drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Dostęp do informacji publicznej, Rada Gminy, Oddalono skargę, II SAB/Wa 337/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 337/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-03-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-09-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Danuta Kania
Iwona Dąbrowska
Joanna Kube /przewodniczący sprawozdawca/
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1218/12 - Wyrok NSA z 2012-09-06
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1 ust. 1, art. 4, art. 13
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Kube (spr.), Sędziowie WSA Danuta Kania, Iwona Dąbrowska, Protokolant ref. staż. Eliza Kusy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2012 r. sprawy ze skargi J.S. na bezczynność Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...]) (dot. odpisu protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Gminy z dnia [...] stycznia 2011 r.) 1. oddala skargę, 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego S.W. kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) powiększoną o kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] września 2011 r. J.S. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Rady Gminy [...]

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] czerwca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie odpisu protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy [...] z dnia [...] stycznia 2011 r., wnosząc o zobowiązanie organu do niezwłocznego udzielenia żądanej informacji publicznej oraz stwierdzenia rażącego naruszenia prawa,

a także wymierzenie grzywny i zwrot kosztów postępowania oraz zastępstwa procesowego.

Skarżący wskazał, że podana w piśmie Rady Gminy [...] z dnia [...] września 2011 r. informacja, iż protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy [...]

z dnia [...] stycznia 2011 r. znajduje się w zakładce w Biuletynie Informacji Publicznej jest błędna, ponieważ jest ona pusta i nie zawiera żadnej treści. To samo dotyczy zakładki opisanej jako "Materiały załączone do protokołu", która powinna zawierać załączniki do protokołu.

W odpowiedzi na przedmiotową skargę Rada Gminy [...] wniosła o jej oddalenie podnosząc, iż pliki zawierające całość dokumentacji związanej z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej z dnia [...] stycznia 2011 r., z podziałem na "Zawiadomienie

o posiedzeniu", "Protokół z posiedzenia" oraz "Materiały załączone do protokołu" zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie [...] w dniu

[...] września 2011 r. i od tego momentu są dostępne dla każdego.

Organ, wskazał, że skarżący wnioskiem z dnia [...] czerwca 2011 r., przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu [...] lipca 2011 r., zwrócił się do Rady Gminy [...], na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o wydanie mu "odpisów wszystkich planów pracy, protokołów z posiedzeń, uchwał i rocznych sprawozdań z okresu od 2002 r. do dnia dzisiejszego z działania Komisji Rewizyjnej".

Pismem z dnia [...] lipca 2011 r., doręczonym wnioskodawcy w dniu [...] lipca 2011 r., organ poinformował stronę, iż ze względu na obszerny zakres materiału (ponad 700 stron) oraz konieczność anonimizacji danych osobowych w nich zawartych, żądane informacje zostaną udostępnione w terminie dwóch miesięcy, tj. do dnia [...] września 2011 r.

Następnie pismem z dnia [...] września 2011 r., doręczonym w dniu [...] września 2011 r., organ poinformował stronę, iż żądane informacje dotyczące planów pracy, rocznych sprawozdań, uchwał, protokołów i dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy [...] od 2002 r. do chwili obecnej, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy ([...].). Jednocześnie organ podał ścieżkę dostępu do ww. dokumentów.

Organ, uzupełniając odpowiedź na skargę w piśmie procesowym z dnia [...] marca 2012 r., wskazał, że w dniu [...] września 2011 r. o godzinie [...] zaktualizowano informację publiczną umieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy [...] z dnia [...] stycznia 2011 r., zmieniając nazwy jednego z trzech plików źródłowych (zapisanych w formacie djvu) z nazwy "Zawiadomienie na posiedzenie KR [...].01.11" na nazwę "Zawiadomienie o posiedzeniu KR [...].01.11" i wprowadzeniu tej samej zmiany w panelu administracyjnym.

Zdaniem organu, mogło się zdarzyć, że w dniu, w którym skarżący próbował otworzyć w BIP-ie plik z zawartością protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy [...] z dnia [...] stycznia 2011 r. miała miejsce awaria uniemożliwiająca dostępność folderów posiedzeń Komisji Rewizyjnej z 2011 r., jednakże taka sytuacja jest niezależna od organu.

Na rozprawie w dniu 9 marca 2012 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o umorzenie postępowania, jako bezprzedmiotowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zakres przedmiotowy skargi na bezczynność wyznaczają przepisy art. 3 § 2 pkt 1-4a tejże ustawy. Stąd też zaskarżenie bezczynności organu administracji publicznej jest dopuszczalne tylko w tym zakresie, w jakim dopuszczalne jest na mocy powyższych przepisów zaskarżenie decyzji, postanowień oraz innych aktów lub czynności.

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy zatem do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie, organ nie podjął żadnych czynności

w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu albo nie podjął stosownej czynności.

Bezczynność w sytuacji określonej przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), polega na tym, że podmiot obowiązany do podjęcia czynności materialno-technicznej w zakresie informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje.

Sąd analizując skargę z dnia [...] września 2011 r. na bezczynność Rady Gminy [...] w zakresie wniosku skarżącego z dnia [...] czerwca 2011 r. o udostępnienie odpisu protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy [...] z dnia [...] stycznia 2011 r. uznał, że nie zasługuje ona na uwzględnienie, ponieważ brak jest podstaw do uznania, że w dacie wniesienia skargi Rada Gminy [...] pozostawała w bezczynności odnośnie udostępnienia żądanej informacji publicznej.

Rada Gminy [...] udostępniła żądane informacje poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy [...] w dniu [...] września 2011 r., natomiast w dniu [...] września 2011 r. dokonano jedynie korekty nazwy jednego

z plików źródłowych.

Przejściowe problemy techniczne z dostępem do zamieszczonych na określonej stronie internetowej informacji publicznej nie czynią organu bezczynnym w jej udostępnieniu. Wnoszący skargę wskazał wyłącznie na jednorazowy brak dostępu do żądanego protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej i w żaden sposób nie wykazał, by miało to charakter ciągły, czy choćby powtarzający się w okresie od dnia [...] września 2011 r.

Mając powyższe na względzie, nie uwzględniono wniosku o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uwagi na jego bezprzedmiotowość, ponieważ nie można przyjąć, aby Rada Gminy [...] w dacie złożenia skargi na bezczynność w przedmiocie załatwienia jego wniosku z dnia [...] czerwca 2011 r. o udostępnienie odpisu protokołu

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy [...] z dnia [...] stycznia 2011 r. pozostawała w bezczynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 wskazanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu Sąd orzekł na mocy art. 250 wskazanej wyżej ustawy oraz § 15 i § 16 w zw. z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349).Powered by SoftProdukt