drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz 659, , Starosta, Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt, VII SAB/Wa 94/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SAB/Wa 94/16 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2017-01-20  
Data wpływu
2016-11-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
659
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. W., J. C., P. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] na podstawie art. 112 w zw. z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) postanawia: wezwać Starostę [...] do udzielenia odpowiedzi na skargę (pismo z dnia 10 listopada 2016 r., znak: [...], nr [...] nie nosi cech odpowiedzi na skargę) - w terminie 7 dni pod rygorem wymierzenia (w trybie art. 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ww. ustawy w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia.Powered by SoftProdukt