drukuj    zapisz    Powrót do listy

6192 Funkcjonariusze Policji, Wstrzymanie wykonania aktu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Oddalono zażalenie, I OZ 567/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 567/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-16
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Łukaszewska - Macioch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II SA/Wa 275/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-03
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 § 1 i 3, art. 184 w zw. z art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łukaszewska – Macioch po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia R. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 275/08 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skargi R. B. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie obniżenia dodatku funkcyjnego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku R. B. zamieszczonego w skardze, postanowieniem z dnia 13 marca 2008 r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej przez R. B. decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...]. obniżającej skarżącemu dodatek funkcyjny.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji podał, że zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "P.p.s.a.", Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaakcentował, iż to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dowodzenia, że szkoda, która powstanie w wyniku wykonania decyzji będzie znaczna, a skutki wykonania – trudne do odwrócenia. W niniejszej sprawie, w ocenie Sądu I instancji, skarżący nie wykazał, by wykonanie zaskarżonej decyzji spowodowało wystąpienie jednej z przesłanek dopuszczalności wstrzymania wykonania decyzji, samo bowiem wskazanie na naruszenie zasad postępowania administracyjnego przy podejmowaniu zaskarżonej decyzji nie stanowi wystarczającej podstawy do wstrzymania jej wykonania.

W zażaleniu na powyższe postanowienie R. B. wskazał, iż z treści wniesionej przez niego skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...]. wynikają jej konsekwencje materialne, rezultatem których jest obniżenie uposażenia miesięcznego o kwotę 720 zł., co automatycznie powoduje zmniejszenie świadczenia emerytalnego, którego pobieranie przez skarżącego możliwe jest w każdym czasie. Zdaniem skarżącego, ustawodawca nie uzależnił możliwości wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu od wykazania przez stronę, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, wystarczającą zaś przesłanką do wstrzymania zaskarżonej decyzji winien być w niniejszej sprawie podnoszony w skardze zarzut braku spełnienia przesłanek nadających decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści przepisu art. 61 § 1 i 3 P.p.s.a. wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (...). Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia jest zamknięty, obowiązek zaś ich uprawdopodobnienia spoczywa na wnioskodawcy.

W niniejszej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji R. B. zawarł w skardze, jednak w ogóle go nie uzasadnił. Uzasadnienie skarżący przedstawił dopiero w zażaleniu na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalające wniosek.

Brak uzasadnienia wniosku uniemożliwia jego merytoryczną ocenę (por. niepublik. postanowienia NSA z dnia 16 kwietnia 2004 r., OZ 22/04; z dnia 30 kwietnia 2004 r., OZ 30/04; z dnia 22 grudnia 2004 r., OZ 871/04). Wobec powyższego, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2008 r. odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...]. należy uznać za uzasadnione.

Za niezasadny należy uznać zarzut, że Sąd I instancji rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji winien wziąć pod rozwagę powołane przez skarżącego w skardze okoliczności wskazujące na brak spełnienia przesłanek nadających decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Skoro nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności objęte zostało zarzutem skargi (pkt VI), to może on być rozpoznany wyłącznie na etapie sądowej kontroli zaskarżonej decyzji. Przewidziana w art. 61 § 3 P.p.s.a. instytucja ochrony tymczasowej nie może bowiem zastępować merytorycznych orzeczeń sądu.

Zaznaczyć również należy, iż postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności wydane na podstawie art. 61 § 3 P.p.s.a. sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności – art. 61 § 4 P.p.s.a.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt