drukuj    zapisz    Powrót do listy

6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Miasta, Uchylono zaskarżone postanowienie w części, I OSK 1801/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 1801/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2007-12-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-27
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II SA/Sz 855/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-18
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. J. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 października 2007 r., sygn. akt II SA/Sz 855/07 w zakresie odrzucenia skarg J. M., J. J. i M. B. na uchwałę Rady Miasta S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie likwidacji Technikum [...],[...] Liceum [...], Zasadniczej Szkoły Zawodowej [...], Gimnazjum [...] i [...] Ośrodka Dokształcania Zawodowego, zmiany nazwy i organizacji Zespołu Szkół [...] w S. ul. [...], Gimnazjum [...] w S. ul. [...], oraz zmiany uchwały rady Miasta S. z dnia [...] Nr [...] w sprawie założenia gimnazjum postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie w części dotyczącej odrzucenia skargi J. J.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 18 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargi J. M., J. J. i M. B. na uchwałę Rady Miasta S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie likwidacji Technikum [...],[...] Liceum [...], Zasadniczej Szkoły Zawodowej [...], Gimnazjum [...] i Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, zmiany nazwy i organizacji Zespołu Szkół [...] w S. ul. [...], Gimnazjum [...] w S. ul. [...], oraz zmiany uchwały Rady Miasta S. z dnia [...] Nr [...] w sprawie założenia gimnazjum.

W uzasadnieniu powyższego orzeczenia Sąd I instancji wskazał, że zarządzeniem z dnia 22 sierpnia 2007 r. doręczonym w dniu 29 sierpnia 2007 r. skarżący wezwani zostali do usunięcia braków formalnych skarg z dnia 30 lipca 2007 r. na uchwałę Rady Miasta S. Nr [...] przez: podpisanie skarg, określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego oraz przez przedłożenie odpisu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym wraz z dowodem złożenia pisma w siedzibie organu lub nadania pisma w urzędzie pocztowym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skarg.

W zakreślonym terminie jedynie skarżący J. J. uzupełnił braki formalne skargi. Jak jednak wynikało z ustaleń Sądu pismo z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa wpłynęło ono do Rady Miasta S. w dniu 29 maja 2007 r. (prezentata na piśmie), natomiast skarga wniesiona została w dniu 31 lipca 2007 r. podczas gdy termin do jej wniesienia wyliczony na podstawie art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., upływał z dniem 30 lipca 2007 r. W tym stanie rzeczy skarga J. J. podlegało odrzuceniu, jako wniesione po terminie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.

Z wyżej podanych względów, odnośnie pozostałych dwojga skarżących – J. M. i M. B. (jako iż zarówno ich wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jak i skarga zostało wniesione do organu jednym pismem wraz z J. J.), wystąpiły dwie przyczyny stanowiące podstawę odrzucenia skarg tj. art. art. 58 § 1 pkt 2 i 3 i § 3 p.p.s.a.

Skargę kasacyjną od powyższego orzeczenia złożył J. J. zaskarżając je w części dotyczącej odrzucenia jego skargi na wspomnianą we wstępie uchwałę i opierając swoją skargę kasacyjną na zarzucie naruszenia art. 58 § 1 pkt 2 oraz art. 58 § 3 w związku z art. 83 § 3 p.p.s.a. poprzez odrzucenie skargi w sytuacji, gdy została ona wniesiona przed upływem przewidzianym do jej wniesienia.

Mając na względzie powyższy zarzut strona skarżąca wniosła o

- uchylenie zaskarżonego postanowienia w części obejmującej odrzucenie skargi

J. J. na uchwałę Rady Miasta S. z dnia [...] nr [...] i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie w innym składzie,

- zasądzenie na rzecz Skarżącego od Strony przeciwnej zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadniając powyższą kasację jej autor wskazał, że wydając zaskarżone postanowienie Sąd pominął treść art. 83 § 3 p.p.s.a., bowiem, skarga została wniesiona już w dniu 30 lipca 2007 r., o czym świadczy potwierdzenie nadania przesyłki listowej poleconej nr [...] zawierającej skargę.

Naczelny Sąd administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna jest uzasadniona albowiem trafnie wywiedziony został w niej zarzut naruszenia art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Stosownie do art. 53 § 2 p.p.s.a. w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4 tej ustawy a zatem obejmujących także uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, skarga wnoszona jest w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

W warunkach przedmiotowej sprawy wbrew ustaleniom Sądu I instancji przesyłka zawierająca skargę J. J. na uchwałę Rady Miasta S. z dnia [...] nr [...] złożona została w urzędzie pocztowym w dniu 30 lipca 2007 r. a nie w dniu 31 lipca 2007 r. Świadczy o tym niezbicie potwierdzenie nadania, znajdujące się na pierwszej stronie załączonej do skargi kasacyjnej skargi z dnia 30 lipca 2007 r. (k. 93 akt WSA).

W tej sytuacji stwierdzić należało, iż skarga kasacyjna wniesiona przez skarżącego – J. J., posiada usprawiedliwione podstawy, o czym orzeczono na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 182 § 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt