drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 426/11 - Wyrok NSA z 2011-06-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 426/11 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2011-06-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-03-08
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Irena Kamińska
Izabella Kulig - Maciszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Wiesław Morys
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
II SA/Bd 798/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-11-03
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 183 § 1, 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 3 ust. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska (spr.) Sędzia NSA Irena Kamińska Sędzia NSA del. Wiesław Morys Protokolant: sekretarz sądowy Rafał Jankowski po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Stowarzyszenia "[...]" z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2010 r. sygn. akt II SA/Bd 798/10 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia "[...]" z siedzibą w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] czerwca 2010r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Bd 798/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy – po rozpoznaniu skargi Stowarzyszenia "[...]" z siedzibą w B. – uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2010 r. w zakresie utrzymującym w mocy decyzję Marszałka Województwa K. z dnia [...] lutego 2010 r. w części odmawiającej udostępnienia informacji publicznej w postaci kserokopii dokumentów wymienionych w pkt 3e wniosku Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia "[...]" z siedzibą w B. z dnia [...] grudnia 2009 r.; zaś w pozostałym zakresie skargę oddalił.

Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach sprawy:

W dniu [...] grudnia 2009 r. wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa K. w T. Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia [...]. o udostępnienie w trybie art. 2 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwanej dalej ustawą) za lata 1999–2009 informacji dotyczących:

1) rozdziału i przydziału środków finansowanych (wszelkiego rodzaju i pod jakimkolwiek tytułem) przez samorząd województwa osiemnastu gminom oraz wszelkim jednostkom i osobom im podległym – z wyszczególnieniem:

a) daty przyznania środków, b) celu na jaki zostały one przyznane, c) podstawy prawnej, d) wysokości przyznanej kwoty, c) zakresu wykorzystania przez beneficjenta,

2) rozdziału środków w budżecie województwa na rok 2010 z wyszczególnieniem celów, nazw beneficjentów oraz wysokości przydzielonych środków,

3) pełnej informacji na temat wszelkich analiz, prac studialnych, ekspertyz, planów, prognoz, projektów, porozumień lub wszelkich podobnych dokumentów o charakterze studialnym, analitycznym, naukowym lub prawnym, dotyczących utworzenia w województwie kujawsko-pomorskim metropolii, dwumiasta, aglomeracji, zespołu metropolitarnego, metropolii bydgosko-toruńskiej, BIT lub dokumentów, o podobnej tematyce, a w szczególności o udostępnienie:

a) wykazu tego typu dokumentów, b) daty ich publikacji, wykonania, uchwalenia lub podpisania, c) kosztów wykonania każdego z dokumentów, d) podstawy prawnej ich sporządzenia, e) kopii każdego z wymienionych dokumentów. Wnioskujący wskazał, że przedmiotowe informacje winny być przesłane w formie papierowej pocztą, gdyż nie są publikowane na stronach internetowych województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku, gdyby niektóre informacje znajdowały się w Internecie, także winny być udostępnione w powyższej formie.

Marszałek Województwa poinformował wnioskodawcę, iż budżet województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2010 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2009 r. jest opublikowany na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biuletynu Informacji Publicznej, w związku z czym brak jest podstaw do udostępnienia go w żądanej formie na koszt Urzędu Marszałkowskiego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Beneficjentów zaś wszystkich planowanych zadań i przedsięwzięć Urząd aktualnie nie jest w stanie określić, gdyż nie dysponuje odpowiednimi danymi.

Ponadto Marszałek Województwa stwierdził, że nie dysponuje opracowaniem, które swoim zakresem obejmowałoby zbiór danych i analizy finansowe od 1999 r. do dnia dzisiejszego, jak również nie prowadzi centralnego rejestru przeprowadzonych, bądź zleconych analiz, opracowań, ekspertyz, prognoz, porozumień ani podobnych dokumentów o charakterze analitycznym. Zatem, udzielenie informacji będzie wymagało przetworzenia posiadanych danych, przy czym żądanie musi być precyzyjne – nie może dotyczyć przekazania wszelkich informacji o działaniach w tak długim okresie. Powołując się na art. 14 ust. 1 i 2 w zw. z art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej Marszałek Województwa wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie i uszczegółowienie żądania w zakresie punktów 1 i 3, a nadto do wykazania zaistnienia okoliczności szczególnie istotnych dla interesu publicznego, które uzasadniałyby podjęcie czynności polegających na analizie całości dokumentacji Urzędu Marszałkowskiego z okresu 10 lat pod kątem wyselekcjonowania wszelkich informacji, których udostępnienia się żąda.

W odpowiedzi wnioskodawca odmówił doprecyzowania żądania stwierdzając, że żąda wybranych informacji, które są precyzyjnie wskazane we wniosku oraz, iż nie domaga się dokonywania zmian w treści informacji, a jedynie udostępnienia wymienionych danych, które znajdują się w posiadaniu Urzędu. Według wnioskodawcy zagadnienia polityki metropolitalnej kraju mieszczą się w definicji interesu publicznego, bowiem odnosi się on do spraw związanych z funkcjonowaniem państwa, w tym działaniem jego organów. Udzielenie zaś wnioskowanej informacji umożliwić ma Stowarzyszeniu udział w procesie tworzenia metropolii, w tym podjęcie działań na rzecz usprawnienia i zracjonalizowania tego procesu. Wykorzystanie jej do przeprowadzenia badań naukowych, opracowania analiz i symulacji oraz podczas konferencji i seminariów dotyczących metropolii, pozwoli na wypracowanie rozwiązań uwzględniających specyfikę regionu kujawsko-pomorskiego, a nadto wpłynie na lepsze funkcjonowanie poszczególnych gmin i całego regionu.

Decyzją z dnia 26 lutego 2010 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego odmówił udostępnienia wnioskodawcy przetworzonej informacji publicznej z zakresu współpracy finansowej w latach 1999–2009 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a gminami wskazanymi przez wnioskującego, wobec niedopełnienia przez wyżej wymienionego obowiązku doprecyzowania zakresu żądanej informacji przetworzonej oraz niewykazania zaistnienia szczególnie istotnych dla interesu publicznego okoliczności.

W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że informacje wymienione w pkt 1 i 3 wniosku, których ujawnienia żąda wnioskodawca mają niewątpliwie charakter informacji publicznej, lecz informacji przetworzonej, gdyż chodzi tu o sporządzenie w oparciu o tworzone w okresie od 1999 r. do 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim dokumenty opracowania tematycznego o bardzo szerokim zakresie i doręczenie go wraz z załącznikami. Żądane informacje znajdują się w bardzo różnorodnej, rozproszonej dokumentacji. Informacje finansowe o przekazanych dotacjach, dofinansowaniach, darowiznach na rzecz gmin, jak również sporządzonych przez Urząd, bądź na zlecenie Urzędu opracowaniach i analizach przygotowywane są bowiem przez różne departamenty w ramach prowadzonych przez nie różnych spraw, których sygnatury określane są zgodnie z rzeczowym wykazem akt dla jednostek samorządowych. Poza tym przekazywane do archiwum akta mogą być wyszukiwane tylko w oparciu o specyfikacje określające sygnatury, a nie tematycznie i podlegają brakowaniu w zależności od nadanej klasy archiwalnej po 3 lub 5 latach, a jedynie w przypadku klasy A po 10 latach, w związku z czym częścią materiałów potrzebnych do stworzenia żądanego opracowania. Urząd już nie dysponuje. Natomiast materiały dotyczące bieżącego funkcjonowania Urzędu w kwestiach finansowych są publikowane na stronach internetowych Urzędu. W związku z tym żądanie przygotowania opracowania z przeglądu i analizy treści wszystkich uchwał dot. rozdziału i przydziału środków finansowych nie znajduje uzasadnienia w kontekście interesu publicznego.

Jeśli chodzi natomiast o inne niż gminy podmioty, które uczestniczyły w setkach konkursów związanych z finansowaniem przez Urząd Marszałkowski, Urząd nie weryfikował, które z tych podmiotów były podległe lub związane z którąkolwiek z osiemnastu gmin wymienionych we wniosku, zaś pełnymi zestawieniami ewentualnych dotacji na rzecz tych podmiotów dysponują gminy, z którymi owe podmioty są związane i do nich wnioskodawca winien w tym zakresie się zwrócić lub zapoznać się z ich stronami Biuletynu Informacji Publicznej.

Organ stwierdził, iż uwzględnienie wniosku oznaczałoby sporządzenie opracowania materiałów będącego informacją przetworzoną dotyczącą wszystkich przekazanych przez Urząd kwot "wszelkiego rodzaju i pod jakimkolwiek tytułem", wymagałoby dokonania analizy wszystkich akt Urzędu pod kątem wyszukania spraw związanych z przekazaniem i wykorzystaniem środków finansowych, by ustalić które dotyczyły gmin wymienionych we wniosku, a w konsekwencji poniesienia ogromnych nakładów finansowych związanych z koniecznością opłacenia wyznaczonych lub dodatkowo zatrudnionych do tej czynności osób.

Według Marszałka Województwa wnioskodawca nie wskazał, jakie konkretnie korzyści i faktyczny wpływ na funkcjonowanie państwa i województwa, a tym samym, jakie znaczenie do interesu publicznego, będzie miało przeprowadzenie tak szczegółowej analizy funkcjonowania w zakresie finansów województwa kujawsko-pomorskiego. Sam zaś fakt, że Stowarzyszenie [...] chce uwzględnić ją w prowadzonych badaniach naukowych, opracowaniach i analizach, które następnie będzie wykorzystywać na konferencjach i seminariach, nie uzasadnia zaangażowania znacznych nakładów finansowych ze środków publicznych w celu jej dostarczenia.

Ponadto w uzasadnieniu zwrócono uwagę, że cel, który zamierza osiągnąć Stowarzyszenie, to jest popularyzacja utworzenia metropolii na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, jest już w szerokim zakresie realizowany przez władze samorządowe. Stwierdzono, że jakkolwiek działania Stowarzyszenia mogą przyczynić się do popularyzacji przedsiębranych czynności, to jednak nie stanowi to okoliczności szczególnie istotnej dla lokalnego interesu publicznego.

W odwołaniu od powyższej decyzji Przewodniczący Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia [...] z siedzibą w B. wniósł o jej uchylenie i orzeczenie o udostępnieniu informacji publicznej określonej we wniosku. Odwołujący się podniósł, że organ I instancji wadliwie uznał, iż żądane przezeń informacje są informacją przetworzoną, bowiem nie domagał się dokonywania zmian w treści posiadanych informacji, lecz jedynie uwzględnienia niezmienionych danych, które znajdują się w posiadaniu

Decyzją z dnia 7 czerwca 2010 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

SKO stwierdziło, iż informację na temat rozdziału środków w budżecie województwa na rok 2010 (pkt 2 wniosku) zostały ogłoszone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (opublikowano tamże uchwałę Sejmiku Województwa z 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu województwa), zaś pozostałe objęte żądaniem informacje podlegają udostępnieniu na wniosek.

Zdaniem SKO stanowisko organu I instancji, że informacje wymienione w punktach 1 i 3 wniosku, stanowią informacje przetworzone, jest prawidłowe, skoro w świetle orzecznictwa sądowego, jeśli udostępnienie konkretnej informacji nawet o prostym charakterze wymaga przeprowadzenia odpowiednich analiz zastawień, wyciągów, to zabiegi takie czynią tę informację przetworzoną. W ocenie SKO zamierzone cele działania Stowarzyszenia [...] nie mogą stanowić okoliczności, które należałoby uznać za szczególnie istotne dla interesu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.

W skardze na powyższą decyzję Stowarzyszenie [...] wniosło o jej uchylenie i orzeczenie o obowiązku udostępniania stronie informacji publicznej w zakresie określonym we wniosku.

Strona skarżąca zarzuciła, że orzekające organy błędnie zaliczyły żądane informujące do przetworzonych oraz uznały, iż domagają się wszelkich informacji na temat działań Urzędu Marszałkowskiego, bowiem wniosek dotyczy tylko działań precyzyjnie przezeń wymienionych. Nie może być natomiast mowy o informacji przetworzonej z tego powodu, że skarżący nie żądał dokonywania zamian w treści informacji, lecz jedynie udostępnienia niezmienionych danych, które znajdują się w gestii Urzędu Marszałkowskiego. Takie zaś czynności jak selekcja dokumentów, uchwał (nawet archiwalnych), a także ich analiza pod względem treści nie oznaczają przetworzenia informacji gdyż są one związane z rozpatrywaniem wniosku o udzielenie informacji i w ich wyniku nie powstaje żadna nowa pod względem jakościowym informacja. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że Urząd Marszałkowski nie prowadzi rejestrów dokumentów o charakterze analitycznym, nie może to bowiem ograniczać prawa dostępu do informacji publicznej. Według strony skarżącej, gdyby nawet uznać żądane przezeń informacje za przetworzone, to wykazała interes publiczny w domaganiu się ich.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu wniosło o jej oddalenie.

Przytaczając treść poszczególnych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Sąd wskazał, iż z art. 3 ust. 1 pkt 1 wynika wymóg, by uzyskanie informacji przetworzonej było szczególnie istotne dla interesu publicznego. Ma on stanowić ochronę podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej przed nadmiarem wniosków dotyczących tej właśnie formy informacji, mogących dezorganizować ich pracę. Podmiot, do którego zwrócono się o udostępnienie informacji przetworzonej, odmawiając jej udzielenia musi wykazać, że informacja ta nie jest istotna dla ogółu obywateli.

Sąd stwierdził, że żądane informacje wymienione w punktach 1 i 3 wniosku prawidłowo zostały zakwalifikowane do przetworzonych, a ich udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 ustawy w trybie wnioskowanym podlega udostępnieniu tylko taka informacja publiczna, która nie została wcześniej udostępniona w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej, zaś w piśmie z dnia 4 stycznia 2010 r. Marszałek Województwa poinformował stronę skarżącą, że żądane w pkt 2 wniosku informacje w przedmiocie rozdziału środków w budżecie województwa na 2010 r. z uwzględnieniem celów na jakie są przeznaczone i podaniem kwot, zostały opublikowane biuletynie (adres internetowy: bip. kujawsko-pomorskie) w zakładach Sejmik Województwa/Uchwały 2009. Zatem, właściwe i wystarczające było ograniczenie się organu do poinformowania o powyższym fakcie skarżącego wraz z pouczeniem o możliwości otrzymania kopii budżetu województwa za odpłatnością.

W ocenie Sądu organy obydwu instancji trafnie uznały, że przedmiotem żądania Stowarzyszenia było udostępnienie informacji publicznej przetworzonej, to jest takiej, której Urząd Marszałkowski nie posiada, a której opracowanie ze względu na rodzaj i zakres wnioskowanych danych wymagało sięgnięcia do dokumentów źródłowych znajdujących się w poszczególnych departamentach Urzędu Marszałkowskiego oraz ich archiwach, w aktach niespecyfikowanych tematycznie, dokonania analizy wszystkich akt pod kątem wyszukania informacji w przedmiocie przekazania i wykorzystania środków finansowych gmin wymienionych we wniosku, a następnie sporządzenia opracowania tematycznego na potrzeby stowarzyszenia z uwzględnieniem wskazanego w pkt 1 wniosku układu. Nadto Marszałek Województwa wyjaśnił, że jedynie poszczególne gminy są w posiadaniu pełnych zestawień ewentualnych dotacji przyznanych podmiotom z nimi związanym. Sąd uznał, że obowiązek udostępnienia tego rodzaju informacji publicznej w świetle powołanego wcześniej art. 4 ust. 3 ustawy, nie może ciążyć na organie.

Sąd stwierdził, że również żądana informacja zbiorcza określona w pkt 3 wniosku z zestawieniem wyszczególnionych w nim danych, w razie jej udostępniania byłaby informacją publiczną przetworzoną, specjalnie opracowaną w oparciu o informacje proste po dokonaniu pracochłonnych czynności technicznych i przy dużym zaangażowaniu intelektualnym osoby ją sporządzającej.

Sąd wskazał, że zwracając się o udzielenie pełnej informacji na temat wszystkich analiz prac studialnych, ekspertyz, prognoz, projektów i innych podobnych dokumentów dotyczących utworzenia w województwie kujawsko-pomorskim metropolii, dwumiasta, aglomeracji itp. strona skarżąca wniosła w pkt 3e o udostępnienie kopii każdego z wymienionych dokumentów. W tym jednym tylko przypadku mamy do czynienia nie z informacją przetworzoną, lecz zwykłą formą informacji, gdyż chodzi o udostępnienie dokumentów w niezmienionej postaci. Konieczność wyselekcjonowania tychże dokumentów spośród innych, wymagająca zaangażowania nawet większej liczby pracowników, nie pozbawia ich charakteru informacji prostej – są to zwykłe zabiegi związane z rozpatrywaniem wniosku o udzielnie informacji publicznej.

Sąd wskazał, iż organy obu instancji badały występowanie przesłanki szczególnej istotności interesu publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy i w konsekwencji uznały, iż nie istnieje szczególnie istotny interes publiczny uzasadniający udzielenie Stowarzyszeniu przetworzonych informacji publicznych. Zdaniem Sądu organy prawidłowo uznały, że uzyskanie za okres 10 lat wiedzy o sposobie rozdysponowania środków finansowych przez samorząd województwa oraz dotychczas podjętych przezeń działaniach na rzecz utworzenia w województwie metropolii lub innych zbliżonych tworów organizacyjno-terytorialnych, z zamiarem wykorzystania tej wiedzy, zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia na rzecz popularyzacji powyższych przedsięwzięć podczas organizowanych spotkań konferencji, seminariów, szkoleń, by w ten sposób uczestniczyć w procesie tworzenia metropolii, jest wprawdzie działaniem w interesie publicznym, lecz działaniem, któremu nie można przypisać szczególnej istotności dla interesu publicznego tym bardziej jeszcze, że władze samorządowe województwa we własnym zakresie popularyzują ideę utworzenia w woj. kujawsko-pomorskim metropolii i podejmują w tym kierunku odpowiednie działania. Nie można bowiem przyjąć, iż udostępnienie Stowarzyszeniu pracochłonnej i czasochłonnej informacji przetworzonej w jej wnioskowanym kształcie mogłoby mieć znaczący, realny wpływ na kształt polityki i przedsięwzięte przez władze samorządowe kierunki rozwoju regionu. Skoro Stowarzyszenie nie wykazało istnienia ustawowej przesłanki udzielenia mu ww. informacji przetworzonej, zasadnie organ I instancji, kierując się treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. wydał decyzję odmawiającą udostępnienia tejże informacji, a organ II instancji decyzję tę utrzymał w mocy.

Sąd stwierdził, że błędne zinterpretowanie przez organ odwoławczy jako przetworzonej informacji prostej wymienionej w pkt 3e wniosku w zakresie odmowy udostępnienia kserokopii posiadanych, nieopublikowanych w BIP dokumentów, uzasadniało uchylenie zaskarżonej decyzji w tej części z powodu naruszenia prawa materialnego – wskazanego wyżej art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1 lit. a/ p.p.s.a.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosło Stowarzyszenie [...].

Wyrok zaskarżono w części oddalającej skargę, zarzucając naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) poprzez przyjęcie, że wnioskowana informacja ma charakter informacji przetworzonej.

W oparciu o powyższy zarzut kasacyjny Stowarzyszenie [...] wniosło o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania.

Stowarzyszenie podniosło, iż wnioskowane informacje mają charakter prosty. Podkreślono, że Marszałek Województwa jest w posiadaniu wszelkich wnioskowanych informacji. Dane te – z podziałem na poszczególne gminy i powiaty – są generowane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie w kraju m.in. w toku realizacji Regionalnych programów Operacyjnych. Następnie są one archiwizowane w formie elektronicznej w programie komputerowym, w sposób uporządkowany i umożliwiający natychmiastowe dotarcie do wybranych informacji oraz ich wydruk lub np. przesłanie droga mailową. Informacje te mają charakter prosty, czego dowodem jest choćby to, że wnioskowane przez skarżącego dane są przekazywane w formie gotowych zestawień m.in. w celach sprawozdawczych, statystyczny i kontrolnych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie odrębnych przepisów gotowe zestawienia wnioskowanych informacji zamieszczone są w Krajowym Systemie Informatycznym KSI MIMIK 07-13, między innymi w formie komputerowych plików w formacie *.xls lub *.pdf. Zatem, nie jest tu konieczne wykonywanie żadnych czynności analitycznych, wymagających zaangażowania intelektualnego, których efektem jest opracowanie jakościowo nowej informacji. W konsekwencji nie występuje tutaj informacja przetworzona.

Stowarzyszenie [...] podniosło, że biorąc pod uwagę przedmiot działalności Stowarzyszenia, uzasadnia to uzyskanie dostępu do wnioskowanej informacji celem umożliwienia udziału w procesie tworzenia metropolii, w tym również podjęcia działań na rzecz usprawnienia i zracjonalizowania jego procesu. Wnioskowana informacja publiczna jest w szczególności niezbędna do przeprowadzenia badań naukowych, opracowania analiz i symulacji, jak również będzie wykorzystana podczas konferencji i seminariów dotyczących kwestii metropolii i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwi również popularyzację idei metropolitalności w społeczeństwie.

W tym stanie sprawy Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż stosownie do art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) rozpoznając sprawę Naczelny Sąd Administracyjny związany jest granicami skargi kasacyjnej, a z urzędu bierze pod rozwagę jedynie enumeratywnie wymienione w § 2 tego przepisu przesłanki nieważności postępowania sądowego. Oznacza to, iż Sąd nie posiada kompetencji do zmiany, uzupełniania czy precyzowania zarzutów skargi kasacyjnej.

W niniejszej sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek nieważnościowych, a więc Sąd rozpoznał skargę kasacyjną zgodnie z podniesionym zarzutem, który zarzuca błędną wykładnię przepisów prawa materialnego, tj. art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 2 ustawy poprzez przyjęcie, że wnioskowana informacja ma charakter informacji przetworzonej. Tak sformułowany zarzut ogranicza rozważania Sądu jedynie do wskazanej kwestii i poza tymi rozważaniami pozostaje kwestia czy uzyskanie informacji we wskazanym we wniosku zakresie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Wskazać przy tym należy, iż naruszenie prawa materialnego może polegać na błędnej wykładni lub niewłaściwym jego zastosowaniu. Błędna wykładnia polega na mylnym rozumieniu treści określonej normy prawnej. Natomiast niewłaściwe zastosowanie polega na błędnej subsumcji co wyraża się w tym, że ustalony w sprawie stan faktyczny został błędnie uznany za odpowiadający stanowi hipotetycznemu przewidzianemu w konkretnej normie prawnej, bądź gdy do ustalonego stanu faktycznego błędnie nie zastosowano określonej normy prawnej.

W niniejszej sprawie niezasadny jest zarzut dokonania błędnej wykładni powołanych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, bowiem Sąd I instancji prawidłowo odczytał treść wskazanych norm prawnych. Wbrew zarzutowi nie dokonywał takiej interpretacji przepisu ust. 2 art. 2 ustawy, które prowadziłyby do przyjęcia, iż osoba żądająca informacji publicznej zobligowana jest do wykazania interesu publicznego lub faktycznego w jej uzyskaniu. Natomiast odnośnie błędnej wykładni art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy to w kasacji nie wskazano na czym miałaby polegać błędna jego interpretacja. Natomiast z uzasadnienia skargi kasacyjnej wynika, że naruszenie tego przepisu sprowadza się do niesłusznego jego zastosowania, tj. uznania, iż konkretne wskazane we wniosku informacje publiczne maja charakter informacji przetworzonej, chociaż zdaniem skarżącego mają one charakter informacji prostej, a co za tym idzie, w stanie faktycznym sprawy nie ma zastosowania część druga pkt 1 ust. 1 art. 3 ustawy. Pogląd skarżącego nie jest uzasadniony również w tej kwestii.

Sąd I instancji w sposób szczegółowy odniósł się do charakteru żądanych informacji, wskazując konkretne przesłanki uzasadniające przyjęcie, iż żądane informacje mają charakter informacji publicznej przetworzonej. Ze stanowiskiem tym należy się w pełni zgodzić. Podniesiony w uzasadnieniu skargi kasacyjnej argument, iż żądane informacje znajdują się w określonych gotowych zestawieniach sprawozdawczych, statystycznych i kontrolnych nie jest zasadny, bowiem skarżący nie żąda tych określonych gotowych zestawień, którymi dysponuje organ, ale informacji, które wymagają zestawień, wyciągów, analiz, co wynika wprost z wniosku, a więc informacji przetworzonej. Bowiem przetworzenie informacji to zebranie lub zsumowanie pojedynczych informacji powstałych na podstawie różnych kryteriów, które wymagają odpowiedniego zestawienia, samodzielnego ich zredagowania związanego z koniecznością przeprowadzenia stosownych czynności analitycznych. W stanie faktycznym niniejszej sprawy Sąd I instancji prawidłowo więc przyjął, iż żądana informacja publiczna ma charakter informacji przetworzonej.

Z tych też względów uznając, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionej podstawy Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 184 P.p.s.a. orzekł jaki w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt