego nazwisko nie było umieszczone na fakturze za internet.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu /budynku/ będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu osiąganych przez nich dochodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przyznaje jednak małżonkom prawo do wspólnego rozliczenia. Z treści przepisu art. 6 ust. 2 ustawy wynika bowiem, iż małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c. Zatem, nawet przy wspólnym rozliczeniu, czyli opodatkowując się łącznie od sumy swoich dochodów, małżonkowie odliczają odrębnie kwoty ulg od swojego dochodu.

Jak wynika z akt podatkowych faktura VAT za internet wystawiona została tylko na L. D. Podatniczka w 2007r. nie uzyskała żadnych dochodów. W zeznaniu podatkowym za 2007r. ulga internetowa została wykazana jako odliczenie od dochodu L. D. Podatniczka jest więc osobą uprawnioną do odliczenia ulgi internetowej, jednak ze względu na fakt, iż nie uzyskała w2007r. dochodu, nie może ona skorzystać z takiego odliczenia.

Powołany we wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007r. oraz w odwołaniu od przedmiotowej decyzji, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19.08.2008r. Sygn. akt I SA/Łd 127/08 dotyczy innego stanu faktycznego i jako wydany w indywidualnej sprawie, nie może stanowić wykładni prawa podatkowego w tym konkretnym przypadku.

Na decyzję tę B. D. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podnosząc jej krzywdzący charakter. W uzasadnieniu podniósł, że korzysta ze wspólnego opodatkowania z żoną z którą prowadzą wspólne gospodarstwo, pozostając we wspólności majątkowej. Powołuje się na orzecznictwo w tym zakresie sądów administracyjnych, w tym wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje stanowisko zawarte w decyzji. Odnosząc się do wniosku o zwrot kosztów postępowania administracyjnego organ podniósł, że strona przeciwna może ich dochodzić na podstawie art. 264 i nast. ustawy Ordynacja podatkowa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Stosownie do treści art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm./ sąd administracyjny kontroluje zaskarżone decyzje administracyjne w zakresie ich legalności, rozumianej jako zgodność tych aktów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zaś na podstawie art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skarga podlega uwzględnieniu.

Na wstępie, przywołać należy treść art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000 Nr 14 poz. 176 ze zm./ z którego wynika, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Druga zasada, wyrażona w art. 6 ust. 2 powołanej wyżej ustawy daje małżonkom możliwość łącznego opodatkowania sumy swoich dochodów pod pewnymi warunkami.

Treść art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.; dalej: ordynacja podatkowa) stanowi, iż przez ulgę podatkową rozumie się "przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku". W świetle tej definicji legalnej, art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi ulgi w zakresie, w jakim wprowadza nową korzystną konstrukcję podatku wymierzanego na imię obojga małżonków (wyrok TK z 4.05.2004r. sygn. akt K 8/03 ogłoszony 12.05.2004r. Dz.U. Nr 109, poz. 1163).

Zdolności podatkowej małżonka nie można rozpatrywać w oderwaniu od przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) regulujących stosunki m.in. majątkowe między małżonkami, w świetle których podkreślić należy ekonomiczny wymiar wspólnoty, jaką jest rodzina.

Jednak dbałość o finansowe aspekty bytu nie wyczerpuje obowiązków, od realizacji których uzależnione jest dobro rodziny. Zgodnie z art. 27 k.r.o. oboje małżonkowie są obowiązani, każdy według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Małżonkowie, często określają zakres i sposób wykonywania obowiązków w taki sposób, że jeden z małżonków w większym stopniu troszczy się o zapewnienie rodzinie dochodów, drugi zaś poświęca dla dobra wspólnoty swoje zaangażowanie i pracę osobistą.

Trzeba zatem uwzględnić, że w sytuacji, gdy źródłem majątku wspólnego małżonków są wyłącznie, bądź przede wszystkim, dochody jednego z nich, brak jest dostatecznych podstaw, by dochód osoby pozostającej w związku małżeńskim traktować jako odrębny, bowiem zdolność podatkowa tej osoby - przez konieczność utrzymywania małżonka, a niekiedy również dzieci - jest uszczuplona. Z tego powodu, a także z uwagi na znaczenie, jakie dla państwa ma instytucja małżeństwa i rodziny, czemu daje wyraz będący elementem aksjologii konstytucyjnej art. 18 Konstytucji, dochody małżonków nie powinny być opodatkowywane według metod przyjętych dla samodzielnych i nietworzących wspólnoty ekonomicznej, jaką jest rodzina podatników.

Mając na uwadze, że w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje progresywna stawka podatkowa przyjąć należy, w świetle naprowadzonych wyżej uwag, że dochody w małżeństwie uzyskują obydwoje małżonkowie w sytuacji gdy jedno z nich nie osiąga żadnego dochodu. Za takim stanowiskiem przemawia również to, że decyzja w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych winna być skierowana wobec obojgu małżonkom, a więc podatnikami są oboje małżonkowie.

Przechodząc do spornej w rozpoznawanej sprawie kwestii przywołać należy treść art. 26 ust. 1 pkt. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisu tego wynika, że podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1,2,4,4a-4e, ust.6 lub art. 24b ust 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu /budynku/ będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 750 zł. Z kolei przepis art. 26 ust. 7 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych stanowi, że wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 /internet/ ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku odliczeń, o których mowa w ust! pkt. 6a, odliczenia stosuje się Jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Tak sformułowane wyżej przytoczone przepisy oznaczają, że warunkiem skorzystania z ulgi tzw. internetowej jest; 1/ poniesienie przez podatnika wydatku z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu będącym jego miejscem zamieszkania, oraz 2/ udokumentowania tego wydatku faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że wydatek z tytułu użytkowania Internetu dotyczył lokalu użytkowanego i zamieszkiwanego wspólnie przez małżonków. Bezspornym również jest, ze faktura przedstawiona przez małżonków odpowiadała wymogom przepisów o podatku od towarów i usług. Skoro zatem zostały spełnione przesłanki określone art. 26 ust. 1 pkt 6a i art. 26 ust. 7 pkt.1 u.pd.o.f, a oboje małżonkowie są podatnikami w oparciu o treść art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o Dodatku dochodowym od osób fizycznych, w ocenie Sądu, spełniają warunki do uzyskania odliczenia wydatku z tytułu użytkowania sieci internetowej . Nie ma zatem znaczenia na którego z małżonków - podatników została wystawiona faktura odpowiadająca wymogom przepisów o podatku od towarów i usług Jeżeli we wspólnym miejscu ich zamieszkania użytkują sieć internetową i ponoszą z tego tytułu wydatki.

Z przyczyn wyżej podniesionych Sąd działając na podstawie art. 145 § 1 pkt. 1 lit. C i art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania sadowego orzeczono na podstawie art. 220 powołanej wyżej ustawy. Sąd nie może uwzględnić wniosku skarżącego o zwrot kosztów podróż}/ do organu albowiem, jak to słusznie podniósł organ koszty postępowania administracyjnego mogą być dochodzone na podstawie art. 264 i nast. Ustawy Ordynacja podatkowa.Powered by SoftProdukt