drukuj    zapisz    Powrót do listy

, , Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, II SA 3424/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA 3424/02 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2004-06-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2002-10-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Wieczorek /sprawozdawca/
Ewa Frąckiewicz
Magdalena Bosakirska /przewodniczący/
Sygn. powiązane
II GSK 15/05 - Wyrok NSA z 2006-03-30
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Bosakirska, Sędziowie WSA Ewa Frąckiewicz, Asesor WSA Andrzej Wieczorek (spr.), Protokolant Arkadiusz Zawada, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2004 r. sprawy ze skarg A., Firma M., USA oraz B. Sp. z o.o. w W. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lipca 2002 r. Nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego oddala skargi

Uzasadnienie

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] lipca 2002 r. Nr [...] po rozpoznaniu wniosku Spółki B. Sp. z o.o. w W. (zwanej dalej uczestnikiem) przeciwko A., M. z USA (zwanej dalej uprawnioną) o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego MISS POLONIA nr R [...] na podstawie art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych zwana dalej uzt (Dz. U. nr 5/1985 r., poz. 17 ze zm.) w związku z art. 315 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej zwaną dalej ustawą o pwp. (Dz. U- nr 49/2001 r, poz. 508) oraz art. 98 kpc w związku z art.256 ust. 2 pwp. unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego MISS POLONIA nr R [...].

W postępowaniu przed Urzędem ustalono, że o rejestrację znaku MISS POLONIA nr R [...] wystąpiło w dniu [...] września 1989 r. S. S. wniosło do rejestracji znak towarowy kolorowy słowno-graficzny MISS POLONIA do oznaczania w kl. 16 kalendarzy i wydawnictw oraz w kl. 41 do organizowania imprez artystycznych i estradowych. Znak opisany był jako napis MISS POLONIA oraz korona o charakterystycznych zaokrąglonych kształtach. Postanowieniem z dnia [...] grudnia 1990 r. Urząd wezwał S. do wyeliminowania ze znaku napisu MISS POLONIA podnosząc, że napis bezpośrednio wskazuje usługi świadczone przez zgłaszającego. Na mocy umowy cesji z dnia [...] listopada 1991 r. prawo do zgłoszonego znaku [...] zostało przeniesione na rzecz Spółki B. Sp. z o.o. w W. -uczestnika w niniejszym postępowaniu.

Decyzją z kwietnia 1991 r. (dzień nieczytelny - przyp. ref.) Urząd zarejestrował znak kolorowy słowno-graficzny MISS za Nr [...] na rzecz Spółki B. Sp. z o.o. w W. W aktach brak jest dowodów na okoliczność uzgodnienia między zgłaszającą a Urzędem zmiany treści znaku. Tak, więc zgłoszony w 1989r. przez uczestnika postępowania znak - MISS POLONIA nie uzyskał rejestracji natomiast na jego rzecz zarejestrowano znak słowno-graficzny MISS za Nr [...].

Urząd Patentowy RP ustalił, że Pani A. , Firma M., USA wniosła dnia [...] kwietnia 1998r. podanie (pismo z dnia

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

[...] kwietnia 1998r.) o rejestrację znaku słowno-graficznego MISS POLONIA do oznaczania towarów i usług w klasach: 16; 25; 35 i 41. Pani A., Firma M., USA uzyskała dnia [...] maja 2001r. zgodę Spółki M. Sp. z o.o. w W. — uprawnionej z rejestracji znaku słownego MISS POLSKI nr R [...] w kl. 41 (data zgłoszenia 11 sierpnia 1995r., data rejestracji [...] kwietnia 1998r.) na rejestrację znaku MISS POLONIA.

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2001 r. Urząd zarejestrował na rzecz uprawnionej znak Miss Polonia za Nr [...] z pierwszeństwem od [...] grudnia 1997r. (data zgłoszenia w USA).

W dniu [...] listopada 2001 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek uczestnika (pismo z dnia [...] listopada 200lr.) o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego Miss Polonia nr [...] udzielonego na rzecz uprawnionej.

Uczestnik wnioskując o unieważnienie znaku uprawnionej podniósł, że:

rejestracja znaku [...] spowodowała naruszenie praw

osobistych wnioskodawcy - art. 8 pkt 2 uzt;

znak zarejestrowany Miss Polonia [...] jest podobny do

wcześniejszego znaku uczestnika Miss [...] - art. 9 ust. 1 pkt. 1 uzt.;

znak MISS POLONIA [...] jest podobny do znaku powszechnie

znanego MISS POLONIA - art. 9 ust. 1 pkt. 2 uzt.

W trakcie postępowania w dniu [...] maja 2002 r. uczestnik rozszerzył wniosek podnosząc, że rejestracja znaku MISS POLONIA [...] naruszyła art. 8 pkt. 1 uzt. w zw. z art. 12 ust. 1 pkt. 1 uzt., art. 8 kpa i art. 32 Konstytucji RP.

W uzasadnieniu wniosku podnoszono m.in., że spółka uczestnika została wpisana do rejestru sądowego dnia [...] listopada 1991 r. pod firmą B. Sp. z o.o. i w latach 1991 - 2001 organizowała na terenie Polski konkursy piękności używając do ich oznaczenia zarówno stylizowanej korony o obłych kształtach jak i nazwy firmy pn.: "MISS POLONIA". Ponadto podnosiła, że jako uprawniona z opisanej wyżej umowy cesji z dnia [...] listopada 1991 r. uczestnik jest następcą podmiotów organizujących konkurs piękności od początku lat osiemdziesiątych. Uczestnik w swojej działalności, przy organizowaniu konkursów piękności, eliminacji regionalnych do konkursu finałowego, akcji reklamowych posługuje się znakiem z napisem MISS POLONIA, a więc w formie, w jakiej znak został zgłoszony do rejestracji, a nie w formie, w jakiej został zarejestrowany (tj. bez słowa Polonia).

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

Uprawniona ze znaku MISS POLONIA nr [...] podniosła, że :

rejestracja znaku nie narusza ani praw osobistych ani majątkowych

wnioskodawcy (art. 8 pkt 2 uzt), ponieważ używanie przez niego słowa

POLONIA w firmie (B.) jest niezgodne z prawem;

prowadzenie konkursów piękności na terenie Polski z udziałem osób

mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce jest nadużyciem, bowiem

słowo POLONIA oznacza polskie grupy ludnościowe mieszkające stale za

granicą;

uprawniona uzyskała rejestrację swojego znaku z pierwszeństwem ze

zgłoszenia w USA od [...] grudnia 1997r;

znak uprawnionej [...] jest przeznaczony do zorganizowania w

Polsce finału konkursu [...] dla laureatek lokalnych konkursów

[...] w krajach, w których istnieje POLONIA;

znak wnioskodawcy MISS [...] nie jest podobny w rozumieniu art.

9 ust. 1 pkt.1 uzt do znaku uprawnionej MISS POLONIA [...],

ponieważ o podobieństwie nie może świadczyć użycie w obu znakach

słowa MISS, które jest powszechnie używane przez organizatorów

konkursów piękności i samo w sobie nie ma zdolności odróżniającej, przy

czym wnioskodawca organizuje konkursy pod nazwą MISS POLONIA, a

nie pod nazwą MISS;

prawo do rejestracji znaku o brzmieniu MISS POLONIA na

organizowanie konkursów piękności ma diaspora polska znajdująca się

poza granicami Polski, a nie podmiot zarejestrowany w Polsce, który nie

reprezentuje POLONII;

firma wnioskodawcy nie zasługuje na ochronę, ponieważ nie prowadzi

on działalności takiej jak uprawniona z rejestracji, przy czym nie zachodzi

tutaj niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców w rozumieniu

art. 14 uzt;

rejestracja znaku [...] z błędną datą pierwszeństwa nie ma wpływu

na prawo z rejestracji tego znaku i rejestracja nie narusza przepisów art. 12

uzt i art.32 Konstytucji RP.

Urząd Patentowy RP, analizując wniosek o unieważnienie znaku towarowego przeprowadził słownikową analizę znaczenia słów MISS; POLONIA; MISS POLONIA uznając generalnie, że są to pojęcia powszechnie znane i stosowane a ich interpretacja nie budzi wątpliwości.

Urząd wskazał, że firma uczestnika B. Sp. z o.o. w W. pierwotnie, tj. w chwili rejestracji spółki oznaczenie: "B" nie miało mocy dystynktywnej, tzn. w świadomości zbiorowej nie wykształciło się jednoznaczne skojarzenie między cytowanym oznaczeniem a oznaczoną przy jego użyciu osobą prawną. Do

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

dnia zgłoszenia do rejestracji znaku uprawnionej ([...] Miss Polonia [...] kwietnia 1998r.), uczestnik - Spółka B. z W. zorganizowała w Polsce siedem konkursów piękności pod nazwą MISS POLONIA (w latach: 91 - 97) z dużą kampanią reklamową, we współpracy z mediami, reklamodawcami i sponsorami. W ocenie Urzędu 7 lat to wystarczająco długi czas, aby zestawienie słów "B" złożone ze słów języka potocznego, pierwotnie pozbawione siły dystynktywnej (bo należące do domeny publicznej, z której może korzystać każdy) uzyskało wtórną siłę dystynktywną, a w konsekwencji uzyskało ochronę jako nazwa (lub jej część) osoby prawnej. W ocenie urzędu nastąpiło to, dlatego, że oznaczenie "B" było używane w sposób wyłączny przez tak długi czas (7 lat) i że dla znaczącej części odbiorców (media, reklamodawcy, sponsorzy) - obok pierwotnego deskryptywnego znaczenia oznaczenie to uzyskało wtórne znaczenie indywidualizujące daną osobę; w świadomości zbiorowej utrwaliło się silne skojarzenie między tym oznaczeniem a osobą prawną.

Urząd uznał, że rejestracja znaku MISS POLONIA nr [...] nastąpiła z naruszeniem, art. 8 pkt 2 uzt, dlatego ten znak należało unieważnić.

W zakresie zarzutu z art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt Urząd uznał, że przeciwstawione znaki są znakami słowno-graficznymi, ale w znakach dominujące są słowa MISS i MISS POLONIA a nie stylizowane korony. Oba znaki są przeznaczone głównie do oznaczania usług w zakresie organizowania konkursów piękności pn.: "M". Uznano, za Sądem Najwyższym (wyrok z dnia 1 lutego 2001 r. Sygn. akt I CKN 1128/98 - sprawa z powództwa B. Sp. z o.o. w W. przeciwko M. Sp. z o.o. w W.), że słowo MISS w odniesieniu do konkursów piękności należy do domeny publicznej i nie może świadczyć o podobieństwie ww. znaków.

W tym zakresie urząd nie podzielił stanowiska uczestnika.

Podobnie w przypadku zarzutu z art. 9 ust. 1 pkt 2 uzt urząd uznał, że podobieństwo znaku powszechnie znanego MISS POLONIA i znaku zarejestrowanego nr [...] MISS POLONIA nie może być uznane zgodnie z wnioskiem żądającego, bowiem są to wyrazy zamieszczone w słownikach. Z tego też powodu nie można uznać taki znak za powszechnie znany słowny znak towarowy, bowiem to określenie należy do domeny publicznej, wobec czego nie istnieje znak słowny, powszechnie znany MISS POLONIA. Urząd uznał, że używany przez wnioskodawcę znak słowno-graficzny MISS POLONIA (w formie wg pierwotnej wersji

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

zgłoszenia) nie nabył waloru powszechnej znajomości w rozumieniu art. 24 uzt, a wnioskodawca nie dostarczył dowodów na okoliczność, że używany przez niego znak jest powszechnie znany - chodzi o grafikę + napis, a nie sam napis powszechnie znany ze słowników.

Urząd stwierdził, że znak [...] (decyzja w aktach [...]) zarejestrowany z pierwszeństwem z USA od dnia [...] grudnia. 1997 r. (data ta odnosi się do dnia rejestracji znaku w USA zgłoszonego tam dnia [...] października 1996 r.) jest opisany z nieprawidłowym pierwszeństwem. Urząd podniósł, iż aby skutecznie ubiegać się o pierwszeństwo, znak zgłoszony w USA winien być zgłoszony w Polsce w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia zgłoszenia w USA tj od [...] października 1996 r. Zgłoszenie w urzędzie Polskim zostało dokonane przez uprawnioną dnia [...] kwietnia 1998r. podanie (z dnia [...] kwietnia 1998r.). Ustalono, że gdyby w niniejszej sprawie istotne było pierwszeństwo, to należałoby przyjąć, że pierwszeństwo ze zgłoszenia w USA znakowi [...]nie przysługuje.

W zakresie naruszenia art. 32 Konstytucji RP i art. 8 kpa (poprzez odmowę w 1989 r. rejestracji znaku słowno-graficznego MISS POLONIA na rzecz wnioskodawcy i rejestrację takiego znaku na rzecz uprawnionej w 1998r.) Urząd wskazał, że działający w trybie spornym nie jest właściwy do oceny Urzędu działającego w trybie administracyjnym na okoliczność równego/nierównego traktowania stron przy rejestracji znaku. Tego typu postulaty można zgodnie z kpa składać w formie skargi/wniosku np. Prezesowi Urzędu lub organowi nadrzędnemu wnioskodawca.

Odnosząc się do argumentów uprawnionej ze znaku uznano, że przedstawiona interpretacja co do słownikowej wykładni wyrazu POLONIA i wysuwania z tego powodu wniosków co do bezprawnego używania przez wnioskodawcę w firmie określenia MISS POLONIA i bezprawnego organizowania konkursu pn.: "MISS POLONIA" dla panien mających stałe miejsce zamieszkania w - Polsce, podczas gdy słowo POLONIA jest zarezerwowane tylko dla osób pochodzenia polskiego mających stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski uznano, że jest to argument jest nietrafny, ponieważ słowo Polonia w tłum. z j. łacińskiego to Polska właśnie.

Urząd uznał, że z uwagi na prawo do firmy, które jest chronione przepisami art. 23, 24 w zw. z art. 43 kc, wnioskodawca miał interes prawny w związku z cyt. przepisami i art. 8 pkt 2 uzt w unieważnieniu znaku [...].

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

Powyższa decyzja zaskarżona została zarówno przez uczestnika jak i uprawnioną.

Skargą z dnia [...] października 2002r. uprawniona wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji jako niezgodnej z prawem i stanem faktycznym. Generalnie podnoszono argumenty jak w skardze. Wskazano, że decyzja ta została podjęta z rażącym naruszeniem prawa i w razie jej wykonania wywoła czyn zagrożony karą, gdyż Urząd Patentowy w trybie spornym, przyznając rację a tym samym prawo do organizowania wyborów MISS POLONIA wnioskodawcy, naruszył art. 10 ust.1, art. 13 uzt oraz art.7 ustawy kpa. W ocenie uprawnionej Urząd Patentowy rozstrzygnął o uprawnieniach podmiotu do znaku towarowego, nieposiadającego takiej ochrony, naruszając swoją decyzją prawa podmiotów prowadzących swoją działalność na podstawie prawidłowo dokonanych rejestracji ich znaków, zapominając, iż według powołanego art. 10 ust.1 uzt ochronę znaku uzyskuje się przez jego rejestrację. Ponadto kwestionowano prawa Urzędu działającego w trybie spornym do rozstrzygania w oparciu o art. 8 pkt. 2 uzt kolizji typu firma / znak.

Wskazano, że B. Sp. z o.o. rozpoczęła działalność prawie 2 lata później niż M. Sp. z o.o. będąca właścicielem zarejestrowanego znaku MISS POLSKI [...]. Przedmiotem działalności B. Sp. z o.o. jest organizacja konkursu piękności, który tak naprawdę jest konkursem MISS POLSKI, a zwyciężczynie konkursu MISS POLONIA reprezentują POLSKĘ podczas konkursów piękności na całym świecie. Ta sytuacja godzi w interesy Pani A. L. jako właścicielki firmy organizującej konkurs MISS POLONIA za granicą dla przedstawicielek Polonii, uniemożliwiając na organizację finałowego konkursu w kraju pochodzenia, finalistkom konkursów MISS POLONIA organizowanych poza granicami POLSKI, ale również w interesy M. Sp. z o.o. jako uprawnionej z rejestracji znaku towarowego MISS POLSKI [...]. Wskazano, że B. Sp. z o.o. prowadzi działalność mającą znamiona nieuczciwej konkurencji organizując identyczny konkurs z konkursem MISS POLSKI - de facto - Konkurs MISS POLSKI.

Urząd uznał, że uprawniona nie podnosi takich okoliczności, które wskazywałyby na naruszenie prawa w zaskarżonej decyzji. W tej sytuacji Urząd Patentowy RP nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi i wnosił o jej oddalenie. Urząd wskazał, że argumenty podniesione w skardze

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

stanowią w większości powtórzenie argumentów podniesionych przez uprawnioną wcześniej i sprowadzają się do kwestionowania prawa Urzędu działającego w trybie spornym do rozstrzygania w oparciu o art. 8 pkt. 2 uzt kolizji typu firma / znak. W ocenie Urzędu stanowisko uprawnionej nie ma oparcia ani w doktrynie ani w orzecznictwie - np. wyrok NSA w sprawie P.

Wskazano dalej, że błędne jest przekonanie uprawnionej, że słowno-graficzny znak z napisem Miss Polonia może być zarejestrowany tylko na rzecz podmiotu organizującego konkursy piękności dla panien - Polek mających stałe miejsce zamieszkania poza Polską a organizowanie w Polsce konkursów pod nazwą Miss Polonia dla panien Polek zamieszkujących w Polsce jest nielegalne oraz że Urząd nie zarejestrował na rzecz B. znaku Miss Polonia, bo znak zawierał dane niezgodne z prawdą.

Urząd zauważył, że w krajach, w których istnieje w prawie znaków towarowych instytucja dysklamacji (np. Francja, USA) polegająca na wyłączeniu z ochrony zwrotów ogólnoinformacyjnych w znakach słowno-graficznych np. typu: "MISS", "MISS POLONIA" - te określenia podlegałyby dysklamacji. W Polsce instytucja dysklamacji nie jest znana, dlatego uprawnieni ze znaków słowno-graficznych często sądzą, że ochrona znaku słowno-graficznego obejmuje ogólnoinformacyjne zwroty w znaku. Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa wnioskodawcy p-ko spółce M. wskazano, że słowo MISS w tym znaku nie podlega ochronie.

Uprawniona ze znaku Miss Polonia również błędnie sądziła, że ochrona z rejestracji znaku rozciąga się oddzielnie na zwrot "MISS POLONIA", co spowodowało kolizję z B., a przecież w USA w znaku skarżącej i słowno-graficznym "MISS POLONIA" słowo POLONIA zostało zdysklamowane. W ocenie urzędu błędne jest twierdzenie, że znak SŁOWNY - MISS POLSKI został zarejestrowany prawidłowo, ten znak został zarejestrowany z naruszeniem art. 7 uzt, ponieważ określenie MISS POLSKI jako ogólnoinformacyjne należy do domeny publicznej i jako takie nie powinno należeć do jednego podmiotu. W ocenie Urzędu znak skarżącej Miss Polonia miał posłużyć (co szczerze przyznała skarżąca) do eliminacji z rynku B. -organizatora konkursów Miss Polonia, zatem w oparciu o art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych prawo z rejestracji tego znaku zasadnie zostało unieważnione.

Mając powyższe na uwadze Urząd Patentowy wnosi o oddalenie skargi.

Skarżąc decyzję uczestnik nie kwestionował zasadności decyzji

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

unieważniającej prawo z rejestracji znaku towarowego MISS POLONIA nr [...] na podstawie przepisu art. 8 pkt. 2 uzt w związku z art. 315 ust. 1 i 3 pwp. Natomiast uczestnik ograniczył się do treści uzasadnienia, w którym Urząd Patentowy nie uwzględnił zarzutu, że znak MISS POLONIA nr [...] jest podobny do powszechnie znanego słownego znaku towarowego MISS POLONIA oraz powszechnie znanego słowno-graficznego znaku towarowego MISS POLONIA. W opinii wnioskodawcy, okoliczności, na których Urząd oparł swoją decyzję w zakresie unieważnienia znaku na podstawie, art. 8 pkt. 2 uzt. stanowią jednocześnie podstawę do zastosowania w niniejszej sprawie przepisu art. 9 ust 1 pkt 2 tejże ustawy. Podkreślano, że znak, który nabył wtórną zdolność rejestrową nie może być wyłączony spod ochrony na podstawie, iż nie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Odwołano się do przesłanek umożliwiających nabycie wtórnej zdolności rejestrowej w rozważaniach i rozstrzygnięciach ETS (orzeczenie z dnia 18 czerwca 2002 r., wydanego w sprawie o sygn. C-299/99 z powództwa K. przeciwko R. Ltd.) Wskazano, że w orzeczeniu podkreślono, że nie ma takiej kategorii znaków, które posiadają charakter odróżniający albo ze swej natury albo w wyniku nabycia go wskutek intensywnego używania, a które mimo to nie są zdatne do wyróżniania towarów i usług danego przedsiębiorstwa na rynku od podobnych towarów i usług innych przedsiębiorstw. Wskazano, że w świadomości przeciętnych odbiorców znak towarowy MISS POLONIA, a także jego słowno-graficzna wersja z charakterystyczną koroną, jest łatwiej identyfikowany na rynku w kontekście organizowanych konkursów oraz jego obecności w reklamie i mass-mediach niż funkcjonowanie tego samego oznaczenia w kontekście nazwy przedsiębiorstwa. Odbiorca przede wszystkim zwraca, bowiem uwagę na znak słowny i słowno-graficzny, silnie identyfikowane z doskonale znaną mu imprezę, a dopiero w drugiej kolejności na firmę, która ją organizuje.

Kwestionowano stanowisko Urzędu uzasadniającego odmowę tym, że: "Używany przez wnioskodawcę znak słowno-graficzny Miss Polonia ( w formie wg pierwotnej wersji zgłoszenia) nie nabył waloru powszechnej znajomości rozumieniu art. 24 uzt, w każdym razie wnioskodawca nie dostarczył dowodów na okoliczność, że używany przez niego znak jest powszechnie znany - chodzi o grafikę + napis, a nie sam napis powszechnie znany ze słowników". Wskazano, że wszelkie dowody na wskazaną okoliczność były przedłożone Urzędowi na rozprawach, ponieważ to właśnie na ich podstawie dokonał on przedmiotowego rozstrzygnięcia w zakresie kolizji firmy i znaku towarowego nr [...]. W tym kontekście

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

należy zauważyć, iż w świetle art. 107 § 3 kpa Urząd Patentowy jest zobowiązany wskazać dowody, na których oparł swoje rozstrzygnięcie, a także podać przyczyny, z powodu, których innym dowodom przedstawionym w sprawie odmówił wiarygodności. W skarżonej decyzji Urząd odmówił racji dowodom dostarczonym przez ówczesnego wnioskodawcę bez podania jakiejkolwiek przyczyny, co stanowi naruszenie wskazanego przepisu postępowania.

Urząd uznał, że uczestnik w skardze nie podnosi takich okoliczności, które wskazywałyby na naruszenie przez Urząd prawa w zaskarżonej decyzji, dlatego też nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi i wniósł o jej oddalenie skargi z przyczyn jak niżej.

W ocenie Urzędu treść skargi sprowadza się w istocie do próby wykazania tezy, że zbitka słów MISS POLONIA (znana np. ze słownika [...] - oraz używana w Polsce już przed II -gą wojną światową do organizowania konkursów piękności a zamieszczona w firmie skarżącej - "B " stała się znakiem powszechnie znanym w Polsce w skutek uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej przez długoletnie używanie. Z tej tezy wynika, że dowolne określenie ogólnoinformacyjne zamieszczone w firmie i intensywnie używane staje się znakiem powszechnie znanym. Powtarzając za komentarzem R. Skubisz, II-gie Wydanie komentarza - Prawo Znaków Towarowych na str. 57 wskazano, żę art. 7 uzt: "oznaczenia pozbawione pierwotnie zdolności odróżniania mogą ją nabyć poprzez używanie. W toku ustalania przez Urząd Patentowy, czy zgłoszone oznaczenie ma wtórną zdolność odróżniania, należy mieć na uwadze również interes wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w swobodnym dostępie do oznaczeń ogólnoinformacyjnych. Zawłaszczenie takiego oznaczenia przez jedną osobę mogłoby prowadzić do istotnych utrudnień w obrocie gospodarczym. Dlatego też uznano, że część oznaczeń wymienionych w ust. 2 może nabyć wtórną zdolność odróżniania i zostać zarejestrowana, natomiast w przypadku innych, ze względu na ich użyteczność informacyjną w obrocie, należy wykluczyć możliwość nabycia nawet przez używanie dostatecznych znamion odróżniających. Oznaczenie: ogólno informacyjne nie mają pierwotnej zdolności odróżniającej i nie mogą nigdy nabyć wtórnej zdolności odróżniania. W ocenie urzędu wtórną siłą dystynktywną uzyskała zbitka słów "BIURO MISS POLONIA", ale jedynie w odniesieniu do osoby prawnej tj. skarżącej spółki i to dla ograniczonego kręgu osób - media, reklamodawcy, sponsorzy a nie zbitka "MISS POLONIA" jako rzekomo znak powszechnie znany do organizowania konkursów piękności.

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

Odnośnie używanego przez uczestnika znaku słowno-graficznego MISS POLONIA, to istotną cechą tego znaku jest zbitka słów MISS POLONIA a nie jego cechy drugorzędne (stylizowana korona + kolor} więc jeśli zbitka słów MISS POLONIA nie może być w ogóle znakiem o czym była mowa wyżej, to używany znak nie mógł nabyć przymiotów znaku powszechnie znanego.

Uczestnik twierdzi, że dostarczyła dowody na okoliczność, że używany przez niego słowno-graficzny znak jest powszechnie znany. Takim dowodem w rozważanym tutaj przypadku mogłyby być wyniki badania opinii publicznej - których skarżąca nie przedłożyła. Wobec braku takiego dowodu Urząd kierował się doświadczeniem życiowym i zdrowym rozsądkiem.

Mając powyższe na uwadze Urząd wnosił o oddalenie skargi, ponieważ ta skarga ma na celu uzyskanie precedensowego (i sprzecznego z cytowanym wyrokiem Sądu Najwyższego) orzeczenia. Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu monopolizacji słownego określenia MISS POLONIA do oznaczenia konkursów piękności na rzecz uczestnika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W świetle art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych sprawy (Dz.U. Nr 153, poz.1271), w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie i dlatego postępowanie toczy się na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ustaw o ppsa (Dz.U. Nr 153, poz. 1270).

Zgodnie z art.1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. prawo o ustroju sądów administracyjnych - ustawa pusa (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, skargi nie zasługują na uwzględnienie.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U z 2003, Nr 119, poz.1117 z póź.zm.) w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl, której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed [...] sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej znaku towarowego MISS POLONIA, zarejestrowanego decyzją z dnia [...] sierpnia 2001 r. (na rzecz uprawnionej znak Miss Polonia za [...]z pierwszeństwem od [...] grudnia 1997r. ), są przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

Zaskarżoną decyzją z dnia Urząd unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego MISS POLONIA na podstawie art. 8 pkt 2 uzt. Przepis ten za niedopuszczalną uznaje rejestrację takiego znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Jednocześnie Urząd nie uznał za zasadne nie uwzględnienie stanowiska uczestnika podnoszącego argumenty, iż znak zarejestrowany Miss Polonia [...]: jest podobny do wcześniej zarejestrowanego znaku uczestnika MISS [...] (tj. żądania unieważnienia w oparciu o art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt); jest podobny do znaku powszechnie znanego MISS (tj. żądania unieważnienia w oparciu o art. 9 ust. 1 pkt 2 uzt.); że rejestracja znaku MISS POLONIA [...]naruszyła art. 8 pkt 1 uzt. w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 uzt., art. 8 kpa i art. 32 Konstytucji RP.

W niniejszej sprawie w pierwszej kolejności wymaga przesądzenie kwestii interesu prawnego uczestnika do złożenia wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego. Stosownie do art. 30 ust. 1 uzt. z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe, jak również z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Zagadnienie interesu prawnego na gruncie art. 30 ust. 1 uzt. stanowi przedmiot orzecznictwa zarówno Sądu Najwyższego (m.in. wyrok z dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99; OSNAP 2000/9/337 oraz wyrok z dnia 7 marca 2002 r., III RN 53/01; OSNAP 2002/24/583), jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 30 stycznia 2003 r., II SA 81/02). Powyższe orzecznictwo zgodne jest

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

co do tego, że użyte w art. 30 ust. 1 uzt. pojęcie interesu prawnego, stanowiącego przesłankę żądania unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, jest tożsame z pojęciem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 k.p.a. Stosownie do tego przepisu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zatem, stwierdzenie istnienia interesu prawnego po stronie podmiotu ubiegającego się o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa a sytuacją prawną tego podmiotu, polegającego na tym, że akt stosowania tej normy (decyzja administracyjna) może mieć wpływ na jego sytuację w zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego. Uczestnik oznaczała organizowane przez swoją firmę konkursy piękności zakwestionowanym znakiem będącym nazwą firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą i spotkał się z tego powodu z zarzutami ze strony uprawnionej do znaku. Tak, więc uczestnik występując z żądaniem unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego nie podjął działań o charakterze prewencyjnym, ale działania mające na celu ochronę swoich interesów.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uczestnik posiada interes prawny w rozumieniu powołanych wyżej przepisów w domaganiu się unieważnienia spornego znaku towarowego. Interes prawny należy wywieść z wolności prowadzenia działalności gospodarczej chronionej przepisami art. 20 i art. 22 Konstytucji RP oraz art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) a także w przepisach art.23 i 24 w zw.z art.43 kodeksu cywilnego. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej nie jest jednakże swobodą o charakterze absolutnym i może być ograniczona przepisami odrębnych ustaw. Taką ustawą jest m.in. ustawa o znakach towarowych, dająca uprawnionemu z rejestracji wyłączność na oznaczanie towarów i usług zarejestrowanym znakiem (por. art. 13 ust. 1 u.z.t). Skoro więc uczestnik przed dniem złożenia przez uprawnioną wniosku o zarejestrowanie spornego znaku towarowego MISS POLONIA legalnie używał w obrocie tego właśnie oznaczenia jako firmy swojego przedsiębiorstwa a w następstwie zarejestrowania spornego znaku został ograniczony w wykorzystywaniu wspomnianego prawa, a tym samym został ograniczony w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, oraz doszło do ingerencji w sferę dóbr osobistych, którą chronią przepisy prawa, ma interes prawny we wszczęciu postępowania o unieważnienie

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

wspomnianego znaku towarowego.

Zaskarżona decyzja wydana została w oparciu o przepis art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Urząd w tym zakresie uznał za zasadne argumenty wnioskującej o unieważnienie znaku uprawnionej i przychylił się do poglądu, że rejestracja znaku [...] spowodowała naruszenie praw osobistych wnioskodawcy tj. art. 8 pkt 2 uzt.

W omawianej sprawie u podstaw żądania unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 8 pkt 2 uzt. nie leży spór, co do kwestii, której ze stron przysługuje prawo do określonego oznaczenia firmy lub znaku towarowego (należący do rozstrzygnięcia w trybie postępowania sądowego), to do rozstrzygnięcia słuszności tego żądania w myśl art. 29 uzt. organem właściwym jest Urząd Patentowy działający w trybie spornym. Z akt sprawy wynika, że nie toczy się żadne postępowanie mające na celu zakwestionowanie prawa do firmy wnioskodawcy. Wobec tego, że między skarżącymi nie toczy się spór sądowy o prawo używania wyrazów MISS POLONIA Urząd Patentowy był właściwy do rozstrzygnięcia kolizji znak towarowy - firma.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarejestrowany na rzecz uprawionej znak towarowy MISS POLONIA narusza przepis art. 8 pkt 2 uzt, według którego niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Firma uczestnika występuje w obrocie handlowym pod tą nazwą już od 1991r. Nazwa firmy identyfikująca podmiot gospodarczy na rynku jest odpowiednikiem nazwiska osoby fizycznej. Stanowi, zatem dobro osobiste w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego. Urząd Patentowy trafnie i zgodnie z wnioskiem strony za podstawę unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego przyjął art. 8 pkt.2 uzt. W przypadku kolizji typu firma - znak towarowy ochronę przyznaje się temu podmiotowi, którego firma/znak towarowy wcześniej zaistniał na rynku (wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 1998 r. II CKN 25/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 80). W orzeczeniu tym podkreślono, że "naruszenie nazwy osoby prawnej jako dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli część ta spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia, jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów".

Tak, więc ze względu na zbieżność funkcji nazwy przedsiębiorstwa (firmy) i znaku towarowego doszło do kolizji między firmą i znakiem. Na podstawie kryterium pierwszeństwa wyróżnia się - dwie grupy

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

przypadków takiej kolizji: a) firma z wcześniejszym pierwszeństwem i znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem, b) znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem i firma z późniejszym pierwszeństwem. Pierwszy przypadek (występujący w rozpatrywanej sprawie) jest uregulowany w art. 8 pkt 2 uzt. Z tego przepisu wynika, że prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, w tym niewątpliwie prawa do oznaczeń wyróżniających przedsiębiorstwo z wcześniejszym pierwszeństwem, wyłączają z rejestracji zgłoszony znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem. Wyłączenie następuje w zakresie, w jakim rejestracja i używanie kolizyjnego znaku towarowego naruszyłoby prawa do firmy. Uczestnik, żądając unieważnienia prawa z rejestracji znaku spornego znaku ze względu na jego wcześniejsze prawo do firmy, trafnie wskazał, co też urząd uznał za zasadne, że między firmą i znakiem może dojść do kolizji. Ze względu na trudności w rozgraniczeniu używania oznaczenia jako znaku od używania go jako oznaczenia przedsiębiorstwa (za używanie znaku art. 13 uzt.. uznaje także umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, a więc posługiwanie się nim w listach handlowych, fakturach, cennikach, katalogach itp.), umieszczenie cudzego znaku w oznaczeniu przedsiębiorstwa z reguły stanowi naruszenie prawa z rejestracji znaku. Szczególnie trudno wykluczyć kolizję, gdy w grę wchodzi - jak w tej sprawie - znak usługowy, który z natury rzeczy używany jest najczęściej w sposób właściwy do używania oznaczenia przedsiębiorstwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podziela ustaloną linię orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz tutejszego sądu zgodnie, którą w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. W rozpatrywanej sprawie poza sporem jest to, że służące uczestnikowi prawo do firmy, w której element wyróżniający stanowią wyrazy MISS POLONIA, istniało już w 1991r. Znak uprawnionej MISS POLONIA został zarejestrowany z pierwszeństwem od [...] grudnia 1997r. (nawet gdyby nieprawidłowo przyjąć za Urzędem, że pierwszeństwo jest zgodne z datą zgłoszenia w USA). Z uwagi na dużą (niekwestionowaną) różnicę w czasie pomiędzy zgłoszeniem dokonanym z pierwszeństwem przez uczestnika a zgłoszeniem dokonanym przez uprawnioną kwestia ta jak wyjaśniono w piśmie Urzędu nie miała wpływu na decyzję unieważniającą prawo.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w rozpatrywanej sprawie ustalono, iż uprawniona wysyłała pisma do kontrahentów uczestnika, w których informowała o bezprawnym posługiwaniu się uczestnika zastrzeżoną nazwą. Tak, więc wskazano konkretne fakty

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

naruszenia dóbr osobistych. Wobec czego rejestracja znaku towarowego MISS POLONIA, zapewniająca uprawnionej wyłączność używania zarejestrowanego znaku, uniemożliwia lub utrudnia uczestnikowi spółce korzystanie z firmy, której elementem wyróżniającym jest ten znak, a zatem narusza uzasadniony interes wnioskującej spółki.

Urząd uznał, że podnoszone przez uczestnika inne argumenty i podstawy prawne a mianowicie wskazanie, że znak zarejestrowany Miss Polonia [...] jest podobny do wcześniejszego znaku wnioskodawcy Miss [...] a więc, że został naruszony art. 9 ust. 1 pkt. 1 uzt. oraz, że znak towarowy jest podobny do znaku powszechnie znanego MISS POLONIA - art. 9 ust. 1 pkt. 2 uzt. nie może być zaakceptowane.

Podobnie urząd nie znalazł podstawy do uznania za zasadny zarzut wnioskodawcy, o który w trakcie postępowania rozszerzył on wniosek podnosząc, że rejestracja znaku MISS POLONIA [...]naruszyła art. 8 pkt 1 uzt w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 uzt, art. 8 kpa i art. 32 Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Natomiast w świetle art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego powszechnie znanego w Polsce jako znaku dla towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

W zakresie zarzutu z art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt Wojewódzki Sąd Administracyjny podziela stanowisko Urzędu zgodnie, z którym przeciwstawione znaki jako znaki słowno-graficznymi z dominującymi słowami MISS i MISS POLONIA a niestylizowane korony należą do domeny publicznej. Oba znaki są przeznaczone głównie do oznaczania usług w zakresie organizowania konkursów piękności pn.: "MISS POLONIA ". Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 1 lutego 2001 r. Sygn. akt I CKN 1128/98 - sprawa z powództwa B. Sp. z o.o. w W. przeciwko M. Sp. z o.o. w W.), że słowo MISS w odniesieniu do konkursów piękności należy do domeny publicznej i nie może świadczyć o podobieństwie ww. znaków.

Sygn. akt 6. II SA 3424/02

Podobnie w przypadku zarzutu z art. 9 ust. 1 pkt 2 uzt Wojewódzki Sąd Administracyjny uznaje, że podobieństwo znaku powszechnie znanego MISS POLONIA i znaku zarejestrowanego nr [...]MISS POLONIA nie może być uznane zgodnie z wnioskiem żądającego, bowiem używany przez wnioskodawcę znak słowno-graficzny MISS POLONIA (w formie wg pierwotnej wersji zgłoszenia) nie nabył waloru powszechnej znajomości w rozumieniu art. 24 uzt. pomimo wieloletniego używania znaku w formie słowno-graficznej, a nie sam napis który jak wykazano wyżej należy do domeny publicznej.

Urząd stwierdził, że znak [...] (decyzja w aktach [...]) zarejestrowany z pierwszeństwem z USA od dnia [...] grudnia. 1997 r. (data ta odnosi się do dnia rejestracji znaku w USA zgłoszonego tam dnia [...] października 1996 r.) jest opisany z nieprawidłowym pierwszeństwem. Urząd podniósł, iż aby skutecznie ubiegać się o pierwszeństwo, znak zgłoszony w USA winien być zgłoszony w Polsce w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia zgłoszenia w USA tj od [...] października 1996 r. Zgłoszenie w urzędzie Polskim zostało dokonane przez uprawnioną dnia [...] kwietnia 1998r. podanie (z dnia [...] kwietnia 1998r.). Ustalono, że gdyby w niniejszej sprawie istotne było pierwszeństwo, to należałoby przyjąć, że pierwszeństwo ze zgłoszenia w USA znakowi [...]nie przysługuje.

W zakresie zarzutu wywiedzionego z przepisu art. 12 pkt. 1 uzt zgodnie, z którym podmiotom będącym członkiem Związku Paryskiego Ochrony Własności Przemysłowej, a także osobie fizycznej lub prawnej innego państwa, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę albo prowadzi rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe, handlowe lub usługowe w państwie będącym członkiem tego Związku, przysługuje pierwszeństwo do uzyskania w Polsce prawa z rejestracji znaku

towarowego według prawidłowego m.in daty wcześniejszego prawidłowego zgłoszenia do rejestracji tego znaku dla określonych towarów w państwie należącym do tego Związku, jeżeli zgłoszenie do rejestracji tego samego znaku w Urzędzie Patentowym dla tych samych towarów nastąpi w okresie sześciu miesięcy od tej daty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazuje, że Urząd w uzasadnieniu decyzji potwierdził, że pierwszeństwo wywiedzione ze zgłoszenia w USA nie przysługuje z uwagi na niedopełnienie przez skarżącą obowiązku zgłoszenie do rejestracji tego samego znaku w Urzędzie Patentowym dla tych samych towarów w okresie sześciu miesięcy od tej daty. Niemniej z uwagi na wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego zarzut ten nie ma dla sprawy znaczenia i nie miał wpływu

Sygn. akt 6 II SA 3424/02

na prawa stron.

Zgodnie z art. 8 pkt 1 uzt. niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego i w tym zakresie skarżący nie wykazał aby doszło do takich naruszeń i wobec czego w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowisko Urzędu jest prawidłowe.

W zakresie zarzutu naruszenia przez Urząd art. 32 Konstytucji RP i art. 8 kpa (poprzez odmowę w 1989 r. rejestracji znaku słowno-graficznego MISS POLONIA na rzecz wnioskodawcy i rejestrację takiego znaku na rzecz uprawnionej w 1998r.) prawidłowe jest w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowisko Urzędu zgodnie, z którym organ działając w trybie spornym nie jest właściwy do oceny Urzędu działającego w trybie administracyjnym na okoliczność równego/nierównego traktowania stron przy rejestracji znaku.

Wobec powyższego na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270) należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt