drukuj    zapisz    Powrót do listy

6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny, Odrzucenie skargi, Starosta, Odrzucono skargę, III SA/Łd 374/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 374/13 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2013-06-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-03-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Janusz Furmanek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 58 par. 1pkt 6 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Dnia 28 czerwca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Furmanek po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Z. na czynność Starosty [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

B. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na czynności Starosty [...] z dnia [...] r. nr [...] oraz z dnia [...] r. nr [...] polegające na odmowie włączenia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej z rozgraniczenia nieruchomości.

Na rozprawie w dniu 26 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1075/12 Sąd wyłączył przedmiotową skargę na czynność Starosty [...] z dnia [...] r. do odrębnego postępowania i sprawę tę oznaczono nowym numerem w repertorium SA (III SA/Łd 374/13). Natomiast w dniu 9 kwietnia 2013 r. tutejszy Sąd oddalił skargę B. Z.w sprawie III SA/Łd 1075/12 na czynność Starosty [...] z dnia [...] r.

Następnie w niniejszym postępowaniu wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wykazanie, że przed wniesieniem skargi zwrócił się do Starosty [...] z wezwaniem od usunięcia naruszenia prawa zgodnie z treścią art. 52 § 3 p.p.s.a. – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 10 czerwca 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 t.j. ze zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Stosownie natomiast do § 3 powołanego przepisu, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa.

W przedmiotowym postępowaniu B. Z. wniósł skargę na czynność Starosty [...] z dnia [...]r. nr [...] polegającą na odmowie włączenia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej z rozgraniczenia nieruchomości. Zarządzeniem z dnia 4 czerwca 2013 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków skargi poprzez wykazanie, że przed jej wniesieniem zwrócił się do Starosty [...] z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Skarżący odebrał przedmiotowe wezwanie w dniu 10 czerwca 2013 r. (k. 16- zwrotne potwierdzenie odbioru) i w zakreślonym terminie nie wykonał nałożonego na niego obowiązku. Uznać zatem należy, że przedmiotowa skarga jest niedopuszczalna.

Z powyższych względów Wojewódzki Sad Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

e.o.Powered by SoftProdukt